Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty Chế độ kế tốn áp dụng

Tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty Chế độ kế tốn áp dụng

Tải bản đầy đủ - 93trang

Kế tốn xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty MEKONIMEX
31

3.1.3.2. Tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty


Hình 12: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
- Kế toán trưởng: thay mặt Giám đốc quản lý, đôn đốc, giám sát cơng tác kế tốn ở các bộ phận, xét duyệt, lưu trữ các chứng từ sổ sách của Công ty, chịu trách
nhiệm trước Giám đốc. - Kế tốn phó là người giúp kế tốn trưởng trong công tác kiểm tra, quản lý sổ
sách và chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng. - Kế tốn tổng hợp có nhiệm vụ quản lý nguồn vốn và các quỹ của công ty:
quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng phúc lợi,… và theo dõi các khoản thuế phải nộp.
- Kế toán thanh toán có nhiệm vụ theo dõi nguồn vốn và các khoản thanh tốn của Cơng ty, lập chứng từ phục vụ cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kế toán tài sản thực hiện việc kiểm tra quản lý các tài sản của đơn vị, thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo định kỳ, ghi chép việc tăng giảm, đánh giá lại tài
sản. Ngồi ra kế tốn còn phải theo dõi cơng cụ dụng cụ, bao bì của Cơng ty. - Kế tốn quản lý liên doanh có nhiệm vụ theo dõi tổng hợp hoạt động liên
doanh tại các xí nghiệp trực thuộc, kiểm tra hồ sơ sổ sách có liên quan. - Kế toán kho theo dõi quá trình xuất nhập tồn các loại ngun liệu, cơng cụ,
thành phẩm, hàng hóa. Lập phiếu nhập xuất, tính và lập báo cáo hàng tồn kho. Kế tốn trưởng
Kế tốn phó
Kế toán tổng hợp
Kế toán liên
doanh Kế toán
thanh toán
Kế toán tài sản
Kế tốn cơng nợ
Kế tốn kho
Thủ quỹ
http:www.kinhtehoc.net
Kế tốn xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Cơng ty MEKONIMEX
32
- Thủ quỹ căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi thực hiện thu chi và phản ánh vào sỗ quỹ tiến mặt đối chiếu với kế toán thanh toán và báo cáo cho Ban Giám đốc.

3.1.3.3. Chế độ kế toán áp dụng


- Niên độ kế toán: bắt đầu từ 0101 đến hết 3112 cùng năm. - Đơn vị tiền tệ: Chủ yếu là VND..
- Sổ sách: Hình thức chứng từ ghi sổ. - Tài khoản: sử dụng Bảng hệ thống tài khoản của Bộ Tài chính.
- Báo cáo: áp dụng các loại báo cáo như trong hệ thống báo cáo tài chính. - Phương pháp kế toán hàng tồn kho
 Sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để theo dõi hàng tồn kho.  Sử dụng phương pháp bình qn gia quyền để tính giá hàng tồn kho cuối kỳ.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ: tính khấu hao TSCĐ theo đường thẳng. - Phương pháp tính thuế GTGT: Tính và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

3.1.3.4. Tổ chức trang bị các phương tiện công nghệ phục vụ công tác kế toán


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty Chế độ kế tốn áp dụng

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×