1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Môi trường >

Ô nhiễm nước mặt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.26 MB, 69 trang )


7. Nhu cầu oxy hoá hoá học COD: là lượng oxy cần thiết để oxy hố hồn tồn chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học + khó phân huỷ sinh học.
8. Nitơ tổng số: là tổng lượng các hợp chất của Nitơ trong nước như NH
4 +
, NO
3 -
, NO
2 -
… 9. Phốtpho tổng số: là tổng lượng tất cả các hợp chất của Phốtpho trong nước như
H
2
PO
4 -
, HPO
4 2-
, PO
4 3-
… 10. Các kim loại nặng: As, Hg, Cd, Pb

6.5. Ô nhiễm nước mặt


Nước mặt bao gồm nước mưa, nước hồ ao, đồng ruộng và nước các sông, suối, kênh mương.
Nguồn nước các sông và kênh tải nước thải, các hồ khu vực đô thị, KCN và đồng ruộng lúa nước là những nơi thường có mức độ ô nhiễm cao.
Các dạng ô nhiễm nước thường gặp là phú dưỡng, ô nhiễm do kim loại nặng và hố chất độc hại, ơ nhiễm vi sinh và ơ nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật.
6.5.1. Phú dưỡng : Biểu hiện của phú dưỡng là nồng độ chất dinh dưỡng N, P cao, tỷ lệ PN cao do sự tích luỹ tương đối P so với N, sự yếm khí và mơi trường khử của lớp nước
đáy thuỷ vực, sự phát triển mạnh mẽ của tảo và nở hoa tảo, sự kém đa dạng của các sinh vật nước, đặc biệt là cá, nước có màu xanh đen hoặc đen, có mùi khai thối do thốt khí
H
2
S,... Ngun nhân của sự phú dưỡng là sự thâm nhập một lượng lớn N, P từ nước thải sinh hoạt của các khu dân cư, sự đóng kín và thiếu đầu ra của mặt hồ.
6.5.2. Ô nhiễm kim loại nặng và các hoá chất độc hại: Thể hiện bởi nồng độ cao của các kim loại nặng trong nước. Nguyên nhân chủ yếu là do nước thải công nghiệp và nước thải
độc hại không xử lý hoặc xử lý không đạt yêu cầu mà cho vào môi trường. Hậu quả là chúng tích luỹ theo chuổi thức ăn thâm nhập vào cơ thể người .
6.5.3. Ô nhiễm vi sinh vật: Các loại vi khuẩn, ký sinh trùng, sinh vật gây bệnh cho người và động vật lan truyền vào MT nước mặt, gây ra các loại dịch bệnh cho các khu vực dân cư
tập trung. 6.5.4. Ô nhiễm nguồn nước bởi thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hố học: Khi bón
phân và phun thuốc bảo vệ thực vật, một lượng đáng kể không được cây trồng tiếp nhận, chúng sẽ lan truyền và tích luỹ trong đất, nước và các sản phẩm nơng nghiệp dưới dạng dư
lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.
Các con sông ở Việt Nam đang trở thành nơi tiếp nhận thường xuyên chất thải lỏng từ hoạt động công nghiệp và các khu đô thị. Riêng các khu cơng nghiệp phía nam mỗi ngày
thải 137.000 m
3
nước thải có chứa 93 tấn chất thải ra các hệ thống sơng Đồng Nai, Thị Vải, Sài Gòn. Để khắc phục hậu quả, theo ước tính cần khoảng 870 triệu USD vào năm 2010.
Hầu hết các hồ ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đều bị ơ nhiễm nặng, BOD cao, DO rất thấp.
Bảng 2.3. Một số sông hồ ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh bị ô nhiễm
Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam 2003

6.6. Ơ nhiễm và suy thối nước ngầm


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

×