1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Cơ cấu tổ chức trong công ty Kết quả hoạt động kinh doanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (358.8 KB, 68 trang )


thương mại điện tử, phát triển phần mềm … Với 15 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, công ty Kraze Vina đã và đang tiếp tục khai thác những tiềm năng công nghệ, tri
thức và nội lực sáng tạo để tạo nên những sản phẩm và dịch vụ phần mềm chất lượng cao, thỏa mãn hoàn toàn yêu cầu của khách hàng và đối tác, bằng những nỗ lực khơng
mệt mỏi của tồn thể cán bộ nhân viên, công ty đang từng bước khẳng định chất lượng dịch vụ và uy tín tuyệt đối với khách hàng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và nhiều
lĩnh vực kinh doanh khác của công ty.
- Phát triển bền vững dựa trên khơng ngừng hồn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ; gắn phát triển doanh nghiệp với bảo vệ mơi trường và xây
dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Định hướng sản phẩm: “Công nghệ mới bước tiến mới” - Phát triển đa chức năng, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo phát
triển nguồn nhân lực. Ngành nghề kinh doanh chính của cơng ty:
- Sản xuất và gia cơng các chương trình phần mềm; - Dịch vụ thiết kế trang website;
- Dịch vụ khai thác dữ liệu, xử lý dữ liệu trong lĩnh vực công nghệ thong tin; - Tư vấn và xúc tiến đầu tư;
- Nhập khẩu linh kiện máy tính - Mua bán máy tính và linh kiện máy tính
- Nhập khẩu các mặt hàng quấn áo may sãn thời trang.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức trong công ty


Tổng quan về bộ máy tổ chức của công ty như sau: Ban lãnh đạo bao gồm:
Ban giám đốc: một Giám đốc, hai Phó giám đốc
30
Trần Thị Việt Hà - Lớp K1
TP KỸ THUẬT
Cụ thể: Đứng đầu công ty là Giám đốc. Giám đốc tổ chức điều hành mọi hoạt động của
công ty, chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và các cơ quan quản lý về mọi hoạt động của công ty.
Giúp việc cho Giám đốc có hai phó Giám đốc do Giám đốc bổ nhiệm. Phó giám đốc được phân cơng phụ trách một số lĩnh vực công tác của công ty và chịu trách
nhiệm trước Giám đốc về công việc được giao. Trong trường hợp Giám đốc vắng mặt thì Phó giám đốc là người thay mặt điều hành mọi hoạt động của công ty.
Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty, nhiệm vụ quyền hạn của các đơn vị và bộ phận trược thuộc công ty cũng như mối quan hệ công tác giữa các đơn vị và bộ phận
nói trên do Giám đốc quy định cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế của từng năm, từng giai đoạn nhất định, đảm bảo cho sự tồn tại và hoạt động hiệu quả của công ty.
Các phòng ban chủ yếu của cơng ty gồm: Phòng tài chính-kế tốn
Phòng tổ chức hành chính Phòng kỹ thuật
Phòng chất lượng Phòng kinh doanh
31
Trần Thị Việt Hà - Lớp K1
BAN GIÁM ĐƠC GIÁM ĐỐC + PHĨ
GIÁM ĐỐC
TP KỸ THUẬT TP CHẤT LƯỢNG
TP KINH DOANH TP TÀI CHÍNH
TP MARKETING TP TỔ CHỨC –
HÀNH CHÍNH
Phòng marketing
Mối quan hệ với các Phòng, Ban trong công ty
Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các Trưởng phòng, ban có trách nhiệm phân cơng qn triệt đến các cán bộ cơng nhân viên trong phòng. Căn cứ vào nhiệm vụ cụ
thể của từng thời kỳ, Tổng giám đốc có thể giao cho các phòng định kỳ báo cáo cho lãnh đạo cho lãnh đạo công ty các phòng có trách nhiẹm đáp ứng u cầu của Tổng
giám đốc giao.
Những công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao nhưng lại có liên quan đến các Phòng khác phải chủ động chủ trì làm việc với các Phòng, ban khác để lấy các
số liệu, dữ kiện để giải quyết công việc hiệu quả.

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh


Tình hình kinh doanh của cơng ty trong ba năm 2008 - 2009 - 2010 được phản ánh thông kết quả kinh doanh của công ty như sau:
Biểu 1: Đơn vị: Triệu đồng.
Chỉ tiêu 2007
2008 2009
2010
1. Vốn kinh doanh. 29.959
36.157 35.924
36.035 - Vốn cố định.
15.070 18.579
18.932 - Vốn lưu động.
14.889 17.578
17.578 2. Doanh thu.
320.000 300.900
227.200 108.833 3. Lợi nhuận sau thuế.
2.218 519
- 869 200
4. Thu nhập bình quân người tháng 1,423
0,975 0,94
0,784
32
Trần Thị Việt Hà - Lớp K1
Nguồn số liệu từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 đến 2010 đã được kiểm toán.
2.2. Thực trạng huy động vốn của công ty TNHH Kraze Vina 2.2.1. Tình hình kinh doanh

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

×