1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >

Chính sách t giá ph i đ c đi u ch nh linh ho t và theo h

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (349.61 KB, 26 trang )


CH NG III: GI I PHÁP CHO CHÍNH SÁCH T GIÁ H I ĐOÁI
ƯƠ Ả
Ỷ Ố
VI T NAM Ở
Ệ 3.1. Đ nh h
ng chính sách t giá h i đối trong ti n trình h i nh p ị
ướ ỷ
ố ế
ộ ậ
qu c t . ố ế
B c sang th k 21, xu h
ng qu c t hoá n n kinh t th gi i ngày ướ
ế ỷ ướ
ố ế ề
ế ế ớ càng tr nên m nh m . S h i nh p qu c t c a kinh t Vi t Nam thông qua
ở ạ
ẽ ự ộ ậ
ố ế ủ ế
ệ c ch th tr
ng m là nhu c u khách quan và t t y u, t đó đ t ra yêu c u ơ
ế ị ườ ở
ầ ấ ế
ừ ặ
ầ c p bách v c i cách th ch và pháp lu t, hoàn thi n chính sách kinh t vĩ
ấ ề ả
ể ế
ậ ệ
ế mơ nói chung, và chính sách t giá h i đối nói riêng.
ỷ ố
Nh ng năm v a qua, chính sách t giá h i đối c a Vi t Nam đã đ t ữ
ừ ỷ
ố ủ
ệ ạ
đ c m t s thành t u b
c đ u, đ c bi t trong vi c n đ nh s c mua đ i ượ
ộ ố ự
ướ ầ
ặ ệ
ệ ổ ị
ứ ố
n i và đ i ngo i c a đ ng Vi t Nam, góp ph n n đ nh kinh t vĩ mô, c i ộ
ố ạ ủ
ồ ệ
ầ ổ ị
ế ả
thi n cán cân th ng m i và thúc đ y tăng tr
ng kinh t . ệ
ươ ạ
ẩ ưở
ế Tuy nhiên, khi n n kinh t ngày càng phát tri n, các nhân t trong c ch th tr
ng ngày ề
ế ể
ố ơ
ế ị ườ càng phát huy tác d ng thì c ch đi u hành chính sách t giá h i đoái nh
ụ ơ
ế ề ỷ
ố ư
hi n nay m c dù đã hoàn thi n căn b n, phù h p v i h ng phát tri n th
ệ ặ
ệ ả
ợ ớ ướ
ể ị
tr ng m nh ng v n c n ph i ti p t c hoàn thi n h n trong th i gian t i.
ườ ở
ư ẫ
ầ ả ế ụ
ệ ơ
ờ ớ
Đ góp ph n khai thác t i đa nh ng l i ích và gi m thi u nh ng r i ro t h i ể
ầ ố
ữ ợ
ả ể
ữ ủ
ừ ộ nh p kinh t qu c t , chính sách t giá h i đối Vi t Nam trong th i gian t i
ậ ế
ố ế ỷ
ố ệ
ờ ớ
c n hoàn thi n theo nh ng đ nh h ng c b n sau:
ầ ệ
ữ ị
ướ ơ ả

3.1.1. Chính sách t giá ph i đ c đi u ch nh linh ho t và theo h


ng ỷ
ả ượ ề
ỉ ạ
ướ th tr
ng h n. ị ươ
ơ
Vi t Nam đang trong quá trình m c a và h i nh p, vi c cam k t ệ
ở ử ộ
ậ ệ
ế th c hi n các đi u ki n c a t do hó
ự ệ
ề ệ
ủ ự a th
ng m i đòi h i phi c t gi m ươ
ạ ỏ
ắ ả
hàng rào thu quan và phi thu quan, cùng v i s nâng cao s c c nh tranh ế
ế ớ ự
ứ ạ
c a n n kinh t . Khi tham gia vào th tr ng qu c t , các nhà s n xu t c a
ủ ề
ế ị ườ
ố ế ả
ấ ủ Vi t Nam s g p ph i s c nh tranh mãnh li t t các nhà cung ng n
c ệ
ẽ ặ ả ự ạ
ệ ừ ứ
ướ ngoài. V i t cách là n
c đi sau, m i tham gia vào th tr ng qu c t ,
ớ ư ướ
ớ ị ườ
ố ế nhi u doanh nghi p có th đ ng tr
c nguy c phá s n n u nh khơng có ề
ệ ể ứ
ướ ơ
ả ế
ư m t s b o h c n thi t đ thích ng d n v i đi u ki n m i. Do v y, t
ộ ự ả ộ ầ
ế ể ứ
ầ ớ
ề ệ
ớ ậ
ỷ giá ph i đ
c đi u ch nh đ phát huy vai trò tích c c trong vi c b o h m t ả ượ
ề ỉ
ể ự
ệ ả
ộ ộ cách h p lý các doanh nghi p trong n
c. ợ
ệ ướ
H i nh p kinh t qu c t đòi h i các chính sách nói chung và chính ộ
ậ ế
ố ế ỏ
sách t giá nói riêng ph i đi u ch nh linh ho t thích ng v i môi tr ng qu c
ỷ ả
ề ỉ
ạ ứ
ớ ườ
ố t th
ng xuyên thay đ i, gi m thi u các cú s c b t l i bên ngoài tác đ ng ế ườ
ổ ả
ể ố
ấ ợ ộ
đ n n n kinh t n i đ a, đ ng th i h ng t i m t t giá th tr
ng, là s n ế
ề ế ộ ị
ồ ờ ướ
ớ ộ ỷ
ị ườ ả
ph m c a quan h cung c u ngo i t trên th tr ng ngo i h i. Vi c tăng
ẩ ủ
ệ ầ
ạ ệ ị ườ
ạ ố ệ
tính linh ho t c a t giá s giúp đ i phó đ c v i các cú s c t bên ngoài và
ạ ủ ỷ ẽ
ố ượ
ớ ố ừ
có đ c s ki m soát t t h n đ i v i các đi u ki n ti n t trong n
c. ượ ự ể
ố ơ ố ớ
ề ệ
ề ệ ướ
Quan đi m chung trong vi c đi u hành chính sách t giá h i đối là ể
ệ ề
ỷ ố
c n ph i đ y m nh q trình t do hó ầ
ả ẩ ạ
ự a t giá h i đoái, ti n t i t giá h i
ỷ ố
ế ớ ỷ ố
đoái s ph i do th tr ng quy t đ nh. Thay vì s d ng các công c , bi n
ẽ ả
ị ườ ế ị
ử ụ ụ
ệ pháp hành chính nh trong c ch t p trung, quan liêu, bao c p, trong th i
ư ơ
ế ậ ấ
ờ gian t i, Chính ph ph i ch y u s d ng các công c , các c ch gián ti p
ớ ủ
ả ủ ế
ử ụ ụ
ơ ế
ế đ đi u ti t th tr
ng ngo i h i. Nhà n c c n chu n b các đi u ki n c n
ể ề ế
ị ườ ạ ố
ướ ầ
ẩ ị
ề ệ
ầ thi t
ế d tr ngo i h i, pháp lý… và xác đ nh rõ m c tiêu đi u ch nh t giá ự ữ
ạ ố ị
ụ ề
ỉ ỷ
h i đối đ có nh ng cơng c ho c bi n pháp đi u ti t h u hi u, can thi p ố
ể ữ
ụ ặ
ệ ề
ế ữ ệ
ệ đúng lúc.

3.1.2. Chính sách t giá Vi t Nam đi u ch nh theo h ng tách r i s


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (26 trang)

×