1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Phân công lao động [4]

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (917.26 KB, 87 trang )


Sinh viên: Hồng Việt Thắng – Lớp QT1001N
18
- Có thể cập nhật được nguồn nhân lực mới với cách làm việc sáng tạo, cải tổ được cách làm việc của nhân viên trong công ty.
+ Nhược điểm [7]: - Mất nhiều thời gian và chi phí, có thể khơng tuyển dụng được ứng viên
đáp ứng được theo u cầu và tính chất của cơng việc. - Nhân viên mới mất nhiều thời gian để hoà nhập với môi trường làm việc mới.
- Nhân viên chưa được thử thách về lòng trung thành và năng lực làm việc. - Tỷ lệ bỏ việc cao.
1.2.4. Phân công lao động [4]
Phân công lao động trong doanh nghiệp là sự chia nhỏ tồn bộ các cơng việc của doanh nghiệp để giao cho từng người hoặc nhóm người lao động thực hiện. Đó
chính là q trình gắn từng người lao động với những nhiệm vụ phù hợp với khả năng của họ. Theo C.Mác thì phân cơng lao động: “ là sự tách rẽ các hoạt động lao
động hoặc là lao động song song, tức là tồn tại các dạng lao động khác nhau”.  Trong nội bộ doanh nghiệp, phân công lao động bao gồm các nội dung sau:
- Xác định những yêu cầu kỹ thuật của doanh nghiệp và con người phải đáp ứng. - Xây dựng danh mục những nghề nghiệp của xí nghiệp, thực hiện việc tuyên
truyền, hướng nghiệp và tuyển chọn cán bộ, công nhân một cách khách quan theo những yêu cầu của sản xuất.
- Thực hiện sự bố trí cán bộ, cơng nhân theo đúng những yêu cầu của công việc, áp dụng những phương pháp huấn luyện có hiệu quả. Sử dụng hợp lý những
người đã được đào tạo, bồi dưỡng tiếp những người có khả năng phát triển, chuyển và đào tạo lại những người không phù hợp với công việc.
Phân công lao động hợp lý chính là điều kiện để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. Do phân công lao động mà có thể chuyên mơn hóa
được cơng nhân, chun mơn hóa được cơng cụ lao động, cho phép tạo ra được những cơng cụ chun dụng có năng suất lao động cao, người cơng nhân có thể
làm một loạt bước công việc, không mất thời gian vào việc điều chỉnh lại thiết bị, thay dụng cụ để làm các công việc khác nhau.
Sinh viên: Hoàng Việt Thắng – Lớp QT1001N
19
 Phân công lao động trong doanh nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu sau: - Đảm bảo phù hợp giữa nội dung và hình thức của phân cơng lao động với
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. - Để đảm bảo sự phù hợp giữa những khả năng sản xuất và phẩm chất của con
người, phải lấy yêu cầu công việc làm tiêu chuẩn để lựa chọn người lao động. - Đảm bảo sự phù hợp giữa công việc phân công với đặc điểm và khả năng
của lao động, phát huy được tính sáng tạo của họ.  Các hình thức phân công lao động trong doanh nghiệp bao gồm:
- Phân cơng lao động theo chức năng: Là hình thức phân cơng lao động trong đó tách riêng các cơng việc khác nhau thành những chức năng lao động nhất định.
- Phân cơng lao động theo cơng nghệ: Là hình thức phân cơng lao động trong đó tách riêng các loại cơng việc khác nhau theo tính chất, quy trình công nghệ thực hiện chúng.
- Phân công lao động theo mức độ phức tạp của cơng việc: Là hình thức phân cơng lao động trong đó tách riêng các cơng việc khác nhau tùy theo tính chất phức tạp của nó.

1.2.5. Đánh giá khả năng hồn thành cơng việc


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×