Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 93trang

Kế tốn xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty MEKONIMEX
1

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU


1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI


Trong quá trình phát triển kinh tế như hiện nay thì việc mở rộng giao lưu kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới có ý nghĩa rất quan trọng với các nước
đang phát triển nói chung và với Việt Nam nói riêng. Với nền kinh tế đa dạng nhiều thành phần cùng với sự phát triển theo cơ chế thị trường, Việt Nam đã thu hút được
các tổ chức kinh tế, các quốc gia trên thế giới, đó là điều kiện thuận lợi để học hỏi nhưng đó cũng là sự cạnh tranh gay gắt. Vấn đề được đặt ra hàng đầu đối với các
doanh nghiệp, các công ty là làm sao để tối ưu hóa lợi nhuận. Bởi vì chỉ có kinh doanh hiệu quả thì mới có thể đứng vững trên thị trường, mới có đủ sức để cạnh
tranh với các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước, vừa đảm bảo và nâng cao đời sống cho người lao động vừa làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ với nhà nước, có
điều kiện thực thi cơng tác xã hội, chia sẽ lợi nhuận với xã hội. Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá mọi diễn biến và kết quả
hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó doanh nghiệp còn phải thấy rõ được ưu khuyết điểm của mình để từ đó nâng cao, mở rộng việc sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu
hóa lợi nhuận có thể đạt được. Có thể thực hiện những yêu cầu này, doanh nghiệp đã và đang sử dụng phương pháp phân tích tài chính để phân tích kết quả hoạt động của
cơng ty mình. Qua thời gian thực tập tại Công ty Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ,
tơi muốn tìm hiểu thực tế về cơng tác xác định kết quả kinh doanh cũng như phân tích tình hình kinh doanh của cơng ty nên tơi đã chọn: “Kế tốn xác định và phân
tích kết quả kinh doanh của công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Th ơ” để làm đề tài tốt nghiệp của mình.
http:www.kinhtehoc.net
Kế tốn xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Cơng ty MEKONIMEX
2
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung
Thông qua hạch tốn kết quả hoạt động kinh doanh của cơng ty, tơi tìm hiểu và so sánh giữa lý thuyết và thực tiễn về kế toán xác định kết quả kinh doanh. Ngo ài
ra căn cứ vào các bảng báo cáo tài chính trong ba năm gần nhất từ đó phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của cơng ty sau đấy s ẽ đưa ra một số giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể


 Kế toán xác định kết quả kinh doanh năm 2008 tại Công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ theo hình thức chứng từ ghi sổ để thấy được kết quả hoạt
động trong năm 2008.  Phân tích kết quả kinh doanh tại Cơng ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần
Thơ trong ba năm 2006, 2007, 2008 về doanh thu, chi phí, lợi nhuận.  Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của
Công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ trong thời gian tới.

1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU


 Tại sao phải xác định kết quả hoạt động kinh doanh?  Kết quả kinh doanh gồm những yếu tố nào?
 Kế toán kết quả hoạt động kinh doanh được thực hiện ra sao?  Công ty hạch tốn kết quả kinh doanh theo hình thức nào?
 Nội dung và nguyên tắc kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ?
 Kết quả kinh doanh trong ba năm gần nhất tại Công ty Nông sản thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ ra sao?
 Cần sử dụng những chỉ tiêu nào để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty?
 Phân tích kết quả hoạt động có giúp doanh nghiệp tìm ra được những ưu khuyết điểm của công ty không?
 Công ty kinh doanh có hiệu quả khơng?
http:www.kinhtehoc.net
Kế tốn xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Cơng ty MEKONIMEX
3
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Không gian

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×