1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Quá trình hình thành Quá trình phát triển của Công ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (268.52 KB, 54 trang )


Chơng I Giới thiệu về Công ty cổ phần XNK
nông lâm sản chế biến

1.1. Quá trình ra đời và phát triển của Công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến


1.1.1. Quá trình hình thành


Căn cứ Nghị định số 642002NĐ-CP ngày 1962002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần.
Thực hiện Quyết định số 652003QĐ-TTg ngày 2242003 của Thủ tớng Chính phủ về việc phê duyệt phơng án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp
Nhà nớc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2005. Công ty đợc thành lập theo Quyết định số 3597QĐBNN-TCCCB ngày
19102004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển doanh nghiệp Nhà nớc Công ty đầu t xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến thành Công ty cổ
phần xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến. Tên giao dÞch quèc tÕ: EXPORT AND IMPORT JOINT STOK
COMPANY FOR AGRICULTURAL FOREST PRODUCTS Tªn viết tắt: EIA. jsc
Trụ sở chính: Số 25 phố Tân Mai, phờng Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

1.1.2. Quá trình phát triển của Công ty


Tiền thân của công ty là chuyên sản xuất giống nấm Tơng Mai và đợc chính thức thành lập theo quyết định 3027QĐUB ngày 2481985 thuộc Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Nhiệm vụ chính của Trung tâm là sản xuất các loại giống nấm ăn, tổ chức liên doanh sản xuất chế biến và thu
gom nấm để phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. Năm 1991, theo Quyết định số 969QĐUB ngày 2851999 của UBND
Thành phố Hà Nội chuyển Trung tâm chuyên sản xuất nấm thành Công ty sản
Đỗ Văn Thái - QTKDTH-K35A 3
xuất giống, chế biến và xuất khẩu nấm Hà Nội thuộc Liên hiệp thực phẩm vi sinh Hà Nội. Nhiệm vụ của Công ty là sản xuất các loại giống nấm ăn, tổ chức
liên doanh liên kết sản xuất chế biến và thu gom nấm để phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu.
Năm 1997, do việc sản xuất kinh doanh XNK phát triển mạnh, theo quyết định 3395NN-TCCBQĐ ngày 25121997 của Bộ trởng Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông thôn về việc chuyển đổi tên Công ty sản xuất giống, chế biến và xuất khẩu nấm thành Công ty đầu t, XNK nông lâm sản chế biến- Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hoạt động sản xuất kinh doanh XNK của công ty là chuyên sản xuất kinh
doanh các sản phẩm chế biến từ măng, nấm và nông lâm sản chế biến khác. Năm 2004, theo chủ trơng chính sách của Chính phủ về việc chuyển công
ty Nhà nớc thành công ty cổ phần nên công ty đợc chuyển đổi từ Công ty Đầu t XNK nông lâm sản chế biến thành Công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế
biến. Hoạt động sản xuất kinh doanh XNK của công ty là chuyên sản xuất kinh
doanh các sản phẩm chế biến từ nấm, măng và nông lâm sản chế biến khác. Các mặt hàng này trớc đây đợc xuất khẩu sang các nớc phơng Tây và các nớc châu
á. Nếu nh trớc đây các mặt hàng này chủ yếu đợc xuất sang Liên Xô cũ và các nớc Đông Âu thì từ khi biến động chính trị lớn xảy ra. Công ty gặp không ít khó
khăn và đã phải tìm các thị trờng mới. Tuy nhiên cùng với sự đổi mới của cơ chế kinh tế và chính sách mở cửa của Nhà nớc, ngành kinh doanh XNK nói
chung và Công ty nói riêng đã gặp phải không ít những khó khăn. Nhng cho đến nay Công ty cũng đã dần tháo gỡ và đã có những bớc tiến bộ nhất định và tự
khẳng định mình trong lĩnh vực kinh tế. Trên những nền tảng ban đầu, Công ty không những giữ đợc mối quan hệ với các bạn hàng truyền thống mà còn mở
rộng quan hệ với các bạn hàng mới liên doanh, liên kết với các tổ chức công ty trong và ngoài nớc. Cùng với sự tăng trởng phát triển và chuyển đổi của nền
kinh tế, Công ty đã bắt kịp với nhịp độ sôi động của thị trờng kinh doanh hàng hoá, XNK liên quan nhiều đến các bạn hàng trong và ngoài nớc.
4
Do vậy, việc tìm kiếm thị trờng mới là một yêu cầu tất yếu đặt ra đối với Công ty. Công ty đã tiếp tục tìm kiếm, phát hiện thị trờng mới, duy trì thị trờng
sẵn có để tăng kim ngạch XNK. Phơng thức kinh doanh thời kỳ này đợc thay đổi một cách linh hoạt để thích ứng với cơ chế thị trờng. Cụ thể nh sau:
+ Đối với cơ sở sản xuất trong nớc: Công ty xác định lại đối tợng sản xuất, tổ chức có hiệu quả mạng lới sản xuất, thu mua, đầu t, mở rộng các đơn vị
sản xuất có tiềm năng thực tế, nhằm vào vùng có nguyên liệu. Mở rộng các hình thức mua bán hàng XNK nh: mua đứt, bán đoạn, uỷ thác nhập khẩu, hàng đổi
hàng v.v + Đối với nớc ngoài: Công ty chấn chỉnh lại phong cách bán hàng, bán
những gì khách hàng cần mua, biết chào hàng, biết bắt mối hàng và giữ mối hàng. Nghiêm chỉnh thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng đã ký kết, luôn luôn giữ
uy tín của Công ty bằng cách đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng về mẫu hàng, chất lợng hàng, thời gian giao hàng Công ty áp dụng các hình thức bán
hàng trực tiếp, hàng đổi hàng, mua bán qua môi giới, đại lý gửi bán, có độc
quyền hoặc giới hạn thị trờng tiêu thụ. Công ty áp dụng phơng thức thanh toán
mở thị trờng, thanh toán chuyển khoản v.v.. Việc kinh doanh XNK ngày càng mở rộng và phát triển làm cho doanh
thu của Công ty mỗi năm một tăng lên và thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên ngày càng đợc cải thiện.

1.1.3. Chức năng và nhiệm vơ cđa C«ng ty


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (54 trang)

×