1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (917.26 KB, 87 trang )


Sinh viên: Hoàng Việt Thắng – Lớp QT1001N
30
sử dụng nhân lực để thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
Thứ năm: Trình độ phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ. Chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ về khoa học kỹ thuật, công nghệ
thông tin. Để đủ sức cạnh tranh trên thị trường, các doanh nghiệp phải luôn quan tâm tới việc cải tiến kỹ thuật, thay đổi công nghệ, nâng cao trình độ cơ giới hóa, tự
động hóa, thay đổi quy trình sản xuất, chế tạo sản phẩm. Điều đó đòi hỏi số lượng, chất lượng, kinh nghiệm và kỹ năng lao động của đội ngũ nhân sự cũng phải có sự
thay đổi, điều chỉnh, hay nói khác đi là chương trình phát triển nhân lực của doanh nghiệp cũng phải có sự thay đổi cho phù hợp với công nghệ đã được lựa chọn.
1.4.2. Môi trường bên trong [6]
Mơi trường bên trong hồn cảnh nội bộ bao gồm tất cả các yếu tố nội tại trong doanh nghiệp như: bầu khơng khí văn hóa, nguồn nhân lực, yếu tố tài chính,
marketing, trình độ cơng nghệ kỹ thuật, khả năng nghiên cứu và phát triển. Phân tích kỹ môi trường bên trong giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp thấy được
những ưu điểm cũng như nhược điểm của cơng ty mình. Qua đó, tìm ra các biện pháp để phát huy được các điểm mạnh và khắc phục, hạn chế những điểm yếu của
bản thân doanh nghiệp.

1.5. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động


Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực được xem xét ở góc độ sau:
Thứ nhất là đối với doanh nghiệp: Trong công tác quản lý ngày nay, nhân tố con người được các nhà quản lý đặc biệt coi trọng và ln đặt ở vị trí trong tâm
hàng đầu trong mọi sự đổi mới. Chính sách về con người là một trong bốn chính sách lớn của doanh nghiệp: con người, tài chính, kỹ thuật và cơng nghệ.
Mặc dù có sự phát triển như vũ bão của khoa học và cơng nghệ, q trình quản lý tự động hóa ngày càng tăng, việc sử dụng máy móc thay thế cho con người
trong công tác quản lý ngày càng rộng rãi tuy nhiên vai trò của con người trong kinh doanh không thể bị coi nhẹ mà ngày được đề cao. Do các yếu tố kinh doanh
Sinh viên: Hoàng Việt Thắng – Lớp QT1001N
31
như nguyên vật liệu, tài nguyên, vốn… ngày càng khan hiếm buộc các doanh nghiệp phải chú trọng đến nhân tố con người. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn
lực con người sẽ tiết kiệm được chi phí lao động sống, tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng cường kỹ thuật lao động… do đó sẽ giảm được giá thành sản phẩm, tăng lợi
nhuận. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động góp phần củng cố và phát triển uy thế của doanh nghiệp trên thị trường.
Thứ hai là đối với người lao động: vừa là người sản xuất vừa là người tiêu dùng trong xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động là doanh nghiệp đòi hỏi ở
người lao động phải thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ của mình để đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay. Khi đó doanh nghiệp làm ăn có
hiệu quả hơn, điều kiện của người lao động được cải thiện về mọi mặt và do đó hiệu quả sử dụng lao động lại càng được nâng cao.
Thứ ba đối với xã hội: nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực góp phần thúc đẩy sự tiến bộ khoa học cơng nghệ. Nhờ đó mà nền văn minh của nhân loại
ngày một phát triển. Nhu cầu đòi hỏi của người lao động về đời sống học tập sinh hoạt, văn hóa ngày càng cao để nắm bắt kịp thời sự phát triển của xã hội. Sử dụng
nguồn nhân lực có hiệu quả tạo tiền đề cho quá trình sản xuất xã hội nói chung và tái sản xuất sức lao động nói riêng.
Sinh viên: Hồng Việt Thắng – Lớp QT1001N
32
PHẦN 2 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC
QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VIC 2.1. Khái quát về công ty TNHH TM VIC

2.1.1. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển công ty


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×