1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >

Hoàn thi n th tr ng ngo i h i.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (349.61 KB, 26 trang )


tr ng có kh năng giám sát và đ ng th i nâng cao trách nhi m c a NHNN
ườ ả
ồ ờ
ệ ủ
trong ho t đ ng ngo i h i. ạ ộ
ạ ố

3.2.2. Hoàn thi n th tr ng ngo i h i.


ệ ị ươ
ạ ố
Vi t Nam đã th c hi n c ch t giá linh ho t và s can thi p c a ệ
ự ệ
ơ ế ỷ
ạ ự
ệ ủ
NHNN đóng vai trò thi t y u. Liên quan ch t ch đ n v n đ này là vi c ế ế
ặ ẽ ế
ấ ề
ệ phát tri n th tr
ng ngo i h i. M t th tr ng ngo i h i có kh năng thanh
ể ị ườ
ạ ố ộ
ị ườ ạ ố
ả kho n cao và ho t đ ng có hi u qu s cho phép t giá đáp ng tín hi u
ả ạ ộ
ệ ả ẽ
ỷ ứ
ệ c a th tr
ng, gi m thi u các r i ro t giá. Do v y, chính sách qu n lý ủ
ị ườ ả
ể ủ
ỷ ậ
ả ngo i h i ph i đ
c th c hi n nghiêm ng t, có th c i cách theo các ạ
ố ả
ượ ự
ệ ặ
ể ả h
ng: ướ
• NHNN c n xây d ng quy ch thông tin, th ng kê, h th ng hoá k p
ầ ự
ế ố
ệ ố ị
th i s li u lu ng ngo i t ra, vào trong n c, t đó d báo v quan h
ờ ố ệ ồ
ạ ệ ướ
ừ ự
ề ệ
cung c u trên th tr ng đ làm căn c đi u hành chính sách t giá và
ầ ị ườ
ể ứ ề
ỷ qu n lý ngo i h i.
ả ạ ố
• Qu n lý ch t ch các kho n vay, n n
c ngoài, đ c bi t là vay ng n ả
ặ ẽ
ả ợ ướ
ặ ệ
ắ h n. Ki m soát ch t ch vi c b o lãnh vay tr ch m c a các NHTM cho
ạ ể
ặ ẽ ệ
ả ả
ậ ủ
các doanh nghi p vay t n c ngoài. Do d tr ngo i h i c a NHNN còn
ệ ừ ướ
ự ữ ạ ố ủ
m ng, nên NHNN c n ti p t c kiên trì các bi n pháp thu hút ki u h i: ỏ
ầ ế ụ
ệ ề
ố m r ng đ i t
ng đ c u thác, làm d ch v chi tr ki u h i…
ở ộ ố ượ
ượ ỷ
ị ụ
ả ề ố
• NHNN c n t ng b
c th c hi n c ch t do hoá các giao d ch vãng ầ ừ
ướ ự
ệ ơ
ế ự ị
lai, t ng b c t do hoá các giao d ch v n, cho phép m t s ngân hàng
ừ ướ ự
ị ố
ộ ố th
ng m i ti p t c th c hi n thí đi m m t s nghi p v giao d ch h i ươ
ạ ế ụ ự
ệ ể
ộ ố ệ
ụ ị
ố đoái theo thơng l qu c t , nâng cao tính linh ho t c a th tr
ng ngo i ệ
ố ế ạ ủ
ị ườ ạ
h i . ố
• Ti n t i hoàn thi n th tr
ng ngoa t liên ngân hàng v i đúng nghĩa ế ớ
ệ ị ườ
ị ệ ớ
là m t “th tr ng th c s ” làm c s xác đ nh t giá bình quân liên ngân
ộ ị ườ
ự ự ơ ở
ị ỷ
hàng sát v i cung- c u ngo i t trên th tr ng. Th tr
ng ngo i t LNH ớ
ầ ạ ệ
ị ườ ị ườ
ạ ệ là m t c s h t ng quan tr ng đ NHNN can thi p và đi u hành t giá,
ộ ơ ở ạ ầ ọ
ể ệ
ề ỷ
do đó th tr ng ngo i t LNH ph i ho t đ ng thông su t, liên t c, không
ị ườ ạ ệ
ả ạ ộ
ố ụ
b gi i h n b i không gian và th i gian đ t o đi u ki n cho các ngân ị ớ ạ
ở ờ
ể ạ ề
ệ hàng trong ho t đ ng mua bán ngo i t , qua đó gi i quy t nhanh chóng
ạ ộ ạ ệ
ả ế
nhu c u thanh tốn ngo i t cho các doanh nghi p. Đ ng th i có c ch ầ
ạ ệ ệ
ồ ờ
ơ ế
ràng bu c các t ch c tài chính, tín d ng tham gia trên th tr ng ý th c
ộ ổ
ứ ụ
ị ườ ứ
đ c trách nhi m và quy n l i c a mình đ xây d ng m t mơ hình th
ượ ệ
ề ợ ủ ể
ự ộ
ị tr
ng ngoai t liên NH hoàn thi n, đi u ti t can thi p mua, bán ngo i t ườ
ệ ệ
ề ế
ệ ạ ệ
nh m cân đ i cung c u và th c hi n chính sách t giá theo đ nh h ng
ằ ố
ầ ự
ệ ỷ
ị ướ
c a Nhà n c.
ủ ướ
• C ng c và phát tri n th tr
ng n i t liên NH v i đ y đ các ủ
ố ể
ị ườ ộ ệ
ớ ầ
ủ nghi p v ho t đ ng c a nó đ t o đi u ki n cho NHNN ph i h p, đi u
ệ ụ
ạ ộ ủ
ể ạ ề
ệ ố ợ
ề hòa gi a hai khu v c th tr
ng ngo i t và n i t m t cách thông su t. ữ
ự ị ườ
ạ ệ ộ ệ ộ
ố •
Ti p t c đ y m nh ế ụ
ẩ ạ
c i cách hành chính, hồn thi n h th ng văn ả
ệ ệ ố
b n ả
pháp quy phù h p. ợ Các văn b n pháp quy v đi u hành t giá và qu n lý
ả ề ề
ỷ ả
ngo i h i c n đ c rà soát l i, th ng nh t và đ n gi n hoá, bãi b nh ng
ạ ố ầ ượ
ạ ố
ấ ơ
ả ỏ
ữ quy đ nh không phù h p hay ch ng chéo. Thông qua c ch chính sách,
ị ợ
ồ ơ
ế các bi n pháp q
ệ u n lý hành chính c a Chính ph có th tác đ ng đ n
ả ủ
ủ ể
ộ ế
ho t đ ng c a th tr ng h i đoái, qu n lý các ngu n ngo i t trôi n i
ạ ộ ủ
ị ườ ố
ả ồ
ạ ệ ổ
trên th tr ng, ch ng nh ng hi n t
ng đ u c , buôn bán trái phép ị ườ
ố ữ
ệ ượ
ầ ơ
ngo i t , góp ph n n đ nh TGHĐ. ạ ệ
ầ ổ ị
• Đào t o đ i ngũ cán b có trình đ chun mơn nghi p v gi i, thông
ạ ộ
ộ ộ
ệ ụ ỏ
th o ngo i ng , có trình đ s d ng các ph ng ti n hi n đ i ph c v ạ
ạ ữ
ộ ử ụ ư
ệ ệ
ạ ụ
ụ cho chuyên môn. Đ u t các ph
ng ti n thông tin hi n đ i đ ph c v ầ ư
ươ ệ
ệ ạ ể
ụ ụ
công tác giao d ch trong n c và qu c t cho các ngân hàng.
ị ướ
ố ế

3.2.3. Phá giá nh đ ng Vi t Nam. ẹ ồ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (26 trang)

×