1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >

Phá giá nh đ ng Vi t Nam. ẹ ồ Th c hi n chính sách đa ngo i t . ự

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (349.61 KB, 26 trang )


• C ng c và phát tri n th tr
ng n i t liên NH v i đ y đ các ủ
ố ể
ị ườ ộ ệ
ớ ầ
ủ nghi p v ho t đ ng c a nó đ t o đi u ki n cho NHNN ph i h p, đi u
ệ ụ
ạ ộ ủ
ể ạ ề
ệ ố ợ
ề hòa gi a hai khu v c th tr
ng ngo i t và n i t m t cách thông su t. ữ
ự ị ườ
ạ ệ ộ ệ ộ
ố •
Ti p t c đ y m nh ế ụ
ẩ ạ
c i cách hành chính, hồn thi n h th ng văn ả
ệ ệ ố
b n ả
pháp quy phù h p. ợ Các văn b n pháp quy v đi u hành t giá và qu n lý
ả ề ề
ỷ ả
ngo i h i c n đ c rà soát l i, th ng nh t và đ n gi n hoá, bãi b nh ng
ạ ố ầ ượ
ạ ố
ấ ơ
ả ỏ
ữ quy đ nh không phù h p hay ch ng chéo. Thông qua c ch chính sách,
ị ợ
ồ ơ
ế các bi n pháp q
ệ u n lý hành chính c a Chính ph có th tác đ ng đ n
ả ủ
ủ ể
ộ ế
ho t đ ng c a th tr ng h i đoái, qu n lý các ngu n ngo i t trôi n i
ạ ộ ủ
ị ườ ố
ả ồ
ạ ệ ổ
trên th tr ng, ch ng nh ng hi n t
ng đ u c , buôn bán trái phép ị ườ
ố ữ
ệ ượ
ầ ơ
ngo i t , góp ph n n đ nh TGHĐ. ạ ệ
ầ ổ ị
• Đào t o đ i ngũ cán b có trình đ chun mơn nghi p v gi i, thông
ạ ộ
ộ ộ
ệ ụ ỏ
th o ngo i ng , có trình đ s d ng các ph ng ti n hi n đ i ph c v ạ
ạ ữ
ộ ử ụ ư
ệ ệ
ạ ụ
ụ cho chuyên môn. Đ u t các ph
ng ti n thông tin hi n đ i đ ph c v ầ ư
ươ ệ
ệ ạ ể
ụ ụ
công tác giao d ch trong n c và qu c t cho các ngân hàng.
ị ướ
ố ế

3.2.3. Phá giá nh đ ng Vi t Nam. ẹ ồN n kinh t Vi t Nam hi n đang tình tr ng v a thâm h t cán cân ề
ế ệ
ệ ở
ạ ừ
ụ tài kho n vãng lai v a có tình tr ng th t nghi p cao. Vi c đánh giá cao đ ng
ả ừ
ạ ấ
ệ ệ
ồ n i t s là b t l i vì đ ng n i t tăng giá th c t có nghĩa là hàng Vi t
ộ ệ ẽ ấ ợ
ồ ộ ệ
ự ế ệ
Nam tr nên đ t h n so v i hàng ngo i trên c th tr ng trong n
c và ở
ắ ơ ớ
ạ ả ị ườ
ướ qu c t . K t qu là nh p kh u tăng, xu t kh u b thu h p, cán cân tài
ố ế ế
ả ậ
ẩ ấ
ẩ ị
ẹ kho n vãng lai s ngày càng lún sâu vào thâm h t. M t chính sách gi m giá
ả ẽ
ụ ộ
ả nh đ ng Vi t Nam s có tác d ng tích c c trong vi c c i thi n đ ng th i
ẹ ồ ệ
ẽ ụ
ự ệ
ả ệ
ồ ờ
c cân b ng bên trong và cân b ng bên ngồi: khuy n khích xu t kh u, h n ả
ằ ằ
ế ấ
ẩ ạ
ch nh p kh u, tăng vi c làm, tăng sn l ng và thu nh p c a n n kinh t
ế ậ
ẩ ệ
ượ ậ
ủ ề
ế trong khi v n ki m ch l m phát m c th p.
ẫ ề
ế ạ ở ứ
ấ Tuy nhiên, trong b i c nh hi n t i, vi c phá giá m nh đ ng n i t là
ố ả ệ ạ
ệ ạ
ồ ộ ệ
không th c t . M c dù phá giá s làm cho hàng hoá trong n c r t
ng ự ế
ặ ẽ
ướ ẻ ươ đ i so v i hàng ngo i, nghĩa là tăng s c c nh tranh, nh ng n u phá giá
ố ớ
ạ ứ
ạ ư
ế m nh thì h u qu đ l i là khôn l
ng. Phá giá m nh đ ng Vi t Nam s ạ
ậ ả ể ạ
ườ ạ
ồ ệ
ẽ làm m t lòng tin c a dân chúng đ i v i VND và chính sách ti n t c a nhà
ấ ủ
ố ớ ề ệ ủ
n c, làm gi m đ u t trong n
c, đ ng th i ch c năng thanh toán và b o ướ
ả ầ ư
ướ ồ
ờ ứ
ả t n giá tr c a đ ng ti n có th b xói mòn, nguy c v m t cu c kh ng
ồ ị ủ
ồ ề
ể ị ơ ề ộ
ộ ủ
ho ng r t l n. M t khác, phá giá s gây thi t h i v kinh t cho các ho t ả
ấ ớ ặ
ẽ ệ ạ ề
ế ạ
đ ng s n xu t kinh doanh có liên quan đ n vay ti n b ng ngo i t . Trong ộ
ả ấ
ế ề
ằ ạ ệ
đi u ki n hi n nay, chính sách phá giá nh đ ng Vi t Nam hi n nay là thích ề
ệ ệ
ẹ ồ ệ
ệ h p, khơng nh ng kích thích tăng tr
ng kinh t mà còn không gây t n ợ
ữ ưở
ế ổ
th ng cho b t c đ n v kinh t nào, h n ch tình tr ng đ u c trên th
ươ ấ ứ ơ
ị ế
ạ ế
ạ ầ
ơ ị
tr ng ngo i h i, góp ph n n đ nh kinh t vĩ mô.
ườ ạ ố
ầ ổ ị
ế

3.2.4. Th c hi n chính sách đa ngo i t . ự


ệ ạ ệ
Hi n nay, ngồi đơla M , trên th tr ng có nhi u lo i ngo i t có giá
ệ ỹ
ị ườ ề
ạ ạ ệ
tr thanh toán qu c t nh Euro, JPY, CAD, GBP…Đi u này t o đi u ki n ị
ố ế ư
ề ạ
ề ệ
cho Vi t Nam có th th c hi n chính sách đa ngo i t trong thanh toán qu c ệ
ể ự ệ
ạ ệ ố
t và đi u hành chính sách t giá. ế
ề ỷ
Vi t Nam c n xây d ng m t c ch ệ
ầ ự
ộ ơ ế
ngo i t h p lý trên c s đa d ng hóa r ngo i t m nh, làm căn c cho ạ ệ ợ
ơ ở ạ
ổ ạ ệ ạ
ứ vi c n đ nh t giá VND. C ch ngo i t đa d ng t o đi u ki n cho các
ệ ấ ị
ỷ ơ
ế ạ ệ
ạ ạ
ề ệ
NHTM cung ng b o hi m r i ro v lãi su t, t giá h i đoái, cho phép các ứ
ả ể
ủ ề
ấ ỷ ố
ngo i t m nh trên lãnh th Vi t Nam đ c t do chuy n đ i làm cho vai
ạ ệ ạ ổ
ệ ượ ự
ể ổ
trò c a USD s d n h n ch h n. Đ c bi t chú ý đ n đ ng Euro và JPY vì ủ
ẽ ầ ạ
ế ơ ặ
ệ ế
ồ châu Âu là m t th tr
ng l n, và Nh t ộ
ị ườ ớ
ậ B n có h th ng tín d ng, ngân ả
ệ ố
ụ hàng hàng đ u th gi i.
ầ ế ớ
Đ ng th i, Nhà n c nên có chính sách khuy n khích các cơng ty
ồ ờ
ướ ế
XNK đa d ng hố c c u ti n t trong giao d ch th ng m i qu c t đ nâng ạ
ơ ấ ề ệ
ị ư
ạ ố ế ể
cao s cân đ i cung, c u ngo i t , qua đó góp ph n đa d ng hóa ti n t c a ự
ố ầ
ạ ệ ầ
ạ ề ệ ủ
n n kinh t m t cách cân đ i h n. ề
ế ộ ố ơ

3.2.5. T o đi u ki n đ đ ng Vi t Nam có th chuy n đ i đ c.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (26 trang)

×