1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >

Vai trò c a chính sách t giá t i tăng tr ng kinh t

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (349.61 KB, 26 trang )


h p v i nghi p v th tr ng m ngo i t đ kh đi s tăng, gi m cung n i
ợ ớ
ệ ụ ị ườ
ở ạ ệ ể
ử ự
ả ộ
t do nghi p v th tr ng m gây ra.
ệ ệ
ụ ị ườ ở
Ngoài ra Chính ph có th s d ng bi n pháp can thi p hành chính ủ
ể ử ụ ệ
ệ nh bi n pháp k t h i, quy đ nh h n ch đ i t
ng đ c mua ngo i t , quy
ư ệ ế ố
ị ạ
ế ố ượ ượ
ạ ệ đ nh h n ch m c đích s d ng ngo i t , quy đ nh h n ch s l
ng mua ị
ạ ế ụ
ử ụ ạ ệ
ị ạ
ế ố ượ ngo i t , quy đ nh h n ch th i gian mua ngo i t , nh m gi m c u ngo i t ,
ạ ệ ị
ạ ế ờ
ạ ệ ằ
ả ầ
ạ ệ h n ch đ u c và gi cho t giá n đ nh.
ạ ế ầ
ơ ữ
ỷ ổ

1.2.2.2 Nhóm cơng c gián ti p ụ
ế Lãi su t tái chi t kh u là công c hi u qu nh t. C ch tác đ ng đ n
ấ ế
ấ ụ ệ
ả ấ
ơ ế
ộ ế
t giá h i đối c a nó nh sau: Khi lãi su t chi t kh u thay đ i kéo theo s ỷ
ố ủ
ư ấ
ế ấ
ổ ự
thay đ i cùng chi u c a lãi su t trên th tr ng. T đó tác đ ng đ n xu
ổ ề
ủ ấ
ị ườ ừ
ộ ế
h ng d ch chuy n c a dòng v n qu c t làm thay đ i tài kho n v n ho c ít
ướ ị
ể ủ
ố ố ế
ổ ả
ố ặ
nh t làm cho ng i s h u v n trong n
c chuy n đ i đ ng v n c a mình ấ
ườ ở ữ ố
ướ ể
ổ ồ ố
ủ sang đ ng ti n có lãi su t cao h n đ thu l i và làm thay đ i v n c a mình
ồ ề
ấ ơ
ể ợ
ổ ố ủ
sang đ ng ti n có lãi su t cao h n đ thu l i và làm thay đ i t giá h i đoái. ồ
ề ấ
ơ ể
ợ ổ ỷ
ố C th lãi su t tăng d n đ n xu h
ng là m t dòng v n vay ng n h n trên ụ ể
ấ ẫ
ế ướ
ộ ố
ắ ạ
th tr ng th gi i s đ vào trong n
c và ng i s h u v n ngo i t trong
ị ườ ế ớ ẽ ổ
ướ ườ ở ữ
ố ạ ệ
n c s có xu h
ng chuy n đ ng ngo i t c a mình sang n i t đ thu lãi ướ ẽ
ướ ể
ồ ạ ệ ủ
ộ ệ ể su t cao h n do đó t giá s gi m n i t tăng và ng
c l i mu n tăng t ấ
ơ ỷ
ẽ ả ộ ệ
ượ ạ ố
ỷ giá s gi m lãi su t tái chi t kh u.
ẽ ả ấ
ế ấ
Mu n gi m t giá h i đoái thì Chính Ph có th quy đ nh m c thu ố
ả ỷ
ố ủ
ể ị
ứ ế
quan cao, quy đ nh h n ng ch và th c hi n tr giá cho nh ng m t hàng xu t ị
ạ ạ
ự ệ
ợ ữ
ặ ấ
kh u chi n l c. Và ng
c l i s làm tăng t giá h i đoái. ẩ
ế ượ ượ ạ ẽ
ỷ ố
Ngồi ra Chính Ph có th s d ng m t s bi n pháp khác nh đi u ủ
ể ử ụ ộ ố ệ
ư ề ch nh t l d tr b t bu c b ng ngo i t v iNHTW, quy đ nh m c lãi su t
ỉ ỷ ệ ự ữ ắ
ộ ằ
ạ ệ ớ ị
ứ ấ
tr n kém h p d n đ i v i ti n g i b ng ngo i t . M c đích là phòng ng a ầ
ấ ẫ
ố ớ ề ử ằ
ạ ệ ụ
ừ r i ro t giá, h n ch đ u c ngo i t , làm gi m áp l c lên t giá khi cung
ủ ỷ
ạ ế ầ
ơ ạ ệ
ả ự
ỷ c u m t cân đ i.
ầ ấ

1.2.3. Vai trò c a chính sách t giá t i tăng tr ng kinh t


ủ ỷ
ớ ưở
ế
1.2.3.1. Đ i v i cán cân thanh toán ố ớ
T giá gi a đ ng n i t và ngo i t là quan tr ng đ i v i m t qu c gia vì ỷ
ữ ồ
ộ ệ ạ ệ
ọ ố ớ
ộ ố
tr c tiên nó tác đ ng tr c ti p t i giá c hàng xu t nh p kh u c a chính
ướ ộ
ự ế ớ
ả ấ
ậ ẩ
ủ qu c gia đó. Khi TGHĐ tăng đ ng n i t xu ng giá s làm tăng giá trong
ố ồ
ộ ệ ố
ẽ n
c c a hàng nh p kh u và gi m giá ngoài n c c a hàng xu t kh u c a
ướ ủ
ậ ẩ
ả ướ
ủ ấ
ẩ ủ
n c đó, c i thi n s c c nh tranh qu c t c a hàng trong n
c. Các ngu n ướ
ả ệ
ứ ạ
ố ế ủ ướ
ồ l c s đ
c thu hút vào nh ng ngành s n xu t mà gi đây có th c nh tranh ự ẽ ượ
ữ ả
ấ ờ
ể ạ hi u qu h n so v i hàng nhâp kh u và cũng vào ngành xu t kh u mà gi
ệ ả ơ
ớ ẩ
ấ ẩ

đây có th có hi u qu h n trên các th tr ng qu c t . K t qu là xu t
ể ệ
ả ơ ị ườ
ố ế ế
ả ấ
kh u tăng nh p kh u gi m làm cán cân thanh toán đ c c i thi n.
ẩ ậ
ẩ ả
ượ ả ệ
1.2.3.2. V i l m phát và lãi xu t ớ ạ
ấ Khi các y u t khác không đ i TGHĐ tăng làm tăng giá các m t hàng nh p
ế ố ổ
ặ ậ
kh u tính b ng n i t . Các h gia đình,các nhà s n xu t s d ng đ u vào ẩ
ằ ộ ệ
ộ ả
ấ ử ụ ầ
nh p kh u ph i tiêu dùng hàng nh p kh u v i m c giá tăng cùng t l phá ậ
ẩ ả
ậ ẩ
ớ ứ
ỷ ệ giá. K t qu m c giá chung trong n n kinh t tr nên cao h n đ c bi t là
ế ả ứ
ề ế ở
ơ ặ
ệ n n kinh t nh , m c a v i th gi i bên ngoài có xu t kh u và nh p kh u
ề ế
ỏ ở ử
ớ ế ớ
ấ ẩ
ậ ẩ
chi m t l cao so v i GDP. N u TGHĐ ti p t c có s gia tăng liên t c qua ế
ỷ ệ ớ
ế ế ụ
ự ụ
các năm có nghĩa là l m phát đã tăng. ạ
N u lãi xu t tăng m c v a ph i có ế
ấ ở ứ
ừ ả
th ki m sốt s kích thích tăng tr ng nh ng n u l m phát tăng quá cao s
ể ể ẽ
ưở ư
ế ạ ẽ
tác đ ng làm lãi xu t tăng làm gi m đ u t nh h ng không t t đ n đ i
ộ ấ
ả ầ ư ả
ưở ố ế
ờ s ng kinh t gi m sút.
ố ế ả
1.2.3.3. V i s n l ng và vi c làm
ớ ả ượ ệ
Đ i v i các lĩnh v c s n xu t ch y u d a trên ngu n l c trong n c thì khi
ố ớ ự ả
ấ ủ ế
ự ồ ự
ướ TGHĐ tăng, s tăng giá hàng nh p kh u s giúp tăng kh năng c nh tranh
ự ậ
ẩ ẽ
ả ạ
cho các lĩnh v c này giúp phát tri n s n xu t t đó t o thêm cơng ăn vi c làm ự
ể ả ấ ừ
ạ ệ
gi m th t nghi p, s n l ng qu c gia có th tăng lên và ng
c l i. ả
ấ ệ
ả ượ ố
ể ượ ạ
1.2.3.4. Đ i v i đ u t qu c t ố ớ ầ ư
ố ế - Đ u t tr c ti p: TGHĐ tác đ ng t i giá tr ph n v n mà nhà đ u t n
c ầ ư ự
ế ộ
ớ ị
ầ ố
ầ ư ướ ngoài đ u t ho c góp v n liên doanh. V n ngo i t ho c t li u s n xu t
ầ ư ặ
ố ố
ạ ệ ặ ư ệ
ả ấ
đ c đ a vào n
c s t i th ng đ
c chuy n đ i ra đ ng n i t theo t ượ
ư ướ
ở ạ ườ
ượ ể
ổ ồ
ộ ệ ỷ
giá chính th c. Bên c nh đó t giá còn có tác đ ng t i chi phí s n xu t và ứ
ạ ỷ
ộ ớ
ả ấ
hi u qu các ho t đ ng đ u t n c ngồi. Do đó s thay đ i TGHĐ có nh
ệ ả
ạ ộ ầ ư ướ
ự ổ
ả h
ng nh t đ nh t i hành vi c a các nhà đ u t n c ngoài trong vi c quy t
ưở ấ ị
ớ ủ
ầ ư ướ ệ
ế đ nh có đ u t vào n
c s t i hay không. ị
ầ ư ướ ở ạ
- Đ u t gián ti p: là lo i hình đ u t thơng qua ho t đ ng tín d ng qu c t ầ ư
ế ạ
ầ ư ạ ộ
ụ ố ế
cũng nh vi c mua bán các lo i ch ng khốn có giá trên th tr ng.
ư ệ ạ
ứ ị ườ
Trong m t th gi i có s luân chuy n v n qu c t t do khi TGHĐ tăng ộ
ế ớ
ự ể
ố ố ế ự
t ng l i t c t kho n vay b ng ngo i t l n h n lãi su t trong n c s x y
ổ ợ ứ ừ
ả ằ
ạ ệ ớ ơ
ấ ướ ẽ ả
ra hi n t ng lu ng v n ch y ra n
c ngoài và ng c l i TGHĐ gi m
ệ ượ
ồ ố
ả ướ
ượ ạ
ả lu ng v n s đ vào trong n
c. ồ
ố ẽ ổ ướ
Nh v y mu n t o môi tr ng đ u t n đ nh nh m phát tri n kinh t đòi
ư ậ ố ạ
ườ ầ ư ổ
ị ằ
ể ế
h i các qu c gia xây d ng và đi u ch nh m t chính sách t giá n đ nh h p lý ỏ
ố ự
ề ỉ
ộ ỷ
ổ ị
ợ gi m m c đ r i ro trong lĩnh v c đ u t và thu hút v n đ u t n
c ngoài. ả
ứ ộ ủ
ự ầ ư
ố ầ ư ướ
1.2.3.5 . V i n n
c ngoài ớ ợ ướ
Các kho n vay n n c ngồi th
ng đ c tính theo đ n v ti n t n
c đó ả
ợ ướ ườ
ượ ơ
ị ề ệ ướ ho c nh ng đ ng ti n m nh nên khi TGHĐ tăng lên cũng đ ng nghĩa v i s
ặ ữ
ồ ề
ạ ồ
ớ ự tăng lên c a gánh n ng n n
c ngoài. Ngày nay khi s luân chuy n v n ủ
ặ ợ ướ
ự ể
ố qu c t ngày càng t do thì các n
c đ c bi t các n c đang phát tri n càng
ố ế ự
ướ ặ
ệ ướ
ể c n ph i th n tr ng h n trong chính sách t giá đ đ m b o tăng tr
ng và ầ
ả ậ
ọ ơ
ỷ ể ả
ả ưở
kh năng tr n n c ngoài.
ả ả ợ ướ

1.2.4. Các nhân t nh h ng đ n TGHĐ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (26 trang)

×