1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (253.08 KB, 52 trang )


phận chuyên môn hóa có những nhiệm vụ và quyền hạn nhất định được bố trí theo từng cấp, từng ngành, từng nghề.
- Việc đổi mới hoàn thiện các bộ phận trong cơ cấu tổ chức quản lí của công ty là một yếu tố cần thiết, phù hợp với cơ chế quản lý mới, nó phát huy được vai trò lãnh đạo
của công ty. - Ngoài một số phòng ban chính của công ty ra thì công ty có thành lập và tổ chức
sắp xếp lại một số bộ phận trong bộ máy quản lí trong thời kì phát triển, giúp công ty hoạt động kinh doanh một cách có hiệu quả.
- Chủ yếu tất cả các công tác hoạch định công việc của công ty nay chuyển toàn bộ sang phòng tổ chức.

3.3 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực


Một nguồn nhân sự tốt sẽ giúp công ty đứng vững và phát triển trên thị trường, ngược lại nó sẽ ảnh hưởng tới sự tồn tại của công ty thậm chí còn có thể bị diệt vong. Vì
vậy công ty phải thường xuyên chăm lo đến công tác đào tạo và phát triển nhân sự, phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân sự, có chính sách tích
cực hơn để tạo ra nguồn nhân sự có chất lượng cao hơn trong thời gian tới. Việc đào tạo nhân sự nói chung cần phải giữ vững định hướng, bám sát mục tiêu, đa
dạng hóa loại hình đào tạo, lựa chọn các cơ sở đào tạo phù hợp và phân bổ chi phí dành cho đào tạo một cách hợp lí nhất.
Để thích ứng với yêu cầu kinh doanh của cơ chế thị trường thì nhu cầu đào tạo và đào tạo lại đối với mỗi một cá nhân là hết sức cần thiết và không có điểm dừng. Công ty
phải luôn duy trì hoạt động đào tạo cho tất cả mọi người. Hằng năm công ty nên tổ chức các lớp học tại công ty để nâng cao nghiệp vụ cho
các cán bộ nhân viên ở trong các phòng ban, công ty có thể mời các giảng viên ở các trường Đại học hoặc các cán bộ giỏi trong công ty trực tiếp truyền đạt lại.
Tổ chức cho các cán bộ đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm của các công ty thành đạt khác cùng ngành về các phương pháp quản lý, sau đó sẽ rút ra các ưu điểm để vận dụng
Page
40
vào công ty của mình một cách hợp lý nhất, giúp cho việc cải thiện công tác quản trị nhân sự trong công ty.
Nên tổ chức các cuộc thi cho các án bộ nhân viên trong công ty, khuyến khích cả các ứng viên từ bên ngoài, ai có đủ năng lực và trình độ thì tiếp tục đảm nhận chức vụ còn
ngược lại thì người có năng lực sẽ lên thay. Giám đốc là người trực tiếp tham gia vào công tác kiểm tra này.
Đối với một nhân sự khi mới được đề bạt hoặc tuyển dụng thì sau khi sắp xếp công việc cần có một giai đoạn đào tạo bổ sung, đào tạo thích nghi cho nhân viên đó.
Thêm vào đó công ty nên đào tạo nâng cao nhận thức của mọi thành viên trong công ty về: ý thức tự quản, bảo vệ sự thất thoát tài sản, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi
trường, nâng cao tác phong làm việc cho mọi thành viên trong công ty.

3.4 Chế độ thù lao lao động và chế độ khen thưởng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (52 trang)

×