1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

ý nghĩa của việc phấn đấu giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (275.2 KB, 58 trang )


- Quản lý chi phí là hợp lý hoá các khoản chi phí trong quá trình hoạt động của doanh nghiƯp. Chi phÝ cđa doanh nghiƯp ph¸t sinh kh¸ch quan nhằm
đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đợc thờng xuyên liên tục. Nh vậy quản lý chi phí giúp tăng cờng hiệu quả mỗi đồng chi phí bỏ ra hay chính là việc
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. - Quản lý chi phí là chìa khoá quan trọng dể doanh nghiệp giảm đợc hao
phí cá biệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận siêu ngạch. Bởi muốn tồn tại trong môi trờng cạnh tranh của thị trờng, doanh
nghiệp phải phấn đấu có mức chi phí cá biệt thấp hơn hoặc bằng mức hao phí xã hội. Để làm đợc điều này, doanh nghiệp phải thực hiện tốt công tác quản lý
chi phí. - Quản lý chi phí giúp doanh nghiệp tồn tại và đứng vững trong môi tr-
ờng của nền kinh tế hàng hoá. Cạnh tranh bằng chi phí là một chiến lợc cạnh tranh cơ bản của doanh nghiệp, với chi phí thấp, giá bán hạ và chất lợng tơng
đơng doanh nghiệp sẽ có đủ sức mạnh để chiến thắng. Trong công tác quản lý, doanh nghiệp có thể thông qua tình hình thực
hiện kế hoạch giá thành, kế hoạch chi phí để biết đợc tình hình sản xuất kinh doanh, biết đợc tác động và hiệu quả của các biện pháp tổ chức kỹ thuật mà
doanh nghiệp đã áp dụng. Từ đó kịp thời đề ra các quyết định phù hợp với sự phát triển kinh doanh nhằm mục tiêu cuối cùng là đạt đợc lợi nhuận cao nhất.

1.3.3. ý nghĩa của việc phấn đấu giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm


Nhìn chung ở các doanh nghiệp hiện nay việc quản lý chi phí còn lãng phí làm tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên hoạt động trong nền kinh tế mang
đầy tính cạnh tranh nh ngày nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải quản lý tiết kiệm chi phí, tính đúng tính đủ chi phí vào giá thành sản phẩm. Bởi vì:
- Hạ giá thành giúp doanh nghiệp giành đợc lợi thế trong cạnh tranh giảm đợc giá bán để tiêu thụ nhanh sản phẩm, đẩy nhanh tốc độ quay vòng
vốn.
- Hạ giá thành là cơ sở cho doanh nghiệp giảm bớt lợng vốn lu động đã sử dụng vào sản xuất, tiết kiệm đợc chi phí nguyên vật liệu, chi phí tiền lơng,
chi phí quản lý. Nghĩa là với khối lợng sản xuất nh cũ doanh nghiệp chỉ cần một lợng vốn ít hơn hoặc với lỵng vèn nh cò doanh nghiƯp cã t hĨ më rộng quy
mô sản xuất. - Hạ giá thành trực tiếp làm tăng lợi nhuận, nếu giá thành sản phẩm thấp
thì lợi nhuận thu đợc trên một đơn vị sản phẩm càng cao. Mặt khác, giá thành sản phẩm thấp doanh nghiệp có thể hạ giá bán, tăng khối lợng tiêu thụ và tất
yếu thu đợc nhiều lợi nhuận.
1.4. Các nhân tố chủ yếu ảnh hởng đến chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm.
Để đa ra những biện pháp đúng đắn trong quản lý chi phí sản xuất kinh doanh, nhà quản lý phải thấy đợc các nhân tố tác động đến sự phát sinh chi
phí. Có nhiều nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hởng đến sự tăng giảm chi
phí, song có thể quy lại ë mét sè nh©n tè chđ u sau: Nh©n tè tiÕn bé khoa häc kü thuËt
Khoa häc kü thuËt vµ công nghệ ngày càng phát triển thì nó ngày càng tác động mạnh mẽ tới chi phí sản xuất kinh doanh. Do sự phát triển của khoa
học kỹ thuật những máy móc thiết bị hiện đại ngày càng nhiều và cho năng suất lao động tăng lên, làm giảm lợng chi phí cho một đơn vị sản phẩm với
trình độ chuyên môn hoá tự động hoá cao, không chỉ có chi phí tiền lơng đợc hạ thấp mà còn hạ thấp cả mức tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất ra sản phẩm.
Nhiều loại vật liệu mới ra đời với tính năng tác dụng lớn hơn, giá rẻ hơn cũng làm cho chi phí nguyên vật liệu làm giảm đáng kĨ.
Thùc chÊt nh©n tè tiÕn bé khoa häc kü tht và công nghệ là nhân tố khách quan nhng xét theo góc độ nhà quản lý thì nó mang lại tính chủ quan.
Bởi lẽ nhân tố này có tác động tích cực tới việc giảm chi phí hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự vận dụng nhanh nhạy của nhà quản lý. Vấn đề đặt ra
doanh nghiệp phải lựa chän thµnh lùu khoa häc nµo vµ trong thêi điểm nào là
phù hợp nhất với điều kiện doanh nghiệp Cã nh vËy doanh nghiƯp míi h¹ thÊp chi phÝ và giá thành sản phẩm mà vẫn nâng cao chất lợng sản phẩm của mình.
Nhân tố tổ chức sản xuất và lao động. Tổ chức sản xuất là khâu đầu tiên cần giải quyết khi doanh nghiệp đi
vào hoạt động. Doanh nghiệp phải trả lời đợc ba câu hỏi sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, và sản xuất nh thế nào. Việc bố trí khâu sản xuất hợp lý, dây
chuyền sản xuất khoa học sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế sự lãng phí nguyên vật liệu động lực, giảm thấp tỷ lệ phế phẩm và chi phí ngừng sản xuất.
Mặt khác, tổ chức lao động khoa học sẽ tạo ra sự kết hợp các yếu tố sản xuất hợp lý, loại trừ đợc tình trạng lãng phí lao động, lãng phí giờ máy, thúc
đẩy nâng cao năng suất lao động dẫn đến giảm chi phí, hạ giá hệ thốngành sản phẩm. Đặc biệt bộ máy quản lý phải là những có trình độ chuyên môn, có năng
lực quản lý, năng động sáng tạo để giúp cho doanh nghiệp xác định đa phơng án sản xuất tối u. Bố trí lao động đúng ngành, đúng năng lực sẽ làm tăng năng
suất lao động, tăng hiệu quả kinh tế, góp phần tích cực vào việc hạ giá thành sản phẩm.
Nhân tố tổ chức quản lý tài chính doanh nghiệp. Để tiến hành sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải có một lợng
vốn tiền tệ nhất định. Việc quản lý và sử dụng hiệu quả các loại vốn là một trong những hoạt động tài chính chủ yếu của doanh nghiệp. Tổ chức sử dụng
vốn hợp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vật t tránh đợc các chi phí gián đoạn sản xuất do thiếu vật t hoặc vật t không đúng chủng loại quy cách Nếu phát
huy tốt chức năng giám đốc tài chính, doanh nghiệp có thể thúc đẩy quá trình
luân chuyển vốn, giảm bớt chi phí tiền vay, do đó hạ thấp đợc giá thành sản
phẩm. Trên đây là nhóm nhân tố chủ yếu ảnh hởng đến công tác quản lý chi
phí và giá thành sản phẩm. Nhà quản lý cần xem xét, nghiên cứu từng nhân tố và căn cứ vào điều kiện tình hình của doanh nghiệp mình để đa ra các phơng h-
ớng, biện pháp quản lý phù hợp.
1.5. Một số phơng hớng biện pháp chủ yếu ®Ĩ qu¶n lý hiƯu qu¶ chi phÝ s¶n xt kinh doanh.
Lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh
Lập kế hoạch chi phí là việc xác định toàn bộ mọi chi phí doanh nghiệp chia ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của kỳ kế hoạch. Thông qua việc lập
kế hoạch, doanh nghiệp có thể kiểm tra tình hình sử dụng chi phí, phát hiện khả năng tiết kiệm chi phí để thúc đẩy cải tiến biện pháp quản lý kinh doanh.
Lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiƯm vơ tiÕt kiƯm chi phÝ cđa doanh nghiƯp. V× lập kế hoạch chi phí nghĩa là
đã xây dựng cho doanh nghiệp một mục tiêu để phấn đấu. Khi sản xuất kinh doanh mục tiêu này luôn đợc doanh nghiệp cố gắng thực hiện và đồng thời
cũng đợc doanh nghiệp tìm tòi khai thác tiềm năng hạ thấp chi phí và giá thành sản phẩm.
Chú trọng tới trang thiết bị máy móc công nghệ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải luôn theo dõi tình trạng máy móc thiết bị, dây
chuyền kỹ thuật. Đối mới máy móc đi đôi với tiết kiệm nguyên vật liệu, tiết kiệm điện năng, nâng cao năng suất lao động dẫn tới giảm chi phí hạ giá
thành. Tuy vậy doanh nghiệp phải cần xem xét một cách chiến lợc hiệu quả
của sự đầu t mang lại.
Quản lý và sử dụng lao động hiệu quả. Muốn giảm chi phí tiền lơng và tiền công cần tăng năng suất lao động
cải tiến tổ chức lao động, đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, hoàn thiện định mức lao động, tăng cờng kỷ luật lao động. Đồng thời áp dụng các hình thức th-
ởng phạt vật chất để ngời lao động gắn bó và có trách nhiệm với công việc. Đặc biệt, để xem xét chi phí tiền lơng có hợp lý tiết kiệm hay không
doanh nghiệp cần nắm vững tình hình tăng năng suất lao động, mối quan hệ giữa tăng năng suất lao động và tốc độ tăng tiền lơng bìnhg quân, sự tác động
của hình thức trả lơng với việc tăng năng suất lao động. Tổ chc bố trí các khâu sản xuất kinh doanh hợp lý.
Nhà quản lý cần tổ chức các khâu trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh từ khâu sản xuất đến lu thông tiêu thụ sản phẩm một cách nhịp nhàng
ăn khớp. Làm nh vậy nhằm tiết chi phí gián tiếp, hạn chế các chi phí phát sinh không cần thiết, sử dụng mỗi đồng vốn bỏ ra một cách tiết kiệm và đạt hiệu
quả cao nhất. Tăng cờng phát huy vai trò của tài chính trong quản lý chi phí sản xuất
kinh doanh và hạ giá thành s¶n phÈm. Qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh hiệu quả đòi hỏi sự quan tâm chú ý
vào tất cả các khâu trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp ở khậu sản xuất, cần đặc biệt chú ý tới chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vì bộ
phận này chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản phẩm sản phẩm. ở khâu tiêu thụ cần xem xét hiệu quả mang lại do đầu t vào việc quảng cáo tiếp thị sản
phẩm quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp cần tập trung kiểm tra đánh giá việc thực hiện định mức dự toán cho từng yếu tố chi phí đề ra trong kế hoạch.
Tóm lại, quản lý chi phí sản xuất kinh doanh là một đòi hỏi tất yếu khách quan đối với mọi doanh nghiệp. Việc quản lý có hiệu quả hay không
hoàn toàn phụ thuộc vào bộ máy quản lý. Đầu tiên là lập kế hoạch dự toán chi phí. Dự toán có hợp lý sát sao thì doanh nghiệp mới có cơ sở để tiến hành
theo dõi và phát hiện khả năng tiềm tàng để tiết kiệm chi phí. Việc kiểm tra quá trình thực hiện, chấp hành kế hoạch dự toán cũng hết sức quan trọng.
Kiểm tra thờng xuyên, phân tích, đánh giá sự biến động của chi phí trong từng thời kỳ, doanh nghiệp mới có cơ hội để tìm tòi những biện pháp quản lý cụ thể
thích ứng với từng thời kỳ hoạt động của doanh nghiệp. Có nh vậy các biện pháp này mới phát huy đợc hết tác dụng trong hạ thấp chi phí và giá thành sản
phẩm.
Chơng II Thực trạng về quản lý chi phí sản xuất kinh
doanh và giá thành sản phẩm của xí nghiệp 24 2.1. Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp Công ty 22 là DNNN thuộc tổng cục hậu cần đợc thành lập theo thông
báo số 1119ĐMDN ngày 13 -3 - 1996 của văn phòng Chính phủ và quyết định số 568BQP ngày 2241996 của Bộ trởng BQP, QĐ số 78QĐ của chủ nhiệm
TCHC trên cơ sở đổi tên xí nghiệp chế biến thực phẩm 2, sáp nhập thễmn 24 thuộc cục quân lơng và bổ sung ngành nghề kinh doanh.
Ngày 271996 Công ty 22 TCHC đợc cÊp l¹i giÊy phÐp kinh doanh mang sè hiƯu 110747 có phạm vi hoạt động trong cả nớc. Ngành nghề kinh
doanh mà Công ty đợc phép kinh doanh gồm: - Sản xuất chế biến lơng thực, thực phẩm nh lơng khô, khẩu phần ăn,
bánh kẹo, bia nớc ngọt do xí nghiệp 22 đảm trách. - Sản xuất các mặt hàng quân trang, quân dụng, dụng cụ cấp dỡng, trang
bị bếp ăn cho các đơn vị quân đội, sao vạch, hình quân, binh chủng. Đây là ngành nghề xí nghiệp 24 đợc phép sản xuất kinh doanh.
Công ty có 2 xí nghiệp thành viênlà xí nghiệp 22 và xí nghiệp 24. Trong đó xí nghiệp 24 có địa điểm hoạt động xa văn phòng Công ty, trụ sở thị trấn
Cầu Diễn - Hà Nội. Qua 4 năm hoạt động, một khoảng thời gian không dài để đa ra một
đánh giá tuyệt đối với sự lỡn mạnh của Công ty, điều đó lại càng khó hơn đối với xí nghiệp có đặc điểm đặc biệt nh xí nghiệp 24. Tuy nhiên xí nghiệp 24 đã
bớc đầu khẳng định đợc mình là một xí nghiệp không ngừng vơn lên trên đà tiến bé chung cđa nỊn kinh tÕ trong thêi kú më cửa. Điều này đang đợc chứng
minh qua việc sản phẩm của xí nghiệp đang chiếm lĩnh chỉ phạm vi quân đội mà trên cả toàn quốc.

2.1.2. Chức năng - nhiệm vụ - Đặc điểm sản xuất kinh doanh


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (58 trang)

×