1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Các giải pháp tạo lập và huy động vốn kinh doanh Khai thác triệt để mọi nguồn vốn trong công ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (268.52 KB, 54 trang )


3.2. Các giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh của Công ty


3.2.1. Các giải pháp tạo lập và huy động vốn kinh doanh


Hiện nay, vốn kinh doanh của công ty chủ yếu là huy động từ ngân hàng. Việc huy động vốn này buộc doanh nghiệp phải trả một khoản phí lớn ảnh hởng
nhiều đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Nên trong thời gian tới công ty cần nghiên cứu huy động thêm các nguồn vốn tài trợ, liên doanh liên
kết, vay khác để giảm bớt tỷ lệ lãi vay phải trả, nâng cao đợc hiệu quả sử dụng vốn hơn cụ thể công ty có thể huy động từ các nguồn sau:

3.2.2. Khai thác triệt để mọi nguồn vốn trong công ty


Nguồn vốn trong công ty là một trong những nguồn tài trợ hiệu quả nhất bởi trong quá trình kinh doanh không phải trả lãi vay. Đây là u điểm cơ bản của
nguồn này. Do vậy trớc khi nghĩ đến việc huy động vốn từ bên ngoài thì việc huy động vốn trong công ty là giải pháp tốt nhất.
- Tăng cờng huy động vốn từ các quỹ để lại: Số vốn này nếu công ty có nhu cầu ngắn hạn có thể sử dụng để đáp ứng nhu cầu nhanh tại chỗ đợc.
Đó là các quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thởng để đáp ứng nhanh nhu cầu về vốn khi cần mà không phải trả lãi vay.
- Tăng cờng huy động vốn từ nguồn vốn khấu hao cơ bản, công ty hoàn toàn có thể chủ động cho cả mục đích đầu t ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Để
đáp ứng nhu cầu kinh doanh bởi theo quy định hiện hành công ty đợc phép giữ lại nguồn này vào mục đích sử dụng mở rộng sản xuất kinh doanh thông qua tái
đầu t. 3.2.1.2. Khai thác nguồn vốn vay mới
- Huy động vốn từ các tổ chức thành phần kinh tế khác ngoài doanh nghiệp thamgia thị trờng chứng khoán, phát hành cổ phiếu, tổ chức hợp tác mở
rộng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp khác. - Huy động vốn nhàn rỗi từ cán bộ công nhân viên trong công ty. Đây là
nguồn vốn có tính chất ngắn hạn và số lợng ít. Công ty chỉ huy động cấp thiết
mà thôi, tuy nhiên ngn nµy vµ ngn vèn chiÕm dơng cã tÝnh chÊt biến động ngắn hạn cũng góp phần làm cho việc sử dụng vốn của công ty linh hoạt hơn.

3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (54 trang)

×