1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >

Các nhân t nh h ng đ n TGHĐ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (349.61 KB, 26 trang )


Nh v y mu n t o môi tr ng đ u t n đ nh nh m phát tri n kinh t đòi
ư ậ ố ạ
ườ ầ ư ổ
ị ằ
ể ế
h i các qu c gia xây d ng và đi u ch nh m t chính sách t giá n đ nh h p lý ỏ
ố ự
ề ỉ
ộ ỷ
ổ ị
ợ gi m m c đ r i ro trong lĩnh v c đ u t và thu hút v n đ u t n
c ngoài. ả
ứ ộ ủ
ự ầ ư
ố ầ ư ướ
1.2.3.5 . V i n n
c ngoài ớ ợ ướ
Các kho n vay n n c ngồi th
ng đ c tính theo đ n v ti n t n
c đó ả
ợ ướ ườ
ượ ơ
ị ề ệ ướ ho c nh ng đ ng ti n m nh nên khi TGHĐ tăng lên cũng đ ng nghĩa v i s
ặ ữ
ồ ề
ạ ồ
ớ ự tăng lên c a gánh n ng n n
c ngoài. Ngày nay khi s luân chuy n v n ủ
ặ ợ ướ
ự ể
ố qu c t ngày càng t do thì các n
c đ c bi t các n c đang phát tri n càng
ố ế ự
ướ ặ
ệ ướ
ể c n ph i th n tr ng h n trong chính sách t giá đ đ m b o tăng tr
ng và ầ
ả ậ
ọ ơ
ỷ ể ả
ả ưở
kh năng tr n n c ngoài.
ả ả ợ ướ

1.2.4. Các nhân t nh h ng đ n TGHĐ


ố ả ưở
ế
1.2.4.1. S c mua c a m i đ ng ti n trong m t c p ti n t ứ
ủ ỗ ồ
ề ộ ặ
ề ệ Do t giá đ
c xác đ nh d a trên quan h cung c u v ngo i h i và nguyên ỷ
ượ ị
ự ệ
ầ ề
ạ ố t c m t giá nên khi s c mua c a đ ng n i t tăng lên s làm t giá gi m
ắ ộ
ứ ủ
ồ ộ ệ
ẽ ỷ
ả xu ng và ng
c l i ố
ượ ạ 1.2.4.2. Cán cân thanh toán qu c t
ố ế Đây là y u t c c kì quan tr ng trong nh ng y u t kinh t tác đ ng đ n t
ế ố ự ọ
ữ ế ố
ế ộ
ế ỷ
giá. Đánh giá chung có tính ch t truy n th ng đ i v i s bi n đ ng c a ấ
ề ố
ố ớ ự
ế ộ
ủ TGHĐ, các nhà kinh t đ u cho r ng l
ng hàng hóa xu t nh p kh u và d ch ế ề
ằ ượ
ấ ậ
ẩ ị
v qu c gia là nh ng nhân t c b n đ ng sau l ng tăng giá TGHĐ. ụ
ố ữ
ố ơ ả ứ
ư Tình tr ng c a cán cân thanh toán tác đ ng đ n cung c u v ngo i h i do
ạ ủ
ộ ế
ầ ề
ạ ố v y, tác đ ng tr c ti p đ n TGHĐ.
ậ ộ
ự ế
ế 1.2.4.3. Y u t tâm lý
ế ố D a vào s phán đoán t các s ki n kinh t , chính tr c a m t n
c và ự
ự ừ
ự ệ ế
ị ủ ộ ướ
tình hình th gi i, c chính tr và kin t có liên quan các nhà kinh doanh ngo i ế ớ
ả ị
ế ạ
h i bao g m các ngân hàng th ng m i, các doanh nghi p và k c ng
i ố
ồ ươ
ạ ệ
ể ả ườ
đ u c tùy theo s phán đoán đó mà hành đ ng. ầ
ơ ự
ộ Y u t tâm lý nh h
ng m t cách h t s c nh y c m đ i v i th tr ng tài
ế ố ả
ưở ộ
ế ứ ạ
ả ố ớ
ị ườ chính, trong đó có th tr
ng h i đoái. Tuy nhiên nh ng bi n đ ng này bao ị ườ
ố ữ
ế ộ
gi cũng mang tính ch t ng n h n, xác l p m t v th ng n h n. ờ
ấ ắ
ạ ậ
ộ ị ế ắ
ạ 1.2.4.4. Vai trò qu n lý c a ngân hàng trung
ng ả
ủ ươ
Ch đ t giá mà ph n đông các n c v n hành là th n i có qu n lý do đó
ế ộ ỷ ầ
ướ ậ
ả ổ ả
vai trò can thi p c a nhà n c gi v trí quan tr ng. NHTW t bi n mình
ệ ủ
ướ ữ ị
ọ ự ế
thành m t b ph n c a th tr ng, quy n ch t v i th tr
ng, lúc v i t cách ộ ộ
ậ ủ
ị ườ ệ
ặ ớ ị ườ
ớ ư ng
i mua lúc khác là t cách ng i bán, nh m tác đ ng v phía cung hay
ườ ư
ườ ằ
ộ ề
c u c a qu ngo i h i th tr ng nh m cho ra m t t giá phù h p nh ý đ
ầ ủ
ỹ ạ ố
ị ườ ằ
ộ ỷ ợ
ư ồ
c a chính sách ti n t . Tuy nhiên đi u ki n v t ch t đ có th can thi p là ủ
ề ệ ề
ệ ậ
ấ ể ể
ệ th c l c v ti m năng qu c gia bi u hi n b ng qu ngo i t bình n giá,
ự ự ề ề
ố ể
ệ ằ
ỹ ạ ệ
ổ bao g m ngo i t d tr qu c gia.
ồ ạ ệ ự ữ
ố 1.2.4.5. Năng su t lao đ ng
ấ ộ
N u năng su t lao đ ng trong n c có s gia tăng s làm cho m c giá t
ng ế
ấ ộ
ướ ự
ẽ ứ
ươ đ i có xu h
ng s t gi m làm đ ng ngo i t có xu h ng gi m hay đ ng
ố ướ
ụ ả
ồ ạ ệ
ướ ả
ồ n i t lên giá làm t giá gi m xu ng.
ộ ệ ỷ
ả ố

1.3. Kinh nghi m c a m t s qu c gia v chính sách t giá ệ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (26 trang)

×