1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >

Bôi canh kinh tê ́ Chinh sach ty gia ph ng phap xác đ nh, chinh sach quan ly

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (349.61 KB, 26 trang )


CH NG II: TH C TR NG CHÍNH SÁCH T GIÁ VI T NAM
ƯƠ Ự
Ạ Ỷ
Ở Ệ
Tiêu chí phân chia giai đo n: d a vào cách xác đ nh t giá và chính sách t giá ạ
ự ị
ỷ ỷ
qua các th i kỳ. ờ

2.1. Giai đoan tr c 1989: Cô đinh va đa ty gia


̣ ướ
́ ̣ ̀
̉ ́

2.1.1. Bôi canh kinh tê ́


̉ ́
• Trong giai đoan nay, nên kinh tê Viêt Nam la nên kinh tê đong c a va h
ng ̣
̀ ̀
́ ̣
̀ ̀
́ ́
ử ̀ ướ
nôi. Đây la th i ky cua c chê tâp trung quan liêu bao câp. ̣
̀ ờ ̀
̉ ơ ́ ̣
́ •
Cac ban hang chu yêu la cac n c XHCN trong hôi đông t
ng tr kinh tê. ́
̣ ̀
̉ ́
̀ ́
ướ ̣
̀ ươ
ợ ́
Hinh th c trao đôi th ng mai chu yêu la hang đôi hang gi a cac n
c theo ̀
ứ ̉
ươ ̣
̉ ́
̀ ̀
̉ ̀
ữ ́
ướ môt ty gia đa đ
c thoa thuân trong hiêp đinh ky kêt song ph ng hay đa
̣ ̉
́ ̃ ượ
̉ ̣
̣ ̣
́ ́
ươ ph
ng. ươ

2.1.2. Chinh sach ty gia ph ng phap xác đ nh, chinh sach quan ly


́ ́
̉ ́
ươ ́
ị ́
́ ̉
́ •
Ty gia trong giai đoan nay đ c xác đ nh d a trên viêc so sanh s c mua
̉ ́
̣ ̀
ượ ị
ự ̣
́ ứ
gi a hai đông tiên, sau đo đ c qui đinh trong cac hiêp đinh thanh toan đ
c ữ
̀ ̀
́ ượ ̣
́ ̣
̣ ́
ượ ky kêt gi a cac n
c XHCN. ́
́ ữ
́ ướ
- T giá c a Viêt Nam l n đ u tiên đ
c công b vào ngày ỷ
ủ ̣
ầ ầ
ượ ố
25111955 là t giá gi a đ ng Nhân dân t CNY và VND. ỷ
ữ ồ
ệ 1CNY=1470VND. T giá này đ
c xác đ nh b ng cách chon ra 34 đ n vi ỷ
ượ ị
ằ ̣
ơ ̣
hang hoa cung loai, thông dung nhât, tai cung môt th i điêm t i th đô và co ̀
́ ̀
̣ ̣
́ ̣
̀ ̣
ờ ̉
ạ ủ
́ tham khao thêm gia ca m t s t nh khac đê qui đôi ra tông gia ca cua 34 măt
̉ ́ ̉ ở ộ ố ỉ
́ ̉
̉ ̉
́ ̉
̉ ̣
hang đo theo hai loai tiên cua 2 n c.
̀ ́
̣ ̀
̉ ướ
-
Sau đo, khi Viêt Nam co quan hê ngoai th ng v i Liên Xô, ty gia
́ ̣
́ ̣
̣ ươ
ớ ̉
́ gi a VND va đông Rup SUR đ
c tinh cheo nh ty gia gi a CNY va SUR ữ
̀ ̀
́ ượ
́ ́
ờ ̉ ́ ữ
̀ đa co t tr
c. 1 SUR = 0.5 CNY ̃
́ ừ ướ ⇒
1 SUR = 735 VND. •
T giá hôi đoai trong giai đoan nay đ c gi
ỷ ́
́ ̣
̀ ượ
ữ c đ nh ố ị trong m t th i gian
ộ ờ
dài. •
M t đ c tr ng n a c a t giá trong giai đo n này là ộ ặ
ư ữ
ủ ỷ ạ
“đa t giá” ỷ
t c là ứ
vi c t n t i song song nhi u lo i t giá: t giá chính th c, phi m u d ch, k t ệ ồ ạ
ề ạ ỷ
ỷ ứ
ậ ị
ế toán n i b .
ộ ộ -
T giá chính th c: còn g i là t giá m u d ch là t giá do ngân ỷ
ứ ọ
ỷ ậ
ị ỷ
hàng nhà n c công b và dùng đ thanh toán m u d ch v i Liên Xô và các
ướ ố
ể ậ
ị ớ
n c XHCN khác. Đây la ty gia dung trong thanh toan co liên quan đên mua,
ướ ̀ ̉
́ ̀
́ ́
́ ban hang hoa, dich vu vât chât gi a cac n
c trong phe XHCN. ́
̀ ́
̣ ̣
̣ ́
ữ ́
ướ
- T giá phi m u d ch: là t giá dung trong thanh toan chi tra hang hoa
ỷ ậ
ị ỷ
̀ ́
̉ ̀
́ hoăc dich vu vât chât không mang tinh th
ng mai . Nh : chi vê ngoai giao, ̣
̣ ̣
̣ ́
́ ươ
̣ ư
̀ ̣
đao tao, hôi thao, hôi nghi … ̀
̣ ̣
̉ ̣
̣ -
T giá k t tốn n i b : đ c tính trên c s t giá chính th c c ng
ỷ ế
ộ ộ ượ ơ ở ỷ
ứ ộ
thêm h s ph n trăm nh m bù l cho các đ n v xu t kh u. T giá này ệ ố
ầ ằ
ỗ ơ
ị ấ
ẩ ỷ
không cơng b ra ngồi mà ch áp d ng trong thanh toán n i b . No thoat ly ty ố
ỉ ụ
ộ ộ ́
́ ̉
gia mâu dich nhăm bu đăp nh ng khoan thua lô trong kinh doanh xuât nhâp ́
̣ ̣
̀ ̀
́ ữ
̉ ̃
́ ̣
khâu cua cac doanh nghiêp nha n c. Đây th c chât la môt hinh th c bu lô co
̉ ̉
́ ̣
̀ ướ ự
́ ̀
̣ ̀
ứ ̀ ̃
́ tinh chât bao câp thông qua ty gia.
́ ́
́ ̉
́

2.1.3. Tac đông đên nên kinh tê ́


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (26 trang)

×