1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Chức năng - nhiệm vụ - Đặc điểm sản xuất kinh doanh Tổ chức bộ máy hoạt động của xí nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (275.2 KB, 58 trang )


2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp Công ty 22 là DNNN thuộc tổng cục hậu cần đợc thành lập theo thông
báo số 1119ĐMDN ngày 13 -3 - 1996 của văn phòng Chính phủ và quyết định số 568BQP ngày 2241996 của Bộ trởng BQP, QĐ số 78QĐ của chủ nhiệm
TCHC trên cơ sở đổi tên xÝ nghiƯp chÕ biÕn thùc phÈm 2, s¸p nhËp thƠmn 24 thuộc cục quân lơng và bổ sung ngành nghề kinh doanh.
Ngày 271996 Công ty 22 TCHC đợc cấp lại giÊy phÐp kinh doanh mang sè hiƯu 110747 cã ph¹m vi hoạt động trong cả nớc. Ngành nghề kinh
doanh mà Công ty đợc phép kinh doanh gồm: - Sản xuất chế biến lơng thực, thực phẩm nh lơng khô, khẩu phần ăn,
bánh kẹo, bia nớc ngọt do xí nghiệp 22 đảm trách. - Sản xuất các mặt hàng quân trang, quân dụng, dụng cụ cấp dỡng, trang
bị bếp ăn cho các đơn vị quân đội, sao vạch, hình quân, binh chủng. Đây là ngành nghề xí nghiệp 24 đợc phép sản xuất kinh doanh.
Công ty có 2 xí nghiệp thành viênlà xí nghiệp 22 và xí nghiệp 24. Trong đó xí nghiệp 24 có địa điểm hoạt động xa văn phòng Công ty, trụ sở thị trấn
Cầu Diễn - Hà Nội. Qua 4 năm hoạt động, một khoảng thời gian không dài để đa ra một
đánh giá tuyệt đối với sự lỡn mạnh của Công ty, điều đó lại càng khó hơn đối với xí nghiệp có đặc điểm đặc biệt nh xí nghiệp 24. Tuy nhiên xí nghiệp 24 đã
bớc đầu khẳng định đợc mình là một xí nghiệp không ngừng vơn lên trên đà tiến bộ chung cđa nỊn kinh tÕ trong thêi kú më cưa. §iỊu này đang đợc chứng
minh qua việc sản phẩm của xí nghiệp đang chiếm lĩnh chỉ phạm vi quân đội mà trên cả toàn quốc.

2.1.2. Chức năng - nhiệm vụ - Đặc điểm sản xuất kinh doanh


xí nghiệp 24 - TCHC - BQP đợc tổ chức sản xuất kinh doanh theo chế độ hạch toán phụ thuộc và quản lý tổ chức theo phân cấp của Công ty 22 -
BQP.
Chức năng chủ yếu của xí nghiệp là sản xuất các dụng cụ cấp dỡng nh nồi nhôm, bát đĩa inox.. sản phẩm sản xuất chủ yếu phục vụ cho công tác hậu
cần quân đội, ngoài ra còn phục nhu cầu của các thành phần kinh tế khác trong cả nớc.
Xuất phát từ đặc điểm chịu sự quản lý trực tiếp của Công ty về mọi mặt. Xí nghiệp có quyền tự chủ trong mọi kế hoạch của Công ty, thực hiện hạch
toán phụ thuộc và chịu sự ràng buộc về nhiệm vụ và quyền lợi đối với Công ty. Công ty chịu trách nhiệm cuối cùng về các nghĩa vụ tài chÝnh ph¸t sinh do sù
cam kÕt cđa c¸c xÝ nghiƯp thành viên. xí nghiệp thực hiện phơng án sản xuất kinh doanh theo kế hoạch của Công ty và tự khai thác lấy. Nếu sản phẩm sản
xuất hoặc gia công cho bên ngoài xí nghiệp sẽ thanh toán tiền với bên ngoài thông qua Công ty. Phòng kế toán tài chính Công ty sẽ giúp xí nghiệp trình
bày vốn với ngân hàng do cục chuyên ngành thực hiện nghiệp vụ thanh toán với khách hàng cho các doanh nghiệp.
Trên cơ sở nhiệm vụ Công ty giao, xí nghiệp phải chủ động tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành tốt các chỉ lệnh của BQP giao
xí nghiệp đợc quan hệ giao dịch tìm kiếm thị trờng tạo việc làm, tiêu thụ sản phẩm. đợc ký các hợp đồng kinh tế theo sự uỷ quyền của giám đốc Công ty.
Xí nghiệp đã xác định đợc vai trò của doanh nghiệp Nhà nớc trong cơ chế thị trờng nên mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh đặt ra là phải đạt
hiệu quả cao, đóng góp nhiều cho ngân sách Nhà nớc, bảo toàn và phát triển vốn, chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê, giải quyết việc làm tăng thu nhập
cho ngời lao động, củng cố doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh.

2.1.3. Tổ chức bộ máy hoạt động của xí nghiệp


Ngành cơ khí hoạt động trong nền kinh tế thị trờng đang diễn ra phức tạp, cùng với sự tồn tại và phát triển của các ngành khác, với các khó khăn
chung của nền kinh tế nớc nhà và các vấn đề nh vốn công nghệ kỹ thuật. Trình độ tay nghề công nhân - sự cạnh tranh về giá cả và chất lợng sản phẩm. Do đó
yêu cầu trong vấn đề tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đòi hỏi phải kịp thời nhạy bén và hợp lý để sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Từ năm 1996 chuyển sang cơ chế hoạt động mới, xí nghiệp thực hiện từng bớc tinh giảm gọi nhẹ bộ máy quản lý, cải tiến cơ cấu quản lý đảm bảo
tiết kiệm hiệu quả. Hiện nay xí nghiệp có một bộ máy lãnh đạo hoàn chỉnh có kinh nghiệm. Cùng với ban giám đốc toàn bộ công nhân viên trong xí nghiệp
những năm qua đã nỗ lực làm việc hoàn thành vợt mức kế hoạch đề ra, đem lại lợi nhuận cao cho Công ty, đóng góp nhiều cho ngân sách Nhà nớc.
Bảng 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động của xí nghiệp
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý - Giám đốc xí nghiệp trực tiếp chỉ đạo hớng dẫn phó giám đốc, các tr-
ởng ban điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh - Phó giám đốc giúp việc cho giám đốc điều hành sản xuất, đồng thời
trực tiếp quản lý phòng kỹ thuật. - Phòng tài chính kế toán :có chức năng quản lý sử dụng nguồn vốn tài
sản của xí nghiệp, thực hiện tốt công tác hạch toán kinh doanh, thực hiện chế độ tài chính kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nớc, xây dựng kế hoạch
và phân tích hoạt động kinh tế - Phòng tổ chức sản xuất kinh doanh: là trung tâm phối hợp điều hành
các hoạt động của xí nghiệp nh tổ chức thực hiện các lệnh sản xuất do Công ty ban xuống :đôn đốc thực hiện kế hoạch sản xuất đàm phán, soạn thảo theo dõi
việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, các chỉ tiêu sản xuất của xí nghiệp. Phó GĐ
Giám đốc
Phòng kỹ thuật
Phòng tổ chức SX - KD
Phòng tài chính kế toán
Phòng kinh doanh
Phòng hành chính
Phân xưởng cơ khí
Phân xưởng đột dập
Phân xưởng đúc rèn
Phân xưởng sản xuất phụ,
dịch vụ
- Phòng kinh doanh: có chức năng lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, mở rộng quan hệ với các đối tác cung cấp đầu vào.
- Phòng hành chính: Là nơi quản lý công văn tài liệu đi và đến, tiếp khách, tổ chức nhân sự, tổ chức hội nghị.
- Phòng kỹ thuật: Là phòng chịu trách nhiệm nghiên cứu cải tiến chế thử, xây dựng, phổ biến công nghệ và chỉ đạo sản xuất sản phẩm mới; thực
hiện đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm: kiểm tra chất lợng vật t nhập kho Nhìn chung bộ máy tổ chức quản lý của xí nghiệp tơng đối hợp lý với
tình hình thực tế, đợc thể hiện là một tập thể đồng nhất với một đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật giúp việc cho ban giám đốc nhiệt tình có năng lực.
2.1.3.2. Tổ chức sản xuất, tổ chức lao động của xí nghiệp. Các phân xởng sản xuất của xí nghiệp bao gồm:
- Phân xởng cơ khí gồm 32 ngời: Có nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm cơ khí, sản xuất chi tiết các sản phẩm theo yêu cầu của Công ty, theo hợp đồng
với khách hàng. - Phân xởng ®ét nhËp gåm 44 ngêi cã nhiƯm vơ s¶n xt các loại sản
phẩm nh bát, đĩa, hình quân binh chủng. - Phân xởng đúc rèn gồm 41 ngời: Có nhiềm vụ sản xuất đúc các loại
xoong, nồi. - Phân xởng sản xuất phụ, dịch vụ: Có nhiệm vụ cung cấp điện nớc
phục vụ cho hoạt động toàn doanh nghiệp. Mỗi phân xởng có một quản đốc, một phó quản đốc, một thống kê viên.
Đặc điểm quy trình kỹ thuật. Các phân xởng của xí nghiệp hoạt động độc lập với nhau, mỗi phân x-
ởng sản xuất nhiều loại sản phẩm. Quy trình sản xuất các loại sản phẩm nhìn chung là phức tạp gồm nhiều công đoạn, nhng việc sản xuất chế tạo sản phẩm
ở xí nghiệp còn mang nặng tính thủ công, cha áp dụng các loại máy móc hiện đại. Đơn cử nh quy trính x b¸t inox 18 cđa xÝ nghiƯp nh sau:
BiĨu 2: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất bát inox 18:
Cắt biên
Cắt phôi
Cắt băng
Cắt tấm Lấy dầu
inox
= 0,7 Chuẩn bị phôi
Tạo hình
Xén viền miết
Đánh bóng, điện hoá
Rửa sạch, lau khô
KSC + bao gói
Thành phần Chuẩn bị phôi
Tạo hình
Đánh bóng, điện hoá
Rửa sạch, lau khô
Đánh bóng, điện hoá

2.1.4 Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của xÝ nghiÖp


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (58 trang)

×