1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Tỷ giá hối đoái Cán cân thanh toán quốc tế và cán cân thương mại

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (405.36 KB, 90 trang )


Như vậy, trợ cấp sản xuất là một công cụ thích hợp vì nó khơng làm biến dạng giá cả trên thị trường. Tuy nhiên Chính phủ phải trả giá cho điều đó bằng
cách cấp vốn cho sản xuất.

3.4. Tỷ giá hối đoái


Tỷ giá hối đoái là quan hệ về sức mua giữa bản tệ hay nội tệ so với các ngoại tệ khác, đặc biệt là các ngoại tệ có khả năng chuyển đổi tự do. Tỷ giá hối
đoái là loại giá quan trọng nhất, chi phối những loại giá khác và tác động đến sản xuất. Đặc biệt, xuất nhập khẩu là lĩnh vực chịu sự tác động trực tiếp và nhạy
cảm nhất trước những biến động của tỷ giá hối đoái. Bởi lẽ, là một loại giá cả quốc tế, tỷ giá hối đoái dùng để tính tốn và thanh tốn cho hàng hố và dịch vụ
xuất nhập khẩu không dùng để định giá hàng sản xuất trong nước . Tỷ giá hàng xuất khẩu là lượng tiền trong nước cần thiết để mua một lượng hàng hoá
xuất khẩu tương đương với một đơn vị ngoại tệ. Tỷ giá hàng nhập khẩu là lượng tiền trong nước thu được khi bán một lượng hàng hố nhập khẩu có giá trị một
đơn vị ngoại tệ. Tỷ giá hối đối thực tế có hai mục đích là điều chỉnh tác động của mức lạm
phát và phản ánh những biến đổi thực tế trong khả năng cạnh tranh của hàng hoá XNK của một quốc gia.

3.5. Cán cân thanh toán quốc tế và cán cân thương mại


Cán cân thanh toán quốc tế là một tài khoản tổng hợp tất cả các dòng ngoại tệ vào ra của đất nước trong một thời kỳ nhất định thường là một năm . Cán cân
thanh toán quốc tế gồm cán cân thanh toán vãng lai trao đỏi hàng hoá và dịch vụ và cán cân vốn trao đổi vốn .
Thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế khi dòng ngoại tệ đi ra lớn hơn dòng ngoại tệ đi vào.Thặng dư cán cân thanh toán quốc tế khi dòng ngoại tệ đi vào
lớn hơn dòng ngoại tệ đi ra khỏ đất nước. Cán cân thương mại – thành phần quan trọng nhất của cán cân vãng lai – là
hệ số thanh toán giữa XK và NK hay sự chênh lệch XNK.Khi kim ngạch XK
lớn hơn kim ngạch NK trong một khoảng thời gian thường là 1 năm thì gọi là xuất siêu và ngược lại goi là nhập siêu.
Cán cân thanh toán quốc tế cho ta thấy được thực trạng về kinh tế - tài chính của một đất nước, cán cân thương mại cho thấy rõ thực trạng về ngoại thương
của một nước. Hai cán cân này tác động mạnh đến hối đoái và do đó tác động đến hoạt động XNK.

3.6. Các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (90 trang)

×