1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Khái niệm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (917.26 KB, 87 trang )


Sinh viên: Hoàng Việt Thắng – Lớp QT1001N
6
PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LAO ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
TRONG CÔNG TY 1.1. Khái quát về lao động trong doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm


Lao động là hoạt động có mục đích của con người, là q trình sức lao động tác động lên đối tượng lao động thông qua tư liệu sản xuất nhằm tạo nên những vật
phẩm, những sản phẩm theo mong muốn. Vì vậy, lao động là điều kiện cơ bản và quan trọng nhất trong sự sinh tồn và phát triển của xã hội loài người [4].
Quá trình lao động là quá trình kết hợp giữa ba yếu tố của sản xuất, đó là: Sức lao động – Đối tượng lao động – Tư liệu sản xuất [3].
- Mối quan hệ giữa con người với đối tượng sản xuất: ở đây cũng có những mối quan hệ mật thiết tương tự như trên, đặc biệt là mối quan hệ giữa kỹ năng, hiệu
suất lao động với khối lượng chủng loại lao động yêu cầu và thời gian các đối tượng lao động được cung cấp phù hợp với quy trình cơng nghệ và trình tự lao động. Mối
quan hệ giữa người với người trong lao động gồm: Quan hệ giữa lao động quản lý và lao động sản xuất. Quan hệ giữa lao động công nghệ và lao động phụ trợ; Kết
cấu từng loại lao động và số lượng lao động trong kết cấu đó; Quan hệ hiệp tác giữa các loại lao động.
- Mối quan hệ giữa tư liệu sản xuất và sức lao động bao gồm: u cầu của máy móc thiết bị với trình độ kỹ năng của người lao động. Yêu cầu điều khiển và
cơng suất thiết bị với thể lực con người. Tính chất đặc điểm của thiết bị tác động về tâm sinh lý của người lao động. Số lượng công cụ thiết bị so với số lượng lao
động các loại. - Mối quan hệ giữa người lao động với môi trường xung quanh: Mọi quá
trình lao động đều phải diễn ra trong một không gian nhất định, vì thế con người có mối quan hệ mật thiết với mơi trường xung quanh như: gió, nhiệt độ, thời tiết,
địa hình, độ ồn…
Sinh viên: Hồng Việt Thắng – Lớp QT1001N
7
Nghiên cứu, nắm được và hiểu rõ các mối quan hệ trên để đánh giá một cách chính xác là vấn đề rất quan trọng làm cho quá trình sản xuất được hiệu quả tối ưu
đồng thời đem lại cho con người những lợi ích ngày càng tăng về vật chất và tinh thần, con người ngày càng phát triển tồn diện và có phúc lợi ngày càng cao.

1.1.2. Vai trò của người lao động trong doanh nghiệp


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×