1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Môi trường >

Sự hình thành nhóm tiêu chuẩn ISO 14000

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.26 MB, 69 trang )


- Tốc độ phim chụp như ISO 100, 200, 400, - Độ dầy và kích thước thống nhất của thẻ điện thoại và thẻ tín dụng,
- Thiết kế xốy tròn ốc tiêu chuẩn của đinh vít và bu lơng có thể sử dụng trên toàn thế giới,
- Cỡ giấy tiêu chuẩn sử dụng trong văn phòng ví dụ cở A
4
, cở leter, cỡ legal - Có số ISBN bên trong bìa trước của mỗi cuốn sách để mơ tả cuốn sách theo chủ
đề và từ khóa nhất định, đây là một qua định của ISO, - Nhiều thủ tục lấy mẫu phân tích mơi trường
Hai nhóm Tiêu chuẩn ISO ban hành gần đây thể hiện sự khác biệt với các trọng tâm
và thể thức của ISO truyền thống: - Nhóm tiêu chuẩn ISO 9000 về Hệ thống Chất lượng được ban hành vào năm
1987 và được sửa đổi năm 1994 và năm 2000. - Nhóm tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14000 lần đầu tiên được
công bố năm 1996 và được xem xét lại năm 2001, sửa đổi năm 2004. Cả hai nhóm tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả ccs loại hình tổ chức và chỉ rõ
các yêu cầu cho khung hệ thống quản lý. Ngược lại với các Tiêu chuẩn ISO truyền thống, cả hai nhóm tiêu chuẩn ISO 9000
và ISO 14000 không đưa ra các tiêu chuẩn dưới dạng con số cụ thể và định tính. 9.2.3. Nhóm tiêu chuẩn ISO 14000
9.2.3.1. Sự ra đời của ISO 14000
Ghi nhận sự thành công của việc phát triển tiêu chuẩn ISO 9000 - hệ thống quản lý chất lượng, Tổ chức tiêu chuẩn hoá Quốc tế ISO được đề nghị tham dự Hội nghị về mơi
trường và phát triển năm 1992 còn gọi là Hội nghị thượng đỉnh về trái đất ở Rio de Janeiro.
Trong suốt năm 1991, ISO cùng với hội đồng quốc tế về kỹ thuật thiết lập nhóm tư vấn chiến lược về môi trường SAGE với sự tham dự của 25 nước.
SAGE cho rằng việc nhóm ISO xây dựng tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế và các cơng cụ thực hiện và đánh giá là rất thích hợp.
ISO đã cam kết thiết lập tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế tại hội nghị thượng đỉnh tại Rio de Janeiro năm 1992.

9.2.3.2. Sự hình thành nhóm tiêu chuẩn ISO 14000


Một loạt các công việc liên quan đến các tiêu chuẩn môi trường đã được bắt đầu vào năm 1992 khi ISO thành lập Uỷ ban kỹ thuật 207 TC 207 là cơ quan sẽ chịu trách
nhiệm xây dựng hệ thống quản lý môi trường quốc tế và các công cụ cần thiết để thực hiện hệ thống này.
Công việc của TC 207 được chia ra trong 6 tiểu ban và 1 nhóm làm việc đặc biệt. Canada là ban thư ký của Ủy ban kỹ thuật TC 207 và 6 quốc gia khác đứng đầu 6 tiểu ban.
Những công việc không thuộc phạm vi của TC 207 là các công việc liên quan đến các phuơng pháp kiểm tra ô nhiễm, đưa ra các giới hạn ô nhiễm và thiết lập các mức đánh giá
hiệu quả hoạt động. Tại cuộc họp đầu tiên của TC 207, 22 quốc gia với tổng số 50 đại biểu đã tham dự vào việc xây dựng tiêu chuẩn. TC 207 thiết lập 2 tiểu ban để xây dựng các tiêu
chuẩn môi trường.
Tiểu ban SC1 viết ISO 14001 và ISO 14004, chủ yếu dựa trên tiêu chuẩn BS 7750 và các đóng góp quan trọng của một số quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ. Tiểu ban SC 2 viết
tiêu chuẩn ISO 14010, 14011 và 14012 9.2.3.3. Mục đích của ISO 14000
Mục đích tổng thế của tiêu chuẩn quốc tế này là hỗ trợ trong việc bảo vệ môi trường và kiểm sốt ơ nhiễm đáp ứng với u cầu của kinh tế xã hội.
Mục đích cơ bản của ISO 14000 là hỗ trợ các tổ chức trong việc phòng tránh các ảnh hưởng môi trường phát sinh từ hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức.
Hơn nữa, tổ chức thực hiện ISO 14000 có thể đảm bảo rằng các hoạt động mơi trường của mình đáp ứng và sẽ tiếp tục đáp ứng với các yêu cầu luật pháp.
ISO 14000 cố gắng đạt được mục đích này bằng cách cung cấp cho tổ chức các yếu tố của một HTQLMT có hiệu quả.
ISO 14000 khơng thiết lập hay bắt buộc theo các yêu cầu về hoạt động môi trường một cách cụ thể. Các chức năng này thuộc tổ chức và các đơn vị phụ trách về pháp luật
trong phạm vi hoạt động của tổ chức. 9.2.3.4. Các tiêu chuẩn trong nhóm ISO 14000
- ISO 14001 - Hệ thống Quản lý môi trường - Mô tả hướng dẫn sử dụng. - ISO 14004 - Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ
thống và các kỹ thuật hỗ trợ. - ISO 1410 - Hướng dẫn Kiểm tốn Mơi trường – Các ngun tắc chung
- ISO 14011 - Hướng dẫn Kiếm tốn Mơi trường – Các thủ tục kiếm toán - Kiểm toán Hệ thống Quản lý Môi trường.
- ISO 14012 - Hướng dẫn kiểm tốn Mơi trường – Tiêu chuẩn năng lực đối với các kiểm tốn viên mơi trường.
- ISO 14020 – 14025- Nhãn mác và phát minh môi trường. - ISO 14031 – Đánh giá hoạt động môi trường.
- ISO 14040 – 14048- Đánh giá vòng đời sản phẩm. - ISO 14050 - Từ vựng quản lý môi trường
- ISO 14061 – Thông tin hướng dẫn các Tổ chức Lâm nghiệp sử dụng Tiêu chuẩn
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và Iso 14004. - ISO Guide 64- Hướng dẫn áp dụng các Tiêu chuẩn để đưa các khía cạnh mơi
trường vào sản phẩm. 9.2.3.5. Nhóm tiêu chuẩn TCVN tương đương ISO 14000
- TCVN ISO 14001:2005; TCVN ISO 14004:2005; - TCVN ISO 14010: 1997; TCVN ISO 14012: 1997;
- TCVN ISO 14020: 2000; TCVN ISO 14021: 2003; - TCVN ISO 14024: 2005; TCVN ISO 14025:2003;
- TCVN ISO 14040: 2000; TCVN ISO 14041: 2000; - TCVN ISO 14050: 2000.

9.2.3.6. Phạm vi áp dụng của ISO 14000


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

×