Tải bản đầy đủ - 85 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 85trang

Chuyên đề tốt nghiệpNguyễn Duy Thanh - Lớp TMQT 42Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân.

Nxb: Thống kê 1998.

11. Bài giảng marketing.

12. Marketing.

Chủ biên: Ngô Minh Cách.

Nxb: Tài chính Hà Nội.

13. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

Nxb: Khoa học và kỹ thuật Hà Nội 1996.

14. Thời báo kinh tế các số.82Chuyên đề tốt nghiệpNguyễn Duy Thanh - Lớp TMQT 42

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................................................................. 1

NGUYỄN DUY THANH............................................................................................... 3

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP...................................................4

I. KHÁI NIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP......................................................................................4

1. Khái niệm về thương mại...........................................................................................................................4

2. Nội dung của hoạt động thương mại........................................................................................................7

II. HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP............................................................................................................8

1. Khái niệm...................................................................................................................................................8

2. Vai trò hoạt động bán hàng.......................................................................................................................8

3. Nội dung của hoạt động bán hàng............................................................................................................9

3.1.Nghiên cứu thị trường.......................................................................................................................................9

3.2.Những yêu cầu của công tác bán hàng của doanh nghiệp...............................................................................10

3.3. Nội dung chương trình bán hàng của doanh nghiệp.......................................................................................11

3.4. Căn cứ xác định chương trình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp..............................................................12

3.5. Chương trình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.......................................................................................134.Tổ chức thực hiện việc bán hàng..............................................................................................................144.1. Tổ chức mạng lưới bán hàng của doanh nghiệp.............................................................................................14

4.2. Định giá bán....................................................................................................................................................155. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng của doanh nghiệp...........................................175.1. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí....................................................................................................17

5.2. Chỉ tiêu lợi nhuận trên doanh thu...................................................................................................................19III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP..................................................................20

IV. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG..............................................................21

1. Chính sách sản phẩm...............................................................................................................................21

2. Chính sách giá cả.....................................................................................................................................23

3. Chính sách phân phối...............................................................................................................................23

4. Chính sách chiêu thị.................................................................................................................................24

4.1. Quảng cáo.......................................................................................................................................................25

4.2. Khuyến mại.....................................................................................................................................................25

4.3. Tham gia hội trợ triển lãm..............................................................................................................................26

4.4. Các hoạt động liên kết kinh tế........................................................................................................................26

4.5. Tổ chức hội nghị khách hàng..........................................................................................................................26

4.6. Tổ chức các hoạt động tài trợ.........................................................................................................................265. Một số thủ thuật có thể làm tăng hiệu quả bán hàng............................................................................26

V. NHỮNG NGUYÊN NHÂN LÀM CHO HÀNG HOÁ KHÔNG BÁN ĐƯỢC...............................................................................27

1. Nguyên nhân khách quan........................................................................................................................27

2. Nguyên nhân chủ quan............................................................................................................................28

VI. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP................................................................29

1. Nhân tố vĩ mô...........................................................................................................................................29

1.1. Quy mô dân số................................................................................................................................................29

1.2. Môi trường tài nguyên, thiên nhiện................................................................................................................29

1.3. Môi trường công nghệ kỹ thuật......................................................................................................................29

1.4. Môi trường pháp luật thể chế chính trị..........................................................................................................29

1.5. Môi trường văn hoá xã hội.............................................................................................................................292. Nhân tố vi mô...........................................................................................................................................292.1. Nhà cung cấp..................................................................................................................................................29

2.2. Khách hàng.....................................................................................................................................................30

2.3. Đối thủ cạnh tranh..........................................................................................................................................30

2.4. Các chiến lược của công ty..............................................................................................................................30CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG......................................................31

I. TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY VIỆT THẮNG....................................................................................................................31

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty......................................................................................3183Chuyên đề tốt nghiệpNguyễn Duy Thanh - Lớp TMQT 422. Cơ cấu bộ máy của công ty..................................................................................................................332.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Việt Thắng..........................................................................................33

2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất và kinh doanh tại công ty Việt Thắng.......................................................33II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY.........................................................................36

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây.................................................36

2. Thực trạng hoạt động bán hàng của công ty trong những năm gần đây...............................................43

3. Trách nhiệm với môi trường xã hội........................................................................................................47

4. Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước............................................................................................................47

III. THỰC TRẠNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY VIỆT THẮNG TRONG NHỮNG NĂM QUA...........................................................49

1. Tổ chức mạng lưới bán hàng của công ty Việt Thắng.............................................................................49

1.1. Mạng lưới bán hàng của công ty Việt Thắng...................................................................................................49

1.2. Các hoạt động hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty.......................................................................50

1.3. Tổ chức vận chuyển hàng hoá........................................................................................................................502. Một số chính sách nhằm hỗ trợ công tác bán hàng của công ty............................................................512.1. Chính sách sản phẩm......................................................................................................................................51

2.2. Chính sách giá của công ty..............................................................................................................................52

2.3. Chính sách phân phối......................................................................................................................................53

2.4. Chính sách chiêu thị........................................................................................................................................53IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH TÌNH HÌNH BÁN HÀNG................................................................................................55

1. Phân tích tình hình tiêu thụ của công ty..................................................................................................55

2. Phân tích chi phí bán hàng của công ty...................................................................................................55

3. Phân tích hệ số vòng quay hàng tồn kho.................................................................................................56

V. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG........................................................................57

1. Đánh giá chung........................................................................................................................................57

2. Những thành tựu đạt được.....................................................................................................................57

2.1. Sản phẩm........................................................................................................................................................57

2.2. Thị trường và khách hàng...............................................................................................................................57

2.3. Mạng lưới phân phối......................................................................................................................................58

2.4. Hiệu quả......................................................................................................................................................... 58

2.5. Thị phần chiếm lĩnh........................................................................................................................................593. Những hạn chế.........................................................................................................................................60

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH

VIỆT THẮNG................................................................................................................................................. 61

I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI..........................................................................61

1. Phương hướng phát triển chung............................................................................................................61

2. Về hoạt động bán hàng của công ty........................................................................................................63

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG BẮC GIANG......63

Biện pháp 1: Làm tốt công tác nghiên cứu thị trường và bồi dưỡng lực lượng bán hàng.........................63

1. Căn cứ để đưa ra biện pháp....................................................................................................................63

2. Nội dung của biện pháp...........................................................................................................................642.1. Nghiên cứu thị trường....................................................................................................................................64

2.2. Bồi dưỡng lực lượng bán hàng.......................................................................................................................643. Hiệu quả của biện pháp...........................................................................................................................66

Biện pháp 2: Cải tiến các sản phẩm đã có, đa dạng hoá sản phẩm mới.....................................................66

1. Căn cứ để đưa ra biện pháp....................................................................................................................66

2. Nội dung của biện pháp...........................................................................................................................662.1.Cải tiến các mặt hàng đã có.............................................................................................................................66

2.2. Đa dạng hoá sản phẩm..................................................................................................................................673. Hiệu quả của biện pháp...........................................................................................................................67

Biện pháp 3: Phấn đấu hạ giá thành để tạo thế cạnh tranh về giá.............................................................67

1. Căn cứ để đưa ra biện pháp....................................................................................................................67

2. Nội dung của biện pháp...........................................................................................................................67

3. Hiệu quả của biện pháp...........................................................................................................................693.1. Hiệu quả xã hội...............................................................................................................................................69

3.2. Hiệu quả kinh tế..............................................................................................................................................69Biện pháp 4: Thành lập bộ phận chuyên trách về marketing......................................................................69

1. Căn cứ để đưa ra biện pháp....................................................................................................................69

2. Nội dung của biện pháp...........................................................................................................................7084Chuyên đề tốt nghiệpNguyễn Duy Thanh - Lớp TMQT 423. Hiệu quả của biện pháp...........................................................................................................................71

Biện pháp 5: Tăng cường đầu tư cho các hoạt động chiêu thị...................................................................72

1. Căn cứ để đưa ra biện pháp...............................................................................................................72

2. Nội dung của biện pháp...........................................................................................................................732.1. Cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo...........................................................................................73

2.2. Đa dạng hoá các hình thức khuyến mại..........................................................................................................75

2.3. Cải thiện hoạt động bán hàng trực tiếp..........................................................................................................76

2.4. Tăng cường các hoạt động tài trợ...................................................................................................................76III. NHỮNG KIẾN NGHỊ.............................................................................................................................................76

TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................................................... 8185Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(85 tr)

×