1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Chức năng và nhiệm vụ của Công ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (268.52 KB, 54 trang )


Do vậy, việc tìm kiếm thị trờng mới là một yêu cầu tất yếu đặt ra đối với Công ty. Công ty đã tiếp tục tìm kiếm, phát hiện thị trờng mới, duy trì thị trờng
sẵn có để tăng kim ngạch XNK. Phơng thức kinh doanh thời kỳ này đợc thay đổi một cách linh hoạt để thích ứng với cơ chế thị trờng. Cụ thể nh sau:
+ Đối với cơ sở sản xuất trong nớc: Công ty xác định lại đối tợng sản xuất, tổ chức có hiệu quả mạng lới sản xuất, thu mua, đầu t, mở rộng các đơn vị
sản xuất có tiềm năng thực tế, nhằm vào vùng có nguyên liệu. Mở rộng các hình thức mua bán hàng XNK nh: mua đứt, bán đoạn, uỷ thác nhập khẩu, hàng đổi
hàng v.v + Đối với nớc ngoài: Công ty chấn chỉnh lại phong cách bán hàng, bán
những gì khách hàng cần mua, biết chào hàng, biết bắt mối hàng và giữ mối hàng. Nghiêm chỉnh thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng đã ký kết, luôn luôn giữ
uy tín của Công ty bằng cách đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng về mẫu hàng, chất lợng hàng, thời gian giao hàng Công ty áp dụng các hình thức bán
hàng trực tiếp, hàng đổi hàng, mua bán qua môi giới, đại lý gửi bán, có độc
quyền hoặc giới hạn thị trờng tiêu thụ. Công ty áp dụng phơng thức thanh toán
mở thị trờng, thanh toán chuyển khoản v.v.. Việc kinh doanh XNK ngày càng mở rộng và phát triển làm cho doanh
thu của Công ty mỗi năm một tăng lên và thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên ngày càng đợc cải thiện.

1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty


Công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến là một doanh nghiệp Nhà n- ớc có t cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản đăng ký tại ngân hàng
Nhà nớc và chịu trách nhiệm trớc Nhà nớc theo luật định với chức năng kinh doanh của Công ty.
- Mục đích hoạt động của Công ty áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học để tận dụng
các sản phẩm và phế liệu trong nông nghiệp, sản xuất thành nấm, măng để ăn. Trên cơ sở đó, Công ty sẽ khai thác các tiềm năng về phế liệu, tận dụng lao
động, cơ sở vật chất mà các ngành sản xuất hàng hoá khác không sử dụng.
Đỗ Văn Thái - QTKDTH-K35A 5
Trong điều kiện mặt hàng nấm, mang và các sản phẩm nông sản là những mặt hàng có nhu cầu lớn trên thÞ trêng trong níc còng nh thÞ trêng qc tÕ mà hiện
nay sức sản xuất của ta cha đáp ứng đủ. Do vậy việc sản xuất của Công ty có rất nhiều thuận lợi.
- Nhiệm vụ của Công ty Từ mục đích trên, Công ty đã tiến hành:
+ Đầu t phát triển các vùng nguyên liệu: trồng tre chuyên măng, trồng nấm, trồng cây ăn quả, cung cấp các loại giống cây, thu mua sản phẩm để chế
biến các dạng hộp, túi phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu, kinh doanh các mặt hàng nông sản và sản xuất đồ uống nh: rợu, bia, nớc giải khát có ga.
+ Tìm kiếm thị trờng để xuất khẩu các sản phẩm của nông sản trong nớc. + áp dụng các tiÕn bé khoa häc kü tht vỊ gièng, c«ng nghƯ chế biến
nông sản nhằm sản xuất có hiệu quả. + Nghiên cứu khả năng sản xuất, nhu cầu của thị trờng, kiến nghị và đề
xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các biện pháp giải quyết các vấn đề vớng mắc trong sản xuất kinh doanh sản phẩm đầu vào và đầu ra cho sản
phẩm nông sản.
+ Tuân thủ luật pháp của Nhà nớc về quản lý kinh tế tài chính, quản lý XNK và giao dịch đối ngoại, nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết trong hợp
đồng mua bán ngoại thơng và các hợp đồng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đồng thời tạo các nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu t mở rộng sản xuất, đổi mới trang thiết bị, tự bù
đắp chi phí, tự cân đối giữa XNK, đảm bảo việc thực hiện sản xuất, kinh doanh có lãi và làm nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nớc.
+ Nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các biện pháp nâng cao chất lợng các mặt hàng do Công ty sản xuất kinh doanh nhằm tăng sức cạnh tranh và mở
rộng thị trờng tiêu thụ. + Tổ chức liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nớc
có hiệu quả cao.
6
+ Quản lý chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị trực thuộc Công ty đợc chủ động trong sản xuất kinh doanh theo quy chế luật pháp hiƯn
hµnh cđa Nhµ níc.

1.1.4. Ngµnh, nghỊ kinh doanh


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (54 trang)

×