1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >

Chinh sach ty gia. ́

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (349.61 KB, 26 trang )


bu đăp băng cac khoan viên tr , cho vay cua cac n c CNXH ma chu yêu la
̀ ́
̀ ́
̉ ̣
ợ ̉
́ ướ
̀ ̉
́ ̀
Liên Xô.

2.3.2. Chinh sach ty gia. ́


́ ̉
́
a Th i ky 1992-1994: ty gia chinh th c hinh thanh trên c s đâu thâu tai ơ
̀ ̉
́ ́
ư ̀
̀ ơ ơ
́ ̀
̣ trung tâm giao dich ngoai tê.
̣ ̣
̣ •
Trong th i gian nay, NHNN đê nghi v i chinh phu thanh lâp ờ
̀ ̀
̣ ớ ́
̉ ̀
̣ Quy điêu hoa ̃
̀ ̀
ngoai tê ̣
̣ tai NHNN đê co thê can thiêp vao thi tr ng ngoai hôi nhăm ôn đinh
̣ ̉
́ ̉
̣ ̀
̣ ườ ̣
́ ̀
̉ ̣
ty gia. Chinh phu uy quyên cho Thông đôc đ c toan quyên điêu hanh quy môt
̉ ́
́ ̉ ̉
̀ ́
́ ượ
̀ ̀
̀ ̀
̃ ̣
cach linh hoat. ́
̣ 
Co thê noi, viêc thanh lâp qui ngoai tê tai NHNN đa lam diu nh ng biên ́
̉ ́
̣ ̀
̣ ̃
̣ ̣ ̣
̃ ̀ ̣
ữ ́
đông thât th ng cua ty gia trên thi tr
ng. NHNN đa s dung quy môt cach ̣
́ ườ
̉ ̉
́ ̣ ườ
̃ ử ̣
̃ ̣
́ rât linh hoat va hiêu qua. Quy tao cho NHNN môt l c th c s đê can thiêp
́ ̣
̀ ̣
̃ ̣ ̣ ự
ự ự
̉ ̣
nhăm ôn đinh ty gia, đap ng nhu câu thiêt yêu cua nên kinh tê vê ngoai tê. ̀
̉ ̣
̉ ́
́ ứ ̀
́ ́
̉ ̀
́ ̀
̣ ̣
• Tháng 91991 ngân hàng nhà n
c đã thành l p m t trung tâm giao d ch ướ
ậ ộ
ị ngo i t t i thành ph H Chí Minh và tháng 111991, m t trung tâm giao
ạ ệ ạ ố ồ
ộ d ch th hai Hà N i cũng ra đ i.
ị ứ
ở ộ
ờ Đôi t
ng tham gia giao dich trên cac trung tâm nay la cac ngân hang ́ ượ
̣ ́
̀ ̀
́ ̀
đ c phep kinh doanh ngoai tê, cac tô ch c XNK kinh doanh tr c tiêp v i
ượ ́
̣ ̣
́ ̉
ứ ự
́ ớ
n c ngoai va NHNN. Ngoai ra cac ngân hang đ
c phep tâp h p cac yêu câu ướ
̀ ̀
̀ ́
̀ ượ
́ ̣
ợ ́
̀ mua ban ngoai tê cua khach hang không tr c tiêp mua ban tai trung tâm.
́ ̣
̣ ̉
́ ̀
ự ́
́ ̣
Trung tâm hoat đông theo nguyên tăc đâu gia t thâp đên cao hoăc ̣
̣ ́
́ ́ ừ
́ ́
̣ ng
c lai đê đat đ c cân băng cung câu vê ngoai tê.
ượ ̣
̉ ̣ ượ
̀ ̀
̀ ̣
̣ •
T giá chính th c c a đ ng Viêt Nam đ c xác đ nh có căn c vào t giá
ỷ ứ
ủ ồ
̣ ượ
ị ứ
ỷ đóng c a t i các phiên giao d ch các trung tâm theo nguyên tăc ty gia mua
ử ạ ị
ở ́
̉ ́
vao không đ c v
t qua 0.5 so v i ty gia ân đinh tai phiên giao dich tr c.
̀ ượ
ượ ́
ớ ̉
́ ́ ̣
̣ ̣
ướ 
Viêc thanh lâp hai trung tâm giao dich ngoai tê la b c ngoăt đâu tiên cua
̣ ̀
̣ ̣
̣ ̣ ̀ ướ
̣ ̀
̉ hê thông ngân hang trong qua trinh đôi m i th c s theo h
ng thi tr ng.
̣ ́
̀ ́
̀ ̉
ớ ự
ự ướ
̣ ườ Thông qua hoat đông cua hai trung tâm, v i vai tro la ng
i tô ch c va điêu ̣
̣ ̉
ớ ̀ ̀
ườ ̉
ứ ̀
̀ hanh, NHNN đa kip th i năm băt cung câu ngoai tê trên thi tr
ng đê điêu ̀
̃ ̣ ờ
́ ́
̀ ̣
̣ ̣ ườ
̉ ̀
hanh chinh sach tiên tê cung nh ty gia phu h p v i tin hiêu thi tr ng.
̀ ́
́ ̀
̣ ̃
ư ̉ ́
̀ ợ ớ ́
̣ ̣ ườ
b Th i ky 1995-1999: ty gia đ c hinh thanh trên c s ty gia liên ngân
ơ ̀
̉ ́ ươ
̀ ̀
ơ ơ ̉ ́
hang. ̀
• Thanh lâp thi tr
ng ngoai tê liên ngân hang 20101994. Co qui mô l n ̀
̣ ̣ ườ
̣ ̣
̀ ́
ớ h n, hoat đông linh hoat h n nên ty gia hôi đoai ngay cang phan anh đây đu
ơ ̣
̣ ̣ ơ
̉ ́
́ ́
̀ ̀
̉ ́
̀ ̉
h n quan hê cung câu thi tr ng. Qua thi tr
ng liên ngân hang, ngân hang ơ
̣ ̀
̣ ườ ̣ ườ
̀ ̀
nha n c năm băt dâu hiêu thi tr
ng vê t gia hôi đoai, công bô ty gia chinh ̀ ướ
́ ́
́ ̣
̣ ườ ̀ ỷ
́ ́
́ ́ ̉
́ ́
th c hang ngay va biên đô giao dich cho cac ngân hang th ng mai.
ứ ̀
̀ ̀
̣ ̣
́ ̀
ươ ̣
• T tháng 71997, do ch u nh h
ng c a cu c kh ng ho ng tài chính ti n ừ
ị ả ưở
ủ ộ
ủ ả
ề t Châu Á, đ ng Viêt Nam ch u áp l c gi m giá m nh đã khi n cho th
ệ ồ
̣ ị
ự ả
ạ ế
ị tr
ng ngo i h i r i vào tình tr ng đ u c , tích tr ngo i t , c u ngo i t ườ
ạ ố ơ ạ
ầ ơ
ữ ạ ệ ầ
ạ ệ luôn l n h n cung. Trong hai năm 1997-1998, nhà n
c đã ba l n ch đ ng ớ
ơ ướ
ầ ủ ộ
đi u ch nh t giá VNDUSD, đ ng th i n i r ng biên đ giao d ch gi a các ề
ỉ ỷ
ồ ờ ớ ộ
ộ ị
ữ ngân hàng th
ng m i v i các khách hàng trên th tr ng ngo i t . b ng
ươ ạ ớ
ị ườ ạ ệ

2.3.3. Tac đông đên nên kinh tê. ́


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (26 trang)

×