1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Hoàn thiện chính sách tín dụng thơng mại Hoàn thiện hơn kế hoạch tài chính ngắn hạn Hoàn thiện nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (268.52 KB, 54 trang )


mà thôi, tuy nhiên nguồn này và nguồn vốn chiếm dụng có tính chất biến động ngắn hạn cũng góp phần làm cho việc sử dụng vốn của công ty linh hoạt hơn.

3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh


Các giải pháp đợc đa ra dới đây không phải là mới nhng đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến nói
riêng vẫn có ý nghĩa thực tế.
3.3.1. Nghiên cứu xác định phơng hớng kinh doanh trong tơng lai, tổ chức tốt và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh
Trên cơ sở nghiên cứu các lĩnh vực kinh doanh cũ có tiềm năng để tăng c- ờng phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới để mở rộng địa bàn kinh doanh thị
phần hoạt động kinh doanh dịch vụ là cần thiết. Việc xác định phơng hớng trong kinh doanh cđa bÊt kú doanh nghiƯp còng cÇn bắt nguồn từ tình hình thực
tế của doanh nghiệp, tình hình của thị trờng, khuynh hớng cạnh tranh và phát triển của nền kinh tế trong nớc. Đối với Công ty cổ phần XNK nông lâm sản
chế biến cũng vậy dựa trên tiền đề phát triển kinh tế xã hội khả quan trong hiện tại và tơng lai công ty cần tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh cả về chiều
rộng lẫn chiều sâu nhằm đáp ứng các nhóm khách hàng khác nhau với nhu cầu ngày càng phong phú và đa dạng.

3.3.2. Hoàn thiện chính sách tín dụng thơng mại


Căn cứ vào tình hình tài chính của doanh nghiệp để hoàn thiện hơn chính sách tín dụng thơng mại cho phù hợp với tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Với doanh nghiệp có ít vốn thì nên đẩy nhanh công tác thu hồi nợ tránh dây da kéo dài, còn với doanh nghiệp có vốn nhàn rỗi nhiều hơn thì nên u tiên thời gian
thu hồi nợ cho khách hàng có uy tín lâu năm để giữ mối khách hàng. Căn cứ vào số liệu các khoản phải thu của khách hàng, xem xét để giải
quyết các khoản phải thu đó làm ứ đọng vốn công ty cần đánh giá ngay tình hình tài chính của khách hàng để có kế hoạch thu hồi nợ có hiệu quả.

3.3.3. Hoàn thiện hơn kế hoạch tài chính ngắn hạn


Nhu cầu về vốn kinh doanh nhất là vốn lu động của doanh nghiệp thờng xuyên biến động, việc xác định trớc nhu cÇu vèn cã ý nghÜa rÊt quan träng bëi
nÕu xác định đợc kế hoạch tài chính ngắn hạn công ty mới có hớng chủ động tìm nguồn huy động thích hợp trong kỳ. Song song với việc dự báo trớc nhu cầu
vốn mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng tiến hành đợc thì công ty cần phải cụ thể hoá đợc nhu cầu vốn trong tơng lai, mà điều này đòi hỏi một đội ngũ cán bộ tài
chính có năng lực và nhìn xa trông rộng thì mới thực hiện đợc, giảm bớt tình hình ứ đọng vốn để giảm đi khoản đi vay ngắn hạn phát sinh.

3.3.4. Hoàn thiện nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định


Vốn cố định là bộ phận quan trọng trong cấu thành cđa vèn kinh doanh cđa doanh nghiƯp. Do ®ã viƯc quản lý và sử dụng có hiệu quả số vốn này sẽ góp
phần tích cực vào hiệu quả sử dụng vèn kinh doanh cđa doanh nghiƯp. - ¸p dơng c¸c tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cấp, đổi mới máy móc
thiết bị trong điều kiện hiện nay, khi cách mạng khoa học công nghệ ngày càng phát triển thì việc áp dụng các tiến bộ đó vào trong sản xuất kinh doanh là một
điều kiện tất yếu góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công
ty. Tuy nhiên khi quyết định áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, mua sắm thêm TSCĐ công ty phải lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện có của mình
mà vẫn đảm bảo tốt tình hình sản xuất kinh doanh, không gây lãng phí vốn. - Tiến hành đánh giá, thanh lý TSCĐ không cần dùng nhanh chóng kịp
thời nhằm sớm thu hồi vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh để giảm bớt chi phí bảo quản.
- Thờng xuyên đánh giá lại TSCĐ. Trong nền kinh tế thị trờng luôn luôn biến động, sự thay đổi về giá cả
hiện tợng hao mòn vô hình thờng xuyên diễn ra. Điều đó làm cho nguyên giá TSCĐ và giá trị thực và giá trị còn lại của nó bị phản ánh sai lệch so với mức
giá trị thực tế của nó. Vì vậy, việc thờng xuyên đánh giá lại TSCĐ tức là xác định giá trị thực của TSCĐ là cơ sở xác định mức khấu hao để thu hồi vốn hoặc
kịp thời xử lý những tài sản cố định h hỏng mất mát, tránh sự thất thoát vốn trong kinh doanh.

3.4. Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thực hiện các giải pháp trên


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (54 trang)

×