1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Phân tích khối

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (308.4 KB, 39 trang )


Ta thấy thông số nợ trên vốn chủ sở hữu DE và thông số nợ trên tài sản DA giảm dần qua các năm đây là dấu hiệu an toàn đối với các chủ nợ. Năm 2010
DE là 1.23 trong khi đó năm 2008 là 0.33. Bên cạnh đó DA cũng giảm năm 2008 là 0.57 qua năm 2010 thi chỉ còn lại là 0.55. Điều này cho ta thấy cơng ty đang phát
triển về mặt tài chính. 3. Khả năng sinh lợi
Các thơng số Cơng thức
Năm 2008
Năm 2009
Năm 2010
LNRỊNG BIÊN LN RÒNG DOANH
THU 0.13
0.14 0.13
THUNHẬP TRÊNTÀI
SẢNROA LN RÒNG TỔNG TÀI
SẢN 0.34
0.39 0.44
THUNHẬP TRÊNVCSHROE
LN RÒNGVCSH 0.8
0.88 0.99
Phân tích: Cơng ty có tình hình tài chính khá tốt. Lợi nhuận tăng qua các năm.
ROE và ROA năm 2010 tăng nhưng tốc độ chậm là do Công ty huy động
thêm vốn để phục vụ cho kế hoạch kinh doanh năm tiếp theo. ROA: Tăng qua các năm, năm 2008 là 0.34 năm 2010 đạt 0.44. Cho
thấy khả năng sử dụng tài sản của công ty rất hiêu quả. ROE: Thu nhập trên vốn chủ sở hữu năm 2009 tăng so với năm 2008 từ
0.8 lên đến 0.88. Qua năm 2010 ROE tiếp tục tăng đạt 0.99. Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tương đối ổn định.
Lợi nhuận ròng biên tăng từ năm 2008 lên năm 2009 và giảm đến năm 2010. Năm 2009 là 0.14, năm 2010 giảm còn 0.13. Tuy nhiên lợi nhuận ròng biên
giảm với tốc độ chậm chứng tỏ công ty đang cố gắng nổ lực trong việc cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu và lao động.

4. Phân tích khối


Tất cả các khoản mục trong CĐKT được chia cho tổng tài sản. Ý nghĩa: Việc biểu diễn các khoản mục trong báo cáo tài chính theo tỷ lệ
trên tổng số giúp các nhà phân tích thấy được xu hướng thay đổi về mặt cấu trúc. Chỉ tiêu
Năm 2008
Năm 2009
Năm 2010 A. Tổng tài sản
100 100
100 I. Tài sản ngắn hạn
87 89
92 Tiền và các khoản tương đương tiền
1 3
3 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
2 1
1 Các khoản phải thu ngắn hạn
60 64
68 Hàng tồn kho
22 20
18
GVHD: LÊ THỊ QUỲNH ANH SVTH: HÀ SỸ TIẾN
Page 27
Tài sản ngắn hạn khác 3
2 2
II. Tài sản dài hạn 13
11 8
Các khoản phải thu dài hạn 3
2 2
Tài sản cố định 10
9 6
Tài sản dài hạn khác 1
B. Tổng nguồn vốn 100
100 100
I. Nợ phải trả 57
55 55
Nợ ngắn hạn 45
54 54
Nợ dài hạn 12
1 1
II. Vốn chủ sở hữu 43
44 44
Vốn chủ sở hữu 41
43 44
Nguồn kinh phí và quỹ khác 2
1 Phân tích:
- Biến động của tài sản: +Tài sản ngắn hạn:
Qua bảng phân tích ta thấy tài sản ngắn hạn của công ty năm 2009 tăng 2
so với năm 2008 nhưng tài sản dài hạn lại có khuynh hướng giảm 2 cho thấy công ty đang đầu tư vào hoạt động kinh doanh ngắn hạn để mở rộng quy mô tài sản dài
hạn.
=Qua quá trình phân tích đã thể hiện, trong năm 2010, tài sản ngắn hạn đã tăng lên. Như vậy, ta có thể thấy qua năm 2010, cơng ty đã mở rộng các
khoản bán tín dụng để lơi kéo khách hàng, điều này công ty đã thành công khi doanh thu thuần của năm 2010 tăng lên so với năm 2008, đây là một điều rất cố
gắng của cơng ty, vì trong năm 2010 đã có rất nhiều sự biến động về giá và chất lượng đối với các công ty kinh doanh lĩnh vực này.
+Tài sản dài hạn Ngược lại tài sản ngắn hạn năm 2010 tăng 3 so với năm 2009 nhưng tài
sản dài hạn lại giảm 3 cho thấy công vẫn tiếp tục đầu tư và hoạt động kinh doanh ngắn hạn để mở rộng quy mơ tài sản ngắn hạn.
=Qua phân tích ở trên, ta thấy chủ yếu là tài sản cố định của công ty thay đổi, năm 2009 giảm so với năm 2008 và năm 2010 giảm so với năm 2009, cơ sở vật
chất của công ty đã được tăng cường, qui mô kinh doanh đã được mở rộng, điều này cũng chứng tỏ là là chi phí xây dựng cơ bản dở dang qua 2 năm đã tăng lên một
cách mạnh mẽ. Trong khi đó cơng ty lại giảm đi các khoản phải thu dài hạn, vì thế cơng ty sẽ không bị chiếm dụng vốn lâu.
- Biến động của nguồn vốn: Nguồn vốn cơng ty được hình thành chủ yếu từ vốn tự có của cơng ty. Nợ
hiện tại của công ty chiếm trên 50 tổng nguồn vốn Nợ phải trả năm 2008 chiếm 57 tổng nguồn vốn, năm 2009 nợ phải trả chiếm 55 tổng nguồn vốn, năm 2010
chiếm 55. Nợ ngắn hạn tăng và dài hạn giảm dần qua các năm. Các khoản nợ của
GVHD: LÊ THỊ QUỲNH ANH SVTH: HÀ SỸ TIẾN
Page 28
công ty giảm qua các năm, nguồn vốn chủ sở hữu của công ty tăng qua các năm chứng tỏ công ty ngày càng phát triển ổn định.

5. Phân tích chỉ số


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

×