1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Đánh giá mức độ hồn thành cơng việc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (917.26 KB, 87 trang )


Sinh viên: Hoàng Việt Thắng – Lớp QT1001N
60

2.3.4. Đánh giá mức độ hồn thành cơng việc


Đánh giá mức độ hồn thành cơng việc có một vai trò quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lập và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình
sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Tuy nhiên công tác này cũng gặp phải rất nhiều khó khăn và quá trình đánh giả đòi hỏi tính khách quan cao, đem lại sự công
bằng cho người lao động. Phương pháp đánh giá được Công ty áp dụng theo phương pháp xếp loại đối
với từng đơn vị tổ, đội. Đánh giá được phân công làm 3 loại: loại A, loại B, loại C nhằm đánh giá chất lượng, hiệu quả, mức độ hoàn thành công việc của cán bộ
công nhân viên. Nội dung xếp loại được thực hiện như sau:  Tiêu chuẩn đánh giá loại A
Các bộ phận, phòng ban hồn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ hồn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
Có những đóng góp tích cực trong việc tạo uy tín cho Cơng ty, khơng có những biểu hiện tiêu cực và sách nhiễu với đối tác làm giảm uy tín cho Cơng ty;
Thu hút nguồn hàng, đóng góp những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quy trình cơng nghệ mang lại lợi ích cho Công ty;
Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, thực hiện đúng quy trình cơng nghệ, bảo đảm an toàn lao động về người, phương tiện máy móc, hàng hóa;
Các nhân viên trong đơn vị khơng được nghỉ tự do, khơng vi phạm kỷ luật, có tinh thần đoàn kết nội bộ, cùng giúp đỡ nhau trong quá trình làm việc;
Chấp hành tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đáng.  Tiêu chuẩn đánh giá loại B
Các bộ phận, phòng ban hồn thành nhiệm vụ được giao nhưng chưa có sự năng động, sáng tạo, tính nhiệt tình trong cơng việc chưa cao, chưa phát huy cao
độ năng lực, khả năng công tác của bộ phận mình; Chưa hồn thành khối lượng cơng việc được giao, còn một số cá nhân trong
đơn vị chưa chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy của Cơng ty…
Sinh viên: Hồng Việt Thắng – Lớp QT1001N
61
 Tiêu chuẩn đánh giá loại C Các bộ phận, phòng ban chưa hoàn thành nhiệm vụ hoặc trong bộ phận
mình có cá nhân mắc sai phạm trong quá trình sản xuất, làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của Cơng ty hoặc có những hành vi làm giảm uy tín của
Cơng ty đối với khách hàng; Các cá nhân có tư tưởng tiêu cực, chây lười, ỷ lại…
Hàng tháng, Hội đồng khen thưởng của Công ty sẽ căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể để xét duyệt mức độ hồn thành cơng việc của từng đơn vị. Kết quả đánh
giá nhân viên sẽ làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách đãi ngộ nhân sự một cách nghiêm túc, góp phần khuyến khích động viên tinh thần làm việc của
người lao động.

2.3.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×