1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (917.26 KB, 87 trang )


Sinh viên: Hoàng Việt Thắng – Lớp QT1001N
61
 Tiêu chuẩn đánh giá loại C Các bộ phận, phòng ban chưa hồn thành nhiệm vụ hoặc trong bộ phận
mình có cá nhân mắc sai phạm trong q trình sản xuất, làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của Cơng ty hoặc có những hành vi làm giảm uy tín của
Cơng ty đối với khách hàng; Các cá nhân có tư tưởng tiêu cực, chây lười, ỷ lại…
Hàng tháng, Hội đồng khen thưởng của Công ty sẽ căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể để xét duyệt mức độ hồn thành cơng việc của từng đơn vị. Kết quả đánh
giá nhân viên sẽ làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách đãi ngộ nhân sự một cách nghiêm túc, góp phần khuyến khích động viên tinh thần làm việc của
người lao động.

2.3.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực


Nắm bắt được tầm quan trọng và vai trò của con người trong sản xuất kinh doanh, công ty TNHH Thương mại VIC đã xác định lựa chọn phân công cụ thể
từng cán bộ phù hợp với từng công việc, phụ trách từng giai đoạn hiện tại cũng như tương lai. Bên cạnh đó, Cơng ty đã xác định việc đào tạo và đào tạo lại, đào
tạo ngắn hạn và dài hạn xen kẽ tuyển dụng chọn thêm một số cán bộ trẻ có năng lực đi đào tạo thêm từ những trường lớp chính quy, có kinh nghiệm tạo thành một
thế mạnh cho Công ty. Công ty tổ chức nhiều đoàn đi tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.
Như đã thấy năm 2009, Cơng ty có 136 người có trình độ Đại học và trên Đại học chiếm 18.13 trong tổng số lao động; 77 người có trình độ cao đẳng
chiếm tỷ lệ 10.27; 94 người có trình độ trung cấp chiếm 12.53 trong tổng số lao động. Với đội ngũ lao động như vậy, Công ty vẫn không ngừng đào tạo tay
nghề, phát triển đội ngũ lao động hơn nữa nhằm theo kịp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật trên thế giới.
Hàng năm, Công ty rất quan tâm đến công tác tập huấn, hội thảo, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công nhân viên trong Cơng ty.
Sinh viên: Hồng Việt Thắng – Lớp QT1001N
62
Bảng 6: Chi phí đào tạo lao động của Cơng ty TNHH TM VIC năm 2009
Hình thức đào tạo Số lƣợng
Ngƣời Tổng chi phí phục vụ cho cơng tác đào tạo
Đồng
Đào tạo tại chỗ 87
36.274.000 Cử đi đào tạo
12 23.200.000
Tổng 99
59.474.000
Nguồn: Phòng Kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại VIC Qua bảng 6 ta thấy năm 2009 Công ty đã chi ra 59.474.000 đồng phục vụ
cho việc đào tạo mới và đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho 99 cán bộ, cơng nhân viên. Trong đó, đào tạo tại chỗ có 87 người với tổng mức chi
phí là 36.274.000 đồng chủ yếu đào tạo đội ngũ lao động trực tiếp. Cử đi đào tạo với tổng kinh phí là 23.200.000 đồng với tổng số người được đào tạo là 12 người
chủ yếu là đội ngũ cán bộ quản lý, chun trách như trưởng phòng Tài chính kế tốn, trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, phó phòng Kinh doanh…
Như vậy, Công ty TNHH Thương mại VIC rất quan tâm đến lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuy
đã thực sự quan tâm đến vấn đề đào tạo nhưng mới chỉ đào tạo được số ít người lao động nên chưa thực sự đáp ứng hết được u cầu của cơng việc. Vì vậy, Cơng
ty cần tăng cường đầu tư cơng tác đào tạo để có được một đội ngũ lao động có trình độ cao nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Nhờ sự nỗ lực của Ban lãnh đạo với sự hưởng ứng của công nhân viên tồn cơng ty, cơng tác đào tạo và phát triển đội ngũ lao động của Công ty đã đạt được
một số kết quả sau: - Người lao động có được cơ hội tự thể hiện mình, bộc lộ hết tài năng, trí tuệ thật
sự của mình. - Trình độ lao động trong Cơng ty được nâng cao.
Tuy nhiên việc đào tạo và phát triển vẫn còn nhiều thiếu xót mà Cơng ty cần phải quan tâm: Kinh phí cho cơng việc đào tạo một mặt đã khuyến khích người lao
động hồn thiện năng lực của mình nhưng để có được đội ngũ lao động có hiệu quả thì cần phải có kế hoạch đào tạo tránh lãng phí thời gian và tiền bạc.
Sinh viên: Hồng Việt Thắng – Lớp QT1001N
63
Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề nâng cao trình độ chun mơn của người lao động là hết sức quan trọng và cần thiết. Công ty phải tiến hành đào tạo và phát
triển nhân lực vì 3 lý do: - Đủ bù đắp những chỗ trống, chỗ thiếu trong doanh nghiệp.
- Để chuẩn bị cho những người lao động thực hiện những trách nhiệm và nhiệm vụ do có sự thay đổi mục tiêu, cơ cấu, những thay đổi về pháp luật, chính
sách, cơng nghệ. - Để hồn thiện các khả năng lao động của người lao động trong tương lai và
những người lao động muốn thay đổi công việc của mình. Đối với cơng nhân, một lực lượng lao động trực tiếp tạo ra sản phẩm, trình
độ tay nghề của họ quyết định chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, trực tiếp tạo ra doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, cho nên công tác đào tạo phải được
thực hiện thường xuyên và liên tục. Đối với cán bộ quản lý, một lực lượng lao động chủ chốt, trực tiếp điều
hành quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho nên phải thường xun bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho họ.

2.3.6. Chính sách đãi ngộ  Đãi ngộ vật chất


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×