1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >

Khái ni m và h th ng chính sách t giá ệ Các cơng c c a Chính sách t giá ụ ủ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (349.61 KB, 26 trang )


1.2. Chính sách t giá ỷ


1.2.1. Khái ni m và h th ng chính sách t giá ệ


ệ ố ỷ
Chính sách t giá là t ng th các nguyên t c công c bi n pháp đ c nhà
ỷ ổ
ể ắ
ụ ệ ượ
n c đi u ch nh t giá c a m t qu c gia trong m t th i kỳ nh t đ nh nh m
ướ ề
ỉ ỷ
ủ ộ
ố ộ
ờ ấ ị
ằ đ t m c tiêu đã đ nh trong chi n l
c phát tri n c a qu c gia đó. ạ
ụ ị
ế ượ ể
ủ ố
Đ qu n lý và đi u hành t giá NHTW th ng s d ng các chính sách ch
ể ả
ề ỷ
ườ ử ụ
ủ y u sau:
ế - Chính sách chi t kh u: khi NHTW nâng cao lãi su t chi t kh u làm lãi su t
ế ấ
ấ ế
ấ ấ
trên th tr ng tăng, làm các ngu n v n ng n h n trên th tr
ng qu c t ị ườ
ồ ố
ắ ạ
ị ườ ố ế
ch y vào n c mình đ thu l i t c cao làm d u s căng th ng c a c u v
t ạ
ướ ể
ợ ứ ị
ự ẳ
ủ ầ
ượ cung ngo i h i do đó làm t giá gi m xu ng và ng
c l i. ạ ố
ỷ ả
ố ượ ạ
- Chính sách h i đoái: khi t giá lên cao NHTW bán ngo i h i ra th tr ng
ố ỷ
ạ ố ị ườ
kéo t giá t t xu ng và ng c l i. Tuy nhiên NHTW ph i có d tr ngo i
ỷ ụ
ố ượ ạ
ả ự ữ
ạ h i đ l n, n u cán cân thanh toán thi u h t th
ng xun thì khó có đ ố
ủ ớ ế
ế ụ
ườ ủ
ngo i h i th c hi n ph ng pháp này.
ạ ố ự
ệ ươ
- Phá giá ti n t : là s nâng cao m t cách chính th c TGHĐ hay là vi c nhà ề ệ
ự ộ
ứ ệ
n c h th p s c mua đ ng ti n n
c mình so v i ngo i t làm đ y m nh ướ
ạ ấ ứ
ồ ề
ướ ớ
ạ ệ ẩ
ạ xu t kh u h n ch nh p kh u c i thi n cán cân th
ng m i làm t giá b t ấ
ẩ ạ
ế ậ
ẩ ả
ệ ươ
ạ ỷ
ớ căng th ng.
ẳ - Nâng giá ti n t : là vi c Nhà n
c chính th c nâng giá đ n v ti n t n c
ề ệ ệ
ướ ứ
ơ ị ề ệ ướ
mình so v i ngo i t làm cho t giá gi m xu ng. ớ
ạ ệ ỷ
ả ố

1.2.2. Các công c c a Chính sách t giá ụ ủ1.2.2.1. Nhóm cơng c tr c ti p ụ ự
ế NHTW thông qua vi c mua bán đ ng n i t nh m duy trì m t t giá c
ệ ồ
ộ ệ ằ
ộ ỷ ố
đ nh hay nh h ng làm cho t giá thay đ i đ t t i m t m c nh t đ nh theo
ị ả
ưở ỷ
ổ ạ ớ ộ
ứ ấ ị
m c tiêu đã đ ra. Ho t đ ng can thi p tr c ti p c a ngân hàng trung ng
ụ ề
ạ ộ ệ
ự ế
ủ ươ
t o ra hi u ng thay đ i cung ti n có th t o ra áp l c l m phát hay thi u ạ
ệ ứ ổ
ề ể ạ
ự ạ ể
phát không mong mu n cho n n kinh t vì v y đi kèm ho t đ ng can thi p ố
ề ế
ậ ạ ộ
ệ này c a NHTW thì ph i s d ng thêm nghi p v th tr
ng m đ h p th ủ
ả ử ụ ệ
ụ ị ườ ở ể ấ
ụ l
ng d cung hay b sung ph n thi u h t ti n t l u thông. ượ
ư ổ
ầ ế
ụ ề ệ ở ư Nghi p v th tr
ng m ngo i t đ c th c hi n thông qua vi c
ệ ụ
ị ườ ở
ạ ệ ượ ự
ệ ệ
NHTW tham gia mua bán ngo i t trên th tr ng ngo i t . M t nghi p v
ạ ệ
ị ườ ạ ệ
ộ ệ
ụ mua ngo i t trên th tr
ng c a NHTW làm gi m cung ngo i t do đó làm ạ ệ
ị ườ ủ
ả ạ ệ
tăng t giá h i đoái và ng c l i. Do đó đây là cơng c có tác đ ng m nh lên
ỷ ố
ượ ạ ụ
ộ ạ
t giá h i đoái. ỷ
ố Nghi p v th tr
ng m n i t là vi c NHTW mua bán có ch ng t ệ
ụ ị ườ ở ộ ệ
ệ ứ
ừ có giá. Tuy nhiên nó ch tác đ ng gián ti p đ n t giá mà l i có tác đ ng tr c
ỉ ộ
ế ế ỷ
ạ ộ
ự ti p đ n các bi n s kinh t vĩ mô khác lãi su t, giá c . Nó đ
c dùng ph i ế
ế ế ố
ế ấ
ả ượ

h p v i nghi p v th tr ng m ngo i t đ kh đi s tăng, gi m cung n i
ợ ớ
ệ ụ ị ườ
ở ạ ệ ể
ử ự
ả ộ
t do nghi p v th tr ng m gây ra.
ệ ệ
ụ ị ườ ở
Ngồi ra Chính ph có th s d ng bi n pháp can thi p hành chính ủ
ể ử ụ ệ
ệ nh bi n pháp k t h i, quy đ nh h n ch đ i t
ng đ c mua ngo i t , quy
ư ệ ế ố
ị ạ
ế ố ượ ượ
ạ ệ đ nh h n ch m c đích s d ng ngo i t , quy đ nh h n ch s l
ng mua ị
ạ ế ụ
ử ụ ạ ệ
ị ạ
ế ố ượ ngo i t , quy đ nh h n ch th i gian mua ngo i t , nh m gi m c u ngo i t ,
ạ ệ ị
ạ ế ờ
ạ ệ ằ
ả ầ
ạ ệ h n ch đ u c và gi cho t giá n đ nh.
ạ ế ầ
ơ ữ
ỷ ổ

1.2.2.2 Nhóm cơng c gián ti p ụ
ế Lãi su t tái chi t kh u là công c hi u qu nh t. C ch tác đ ng đ n
ấ ế
ấ ụ ệ
ả ấ
ơ ế
ộ ế
t giá h i đối c a nó nh sau: Khi lãi su t chi t kh u thay đ i kéo theo s ỷ
ố ủ
ư ấ
ế ấ
ổ ự
thay đ i cùng chi u c a lãi su t trên th tr ng. T đó tác đ ng đ n xu
ổ ề
ủ ấ
ị ườ ừ
ộ ế
h ng d ch chuy n c a dòng v n qu c t làm thay đ i tài kho n v n ho c ít
ướ ị
ể ủ
ố ố ế
ổ ả
ố ặ
nh t làm cho ng i s h u v n trong n
c chuy n đ i đ ng v n c a mình ấ
ườ ở ữ ố
ướ ể
ổ ồ ố
ủ sang đ ng ti n có lãi su t cao h n đ thu l i và làm thay đ i v n c a mình
ồ ề
ấ ơ
ể ợ
ổ ố ủ
sang đ ng ti n có lãi su t cao h n đ thu l i và làm thay đ i t giá h i đoái. ồ
ề ấ
ơ ể
ợ ổ ỷ
ố C th lãi su t tăng d n đ n xu h
ng là m t dòng v n vay ng n h n trên ụ ể
ấ ẫ
ế ướ
ộ ố
ắ ạ
th tr ng th gi i s đ vào trong n
c và ng i s h u v n ngo i t trong
ị ườ ế ớ ẽ ổ
ướ ườ ở ữ
ố ạ ệ
n c s có xu h
ng chuy n đ ng ngo i t c a mình sang n i t đ thu lãi ướ ẽ
ướ ể
ồ ạ ệ ủ
ộ ệ ể su t cao h n do đó t giá s gi m n i t tăng và ng
c l i mu n tăng t ấ
ơ ỷ
ẽ ả ộ ệ
ượ ạ ố
ỷ giá s gi m lãi su t tái chi t kh u.
ẽ ả ấ
ế ấ
Mu n gi m t giá h i đối thì Chính Ph có th quy đ nh m c thu ố
ả ỷ
ố ủ
ể ị
ứ ế
quan cao, quy đ nh h n ng ch và th c hi n tr giá cho nh ng m t hàng xu t ị
ạ ạ
ự ệ
ợ ữ
ặ ấ
kh u chi n l c. Và ng
c l i s làm tăng t giá h i đối. ẩ
ế ượ ượ ạ ẽ
ỷ ố
Ngồi ra Chính Ph có th s d ng m t s bi n pháp khác nh đi u ủ
ể ử ụ ộ ố ệ
ư ề ch nh t l d tr b t bu c b ng ngo i t v iNHTW, quy đ nh m c lãi su t
ỉ ỷ ệ ự ữ ắ
ộ ằ
ạ ệ ớ ị
ứ ấ
tr n kém h p d n đ i v i ti n g i b ng ngo i t . M c đích là phòng ng a ầ
ấ ẫ
ố ớ ề ử ằ
ạ ệ ụ
ừ r i ro t giá, h n ch đ u c ngo i t , làm gi m áp l c lên t giá khi cung
ủ ỷ
ạ ế ầ
ơ ạ ệ
ả ự
ỷ c u m t cân đ i.
ầ ấ

1.2.3. Vai trò c a chính sách t giá t i tăng tr ng kinh t


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (26 trang)

×