1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

Bảng 7: Cỏc chỉ tiờu chủ yếu của cụng ty trong thời gian tới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (501.16 KB, 64 trang )


2. Kinh doanh

3. Hoạt động khỏc

II. Doanh thu

1. Kịnh doanh tơ

2. Hoạt động khỏc

III. Kinh doanh XK

IV. Sản phẩm chủ yếu

1. Sản xuất

Tơ cơ khớ

Tơ tự động

Gốc rũ

2. Thu mua

Tơ cơ khớ

Kộn tằm

Trứng tằm

V. Lao động tiền lương

1. Tổng lao động bỡnh quừn/năm

2. Lương bỡnh quừn/người/thỏng

VI. Nộp ngừn sỏch nhà nướcTr. đ

Tr. đ

Tr. đ

Tr. đ

Tr. đ

USD4.500

500

14.000

12.500

1.500

680.0005.400

600

16.000

14.000

2.500

800.000Tấn

Tấn

Tấn10

22

414

25

5Tấn

Tấn

Kg30

110

32.50035

130

37.500Người

Đồng

Tr. đ190

200

650.000

700.000

205

220

(Nguồn: phũng kế hoạch sản xuất)

II.Giải phỏp thỳc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở cụng ty dừu tằm tơ I.

1. Đẩy mạnh cụng tỏc nghiờn cứu thị trường, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Cụng tỏc thị trường cỳ một vai trũ quan trọng trong kinh doanh, nỳ hướng dẫn, chỉ đạo và

phối hợp cỏc hoạt động sản xuất kinh doanh của cụng ty. Nhờ cỏc hoạt động nghiờn cứu thị

trường cỏc quyết định đề ra trong sản xuất kinh doanh cỳ cơ sở hoạt động vững chắc hơn. Cỳ thể

nỳi cụng tỏc nghiờn cứu thị trường cực kỳ quan trọng trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh, đặc

biệt là kinh doanh xuất khẩu.

Để thừm nhập vào cỏc thị trường mới cần phải cỳ cỏch tiếp cận, cỳ phương phỏp và cỳ hệ

thống để thu hỳt khỏch hàng mới. Vấn đề này phải được lập kế hoạch tốt, với một cam kết đầu tư

dài hạn vào cỏc nguồn lực cần thiết (về ngừn sỏch, đi lại, chào hàng...) nhằm đảm bảo phỏt triển

quan hệ bền vữngvới cỏc khỏch hàng mục tiờu.

Như đỳ nỳi ở trờn, hiện cụng ty dừu tằm tơ I chưa cỳ một bộ phận chuyờn trỏch nghiờn cứu

thị trường, cụng việc này được giao cho cỏn bộ phũng kinh doanh xuất nhập khẩu đảm nhận. Điều

này một phần hạn chế khả năng tiếp cận và mở rộng thị trường xuất khẩu của cụng ty. Như vậy

với tầm quan trọng của cụng tỏc nghiờn cứu thị trường trong hoạt động tiờu thụ nỳi chung, trong

hoạt động xuất khẩu nỳi riờng. Với thực trạng của cụng tỏc nghiờn cứu thị trường tại cụng ty dừu

tằm tơ I. Vấn đề trước mắt cụng ty cần phải thực hiện đỳ là: cần thành lập thờm phũng kinh doanh

tiếp thị hoặc tuyển thờm cỏn bộ marketing cho phũng kinh doanh xuất nhập khẩu. Bờn cạnh đỳ

cụng ty cần chỳ ý đến cỏc giải phỏp cụ thể sau:55-Tớch cực theo dừi sự phỏt triển của cỏc hiệp định thương mại thế giới và điều kiện bờn ngoài

thị trường thế giới, đồng thời tỡm hiểu về khả năng của cỏc đối thủ cạnh tranh lớn trờn thị

trường thế giới nỳi chung, thị trường mục tiờu nỳi riờng...

- Lập ngừn sỏch cho việc tiếp thị ở nước ngoài, bao gồm thường xuyờn đi lại và khuyếch trương

sản phẩm nhằm làm cho cụng ty cỳ khả năng thừm nhập vào cỏc thị trường mới.

- Nghiờn cứu cỏc phừn đoạn thị trường mục tiờu và xỏc định nhu cầu tiềm năng của sản phẩm

trước khi tiến hành đầu tư.

- Làm tốt cụng tỏc thụng tin quảng cỏo.

- Cần quan từm hơn nữa đến phũng kinh doanh xuất nhập khẩu. Cụng ty phải thực sự đề cao vai

trũ của cụng tỏc thị trường, thụng qua việc thành lập mới phũng kinh doanh tiếp thị biến nỳ

thành một hoạt động mang tớnh thường xuyờn và cỳ chớnh sỏch đầu tư thớch đỏng cho việc

đào tạo đội ngũ cỏn bộ chuyờn gia giỏi, đảm nhận việc nghiờn cứu và tiếp cận thị trường.

Một mặt cụng ty cần tỡm cỏch mở rộng quan hệ với cỏc thị trường mới, song mặt khỏc phải

nờn chỳ trọng trong việc chủ động đưa ra cỏc giải phỏp nhằm củng cố mối quan hệ với bạn hàng

truyền thống bởi đỳ là cỏc đối tỏc quen thuộc, cụng ty khụng phải tốn nhiều chi phớ trong việc

quảng cỏo giới thiệu về mỡnh.

2. Tiếp tục đầu tư đổi mới thiết bị cụng nghệ sản xuất hiện đại.

Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, phự hợp đỳ là yếu tố then chốt tạo nờn sản phẩm cỳ chất

lượng cao, thực sự mang lại sức cạnh tranh mạnh mẽ cho sản phẩm của cụng ty trờn thị trường thế

giới. Nhưng bờn cạnh đỳ cụng ty cần trỏnh hiện tượng đầu tư một cỏch ồ ạt. Trong việc nhập

cụng nghệ mới cụng ty cần phải nắm được thụng tin khoa học kỹ thuật.Bởi thụng tin khoa học kỹ

thuật sẽ giỳp cụng ty đầu tư được dừy truyền cụng nghệ thớch hợp cho sản xuất.

Cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khỏc, đầu tư đổi mới thiết bị cụng nghệ

hiện đại là yếu tố quan trọng để nừng cao chất lượng sản phẩm, song khỳ khăn nhất đối với cụng

ty hiện nay là vấn đề về vốn. Do vậy việc huy động cỳ hiệu quả nguồn vốn trong và ngoài nước là

giải phỏp quan trọng để thỏo gỡ khỳ khăn này.

3. Nừng cao chất lượng đội ngũ cỏn bộ cụng nhừn viờn trong cụng ty.

Cỏn bộ cụng nhừn viờn trong một doanh nghiệp ngoại thương phỏt triờn phải là những

người cỳ đủ năng lực để tỡm hiểu một cỏch rừ ràng, chớnh xỏc và kịp thời nhu cầu thị trường

quốc tế, quy mụ của nhu cầu và khả năng đỏp ứng nhu cầu đỳ của doanh nghiệp mỡnh. Đồng thời

phải nắm được chớnh xỏc mọi thụng tin về sự thay đổi nhu cầu và giỏ cả thị trường, nguyờn nhừn

gừy nờn sự thay đổi đỳ và bỏo cỏo cho ban lỳnh đạo cụng ty. Đỳ là con đường duy nhất giỳp cho

lỳnh đạo của doanh nghiệp ngoại thương kịp thời xử lý một vấn đề trước khi nỳ vượt ra ngoài tầm

kiểm soỏt của doanh nghiệp. Để cỳ một đội ngũ cỏn bộ cụng nhừn viờn như vậy mỗi nhừn viờn

và cỏn bộ cụng ty trước tiờn phải là những người giỏi chuyờn mụn nghiệp vụ ở vị trớ hoạt động

của mỡnh trong doanh nghiệp, luụn rốn luyện thỳi quen theo dừi, ghi nhận, nghiờn cứu và phừn

tớch cỏc thị trường liờn quan tới sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, thị trường mục tiờu..

đồng thời phải nắm được kỹ năng sử dụng một số phương tiện phừn tớch thụng tin và truyền

thụng hiện đại như mỏy tớnh, fax... để nừng cao khả năng phừn tớch thụng tin chớnh xỏc, nhanh

và kịp thời.

Muốn điều này thành hiện thực cụng ty cần quan từm đến một số giải phỏp:

- Nừng cao kỹ năng quản lý của cỏn bộ cụng nhừn viờn ở tất cả cỏc cấp mặc dự cụng tỏc quản

lý nguồn nhừn lực ở cụng ty tương đối tốt. Cơ cấu nhừn sự tốt cỳ thể được sử dụng để xừy56dựng cỏc chương trỡnh hỗ trợ nừng cao năng suất lao động và tiếp tục phỏt triển trỡnh độ

người lao động.

- Cụng ty cần tỡm hiểu lý do thụi việc của người lao động và xừy dựng chiến lược duy trỡ tỷ lệ

thay thế nhừn viờn.

Đào tạo bổ sung cung cấp kiến thức chuyờn mụn về kinh tế nỳi chung và về nghiệp vụ buụn

bỏn ngoại thương nỳi riờng, nừng cao trỡnh độ ngoại ngữ cho cỏn bộ trong cụng ty, đặc biệt là

cỏn bộ phũng kinh doanh xuất nhập khẩu để cỳ thể giao dịch tốt hơn, trỏnh sự hiểu lầm do hạn

chế về kiến thức ngoại ngữ gừy ra, nhằm nừng cao hiệu quả của bộ mỏy quản lý cụng ty sao cho

gọn nhẹ, linh hoạt, cỳ trỡnh độ cao giỳp cho cụng ty hoạt động liờn tục cỳ hiệu quả.

- Cụng ty cần đặt ra cỏc chỉ tiờu đỏnh giỏ hoạt động của mỡnh theo cỏc tiờu chuẩn lao động

quốc tế đối với cỏc cơ sở hoạt động tương tự và xừy dựng chiến lược nừng cao năng suất lao

động.

- Nờn mở rộng chương trỡnh đào tạo để nừng cao tay nghề cho cụng nhừn, cỳ chế độ đỳi ngộ

hợp lý đối với người lao động.

4. Nừng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

- Vấn đề về chất lượng sản phẩm.

Nỳi đến chất lượng người ta nghĩ ngay đến chất lượng sản phẩm cuối cựng, cũn đi sừu tỡm

hiểu chất lượng là một phạm trự rộng lớn. Chất lượng liờn quan đến cả quỏ trỡnh từ khừu đầu tiờn

cho đến khừu cuối cựng. Chất lượng ở đừy như một mục tiờu ỏp đặt từ trờn xuống, từ ngoài vào

mà bất kỳ người nào tham gia vào quỏ trỡnh đều phải thực hiện, nỳ được tạo ra từ sự tự giỏc, tinh

thần trỏch nhiệm của mọi người tham gia vào quỏ trỡnh này.

Mặc dự đỳ cỳ sự nhận thức đầy đủ về chất lượng nhưng cụng tỏc quản trị chất lượng của

cụng ty vẫn bị hạn chế. Bởi một thực tế rằng, tham gia vào quỏ trỡnh này khụng chỉ cỳ cỏn bộ

cụng nhừn viờn trong cụng ty mà cũn cỳ cả cỏc đơn vị, cỏ nhừn ngoài cụng ty, cụng ty chỉ cỳ thể

làm tốt hơn cụng đoạn mà mỡnh phụ trỏch. Nếu như phừn quỏ trỡnh này thành 2 giai đoạn: giai

đoạn từ trồng trọt chăn nuụi đến tạo ra kộn và giai đoạn từ khi cỳ kộn đến tạo ra tơ thành phẩm

thỡ giai đoạn sau cỳ ý nghĩa quyết định cũn giai đoạn đầu cỳ ý nghĩa quan trọng đối với chất

lượng tơ được sản xuất. Chớnh vỡ vậy, cụng tỏc quản trị chất lượng của cụng ty cần phải coi

trọng cả hai giai đoạn này. Cụng ty cần quỏn triệt quan điểm:

+ Đảm bảo chất lượng là trỏch nhiệm của mọi người, mọi bộ phận trong cụng ty từ giỏm đốc đến

cỏn bộ quản lý và cụng nhừn.

+ Quản trị chất lượng phải đảm bảo và nừng cao chất lượng phải phự hợp với yờu cầu của khỏch

hàng.

+ Đổi mới và tăng cường cỏc hoạt động cải tiến chất lượng trong phạm vi toàn cụng ty. Sự phỏt

triển chất lượng phải bền vững, đạt hiệu quả cao và thường xuyờn cải tiến thụng qua việc đổi

mới cụng tỏc quản lý chất lượng và ỏp dụng hệ thống chất lượng thớch hợp, hỡnh thành một

phong trào chất lượng cỳ hiệu quả cao trong đỳ con người giữ vai trũ động lực.

-Vấn đề về giỏ cả sản phẩm.

Cụng ty nờn lựa chọn phương thức cạnh tranh bằng giỏ cả dựa trờn việc thực hiện chiến

lược nhấn mạnh chi phớ. Để tạo ra giỏ thành sản phẩm hấp dẫn cụng ty cần phải tạo được một

bước chuyển biến tớch cực trong quản lý chế biến tơ như: khừu quản lý thu mua, quản lý tiờu hao,

quản lý chi phớ cụng nghiệp, quản lý chất lượng sản phẩm.. Bờn cạnh đỳ cụng ty cần xừy dựng

một chớnh sỏch giỏ cả chặt chẽ để việc cạnh tranh bằng giỏ khụng làm giảm nhiều lợi nhuận của

cụng ty. Ngoài việc căn cứ vào chi phớ để xừy dựng giỏ, cụng ty phải tỡm được đối thủ đang chi

phối giỏ trờn thị trường và những thụng tin thường xuyờn về mức giỏ bỡnh quừn của sản phẩm57cựng loại, kết hợp với việc tỡm hiểu sự hỡnh dung về giỏ của hỳng tiờu dựng (mức giỏ nào là đắt,

rẻ, phải chăng) để từ đỳ cụng ty xỏc định được mức giỏ hợp lý, trỏnh được phản ứng tiờu cực từ

phớa đối thủ cạnh tranh.

Việc xừy dựng chớnh sỏch giỏ thấp hoặc giỏ phải chăng sẽ khiến cụng ty khụng cỳ được lợi

nhuận cao, hoặc phải chịu lỗ trong thời gian đầu để tăng thị phần. Thị phần cao cỳ thể tạo ra tớnh

kinh tế trong qua trỡnh mua nguyờn liệu, hàng hoỏ làm giảm chi phớ. Vị trớ chi phớ thấp một khi

đỳ đạt được sẽ cho phộp làm tăng tỷ lệ lợi nhuận và như vậy cỳ thể tỏi đầu tư vào những mỏy mỳc

thiết bị mới, vựng nguyờn liệu...cỳ khả năng duy trỡ lợi thế về chi phớ. Như vậy sau một chu

trỡnh sản xuất từ đầu vào tới đầu ra, giỏ cả thấp lại duy trỡ lợi thế cạnh tranh của cụng ty. Tất

nhiờn giỏ cả là quay xung quanh giỏ trị, nờn tới khi chất lượng sản phẩm cao hơn, giỏ cả sản

phẩm cũng cần phải thay đổi phự hợp, cũng để trỏnh từm lý nghi ngờ của khỏch hàng về chất

lượng sản phẩm của cụng ty.

-Đảm bảo cung cấp đầy đủ nguyờn liệu, hàng hoỏ cho sản xuất và tiờu thụ.

Nguyờn liệu, hàng hoỏ đầu vào của cụng ty ổn định, chất lượng đảm bảo bao nhiờu thỡ sản

phẩm của cụng ty được sản xuất và tiờu thụ cỳ chất lượng cao, ổn định bấy nhiờu. Do đỳ kết quả

tỡm nguồn nguyờn liệu hàng hoỏ đầu vào ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng sản phẩm tiờu thụ của

cụng ty.

Hịờn nguyờn liệu đầu vào tốt và hàng hoỏ thu mua đảm bảo chất lượng cho sản xuất và xuất

khẩu của cụng ty cũn rất hạn chế, nờn cũng như cỏc cụng ty khỏc cựng ngành trong nước cụng ty

luụn kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn với ngành ươm tơ dệt lụa Việt Nam.

Vỡ hiện trạng bế tắc trong khả năng liờn kết, hợp tỏc sản xuất giữa nụng nghiệp trồng dừu

nuụi tằm và cụng nghiệp ươm tơ dệt lụa đỳ đem lại quỏ nhiều bất lợi cho cả hai. Vỡ vậy trước mắt

khi chưa cỳ sự quan từm đỳng mức từ phớa cỏc cơ quan chức năng, cụng ty cần chủ động thiết lập

mối quan hệ gắn kết giữa cỏc cơ sở sản xuất và vựng nguyờn liệu để chủ động về nguyờn liệu cho

sản xuất kinh doanh bằng cỏch ký cỏc hợp đồng dịch vụ và tiờu thụ sản phẩm trong thời gian dài.

Cần khuyến khớch người dừn nuụi tằm tập trung ở xung quanh cỏc cơ sở ươm tơ để dễ dàng

hơn trong việc vận chuyển, bảo quản kộn đảm bảo chất lượng kộn trong khi ươm.

Cỏn bộ kỹ thuật của cụng ty cần tớnh toỏn cụ thể đảm bảo sự cừn đối giữa cỏc khừu trong

nội bộ ngành tằm dừu quanh khu vực sản xuất của cụng tylà trồng dừu, nuụi tằm và ươm tơ. Cỳ

như vậy mới đảm bảo lợi ớch cho cả bà con và cụng ty. Trờn cơ sở: dựa vào số lượng kộn nguyờn

liệu cụng ty định thu mua để cỳ kế hoạch cụ thể về lượng trứng giống cụng ty định cung cấp đồng

thời dựa vào diện tớch trồng dừu và thời vụ dừu trong vựng để hướng dẫn bà con:

- Diện tớch trồng dừu phải ăn khớp khả năng hom giống, phừn bỳn, nhừn lực ... trồng

phải đỳng kỹ thuật, đỳng thời vụ.

- Nuụi tằm phải ăn khớp với diện tớch trồng dừu.

- Trứng giống phải ăn khớp với thời vụ dừu.

Cỳ dừu mà khụng cỳ giống thỡ lỳng phớ dừu, ngược lại thỡ lỳng phớ giống. Tuổi tằm phải

phỏt triển thớch hợp với lứa dừu, tằm cũn nhỏ, ăn ớt mà nhiều dừu thỡ lỳng phớ; ngược lại khi

tằm lớn, ăn rỗi mà thiếu dừu thỡ sẽ gừy thiệt hại, cỳ khi phải đổ tằm đi. Nuụi tằm phải ăn khớp

với khả năng nhà cửa, với việc chuẩn bị phương tiện như nong, đũi, nộ... với trỡnh độ kinh

nghiệm, kỹ thuật chăn nuụi. Ngoài ra, cũn phải ăn khớp với cỏc cơ sở ươm tơ nếu khụng khi tằm

chớn rộ khụng ươm kịp cũng sẽ gừy thiệu hại. Chất lượng kộn phải phự hợp với yờu cầu của cụng

nghiệp ươm tơ nếu khụng sẽ giảm giỏ trị rất nhiều.

Như vậy, cụng ty cần tớnh đến một sự phỏt triển vững chắc, cỳ tớnh toỏn cụ thể đồng thời

hướng dẫn bà con trong kỹ thuật trồng đừu nuụi tằm khụng để xảy ra dừu xấu tằm bị hỏng xảy ra

thiệt hại sẽ làm cho hiệu quả kinh tế của nghề tằm dừu giảm sỳt, làm cho người nuụi trồng kộm58tin tưởng ảnh hưởng đến cả đời sống kinh tế của người nuụi trồng và sự tồn tại lớn mạnh của cỏc

cơ sở sản xuất của cụng ty nỳi riờng, của cụng ty dừu tằm tơ I nỳi chung.

Bờn cạnh đỳ khi cỳ khả năng và điều kiện thớch hợp cụng ty cần tiến tới tạo ra cỏc vựng

nguyờn liệu của riờng mỡnh để cỳ thể chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh.

+ Nỳi chung, trước mắt cụng ty cần làm tốt hơn cỏc dịch vụ sản xuất và thu mua:

+ Dịch vụ khộp kớn từ sản xuất dừu, tằm đến cơ sở ươm tơ cơ khớ quy mụ vừa và nhỏ tại cỏc

vựng nguyờn liệu ở địa phương cỳ hợp đồng với cụng ty để sản xuất tơ cơ khớ đạt tiờu chuẩn

để thu mua xuất khẩu.

+ Liờn kết sản xuất chế biến tơ với cỏc nhà mỏy của cỏc tỉnh để sản xuất và tiờu thụ tơ, cụng ty

cho cỏc nhà mỏy vay vốn để mua kộn tại vựng nguyờn liệu của cụng ty và tiờu thụ tơ theo giỏ

thoả thuận.

- Về vấn đề hỡnh ảnh uy tớn sản phẩm.

Hiện sản phẩm của cụng ty chưa cỳ một nhỳn hiệu riờng, trờn thị trường nỳ chỉ được biết

đến là sản xuất tại Việt Nam.

Trong thực tiễn, nhỳn hiệu hàng hoỏ là một cụng cụ cạnh tranh đảm bảo lợi thế trờn thị

trường nước ngoài. Việc gắn tờn nhỳn vào sản phẩm khụng chỉ đơn thuần để xỏc nhận sản phẩm

của cụng ty và phừn bịờt với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, mà cũn để đảm bảo một và duy trỡ

một danh tiếng. Để thừm nhập vào thị trường nước ngoài, nhất là thị trường cỏc nước cụng nghiệp

phỏt triển, việc tạo uy tớn qua nhỳn hiệu hàng hỳa sẽ gặp phải những khỳ khăn nhất định và cụng

ty dừu tằm tơ I cần phải khắc phục những khỳ khăn đỳ trong phạm vi cỳ thể.

+ Kỹ thuật: hàng hoỏ đăng ký nhỳn hiệu phải đảm bảo chất lượng ổn định, cụng ty khụng

nờn để tớnh chất lao động thủ cụng ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.

+ Tài chớnh: chi phớ cho cỏc cụng tỏc quảng cỏo, xỳc tiến... là rất cao do đỳ cụng ty cần sử

dụng và kết hợp chỉ tiờu một cỏch hợp lý và cỳ hiệu quả.

+ Cung cấp: sản phẩm đỳ cỳ nhỳn hiệu phải đảm bảo lỳc nào cũng cung cấp đủ nhu cầu của

thị trường một thời gian vỡ một lý do nào đỳ sẽ bị lu mờ và bị sản phẩm khỏc thế chỗ.

Vị trớ của những người đến sau thường thấp và khụng cỳ được thị phần lớn. Nhưng khi đỳ

cỳ đủ điều kiện, cụng ty cần mạnh dạn gắn nhỳn mỏc riờng của mỡnh lờn sản phẩm, bước đầu cỳ

thể khỳ khăn do chưa được người mua tin tưởng, song khụng cỳ bước đầu đỳ cụng ty sẽ khụng

bao giờ đến được với khỏch hàng bằng chớnh tờn tuổi của mỡnh.

5. Hoàn thiện hơn nữa cụng tỏc quản lý và tổ chức xừy dựng chiến lược kinh doanh phỏt

triển thị trường.

Để nừng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu, cụng ty cần hoàn thiện hơn nữa cụng

tỏc quản lý của mỡnh. Trong thời gian tới cụng ty cần quan từm đến một số vấn đề sau:

- Cần phừn cụng hợp lý đỳng người, đỳng việc với khả năng chuyờn mụn.

- Cần phừn bổ chức năng, nhiệm vụ cho cỏc phũng ban một cỏch hợp lý hơn trỏnh chồng

chộo làm giảm hiệu quả hoạt động.

- Cần thực hiện triệt để cơ chế khoỏn quản để cỏc phũng ban cỳ mục tiờu phấn đấu rừ ràng.

Đồng thời cỳ cơ sở đỏnh giỏ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng thành viờn qua đỳ

cỳ chế độ thưởng phạt đảm bảo cụng bằng bỡnh đẳng giữa cỏc bộ phận cỏ nhừn, nừng cao tinh

thần trỏch nhiệm của cỏn bộ cụng nhừn viờn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong điều kiện hiện nay, việc tổ chức hoạch định và triển khai một chiến lược phỏt triển thị

trường là cỏch làm hữu hiệu để cụng ty cỳ thể chiếm lĩnh thị trường nội địa và thừm nhập sừu hơn

vào thị trường quốc tế. Để cỳ thể thực hiện thành cụng chiến lược phỏt triển thị trường, những

điểm mà cụng ty nờn quan từm trong quỏ trỡnh hoạch định chiến lược và triển khai thực hiện là:59+ Xỏc định mục tiờu dài hạn, ngắn hạn và mục tiờu phải mang tớnh thực tiễn xột đến năng

lực tổng thể và tiờu chuẩn chất lượng hiện tại của cụng ty cỳ phự hợp với mục tiờu chung của

toàn ngành.

+ Kế hoạch đề ra phải trờn cơ sở nghiờn cứu và hiểu biết về cỏc nhừn tố bờn ngoài chứ

khụng chỉ bỳ buộc trong khuụn khổ của toàn ngành.

+Kế hoạch đề ra phải dựa vào nhu cầu thị trường khụng mang nặng tớnh đầu tư sản xuất.

+ Cụng ty cần nghiờn cứu và lập trỡnh tự kế hoạch thực hiện cỏc mục tiờu, biện phỏp thực

hiện một cỏch hợp lý và khoa học. Mặt khỏc cụng ty cũng cần xừy dựng cỏc chiến lược dự phũng

bởi mụi trường kinh doanh luụn thay đổi và dự cụng ty cỳ khả năng dự bỏo tốt đến đừu cũng

khụng thể chắc chắn rằng chiến lược hiện tại của mỡnh là hoàn hảo và đỳ tớnh toỏn hết được

những xu hướng biến đổi của mụi trường.

+ Cụng ty cần lựa chọn đội ngũ cỏn bộ cỳ chuyờn mụn giỏi, cỳ kinh nghiệm và tinh thần

trỏch nhiệm cao ở cỏc phũng ban để tham gia vào quỏ trỡnh hoạch định và xừy dựng chiến lược

phỏt triển thị trường của mỡnh. Thờm vào đỳ cụng ty cần tham khảo ý kiến của Tổng cụng ty dừu

tằm tơ Việt Nam, ý kiến của cỏc chuyờn gia và nghiờn cứu kinh nghiệm của cỏc doanh nghiệp

cựng ngành đỳ thực hiện chiến lược phỏt triển thị trường từ trước.

+ Cụng ty cần đầu tư thớch đỏng vào cụng tỏc hoạch định cũng như cung cấp kinh phớ hoạt

động cho kế hoạch triển khai và cỏc biện phỏp thực hiện để cỳ thể thu được kết quả tốt nhất.

Nguồn kinh phớ tập trung cho cụng tỏc triển khai và tổ chức thực hiện, cụng ty cỳ thể đề nghị cơ

quan chủ quản tạo điều kiện giỳp đỡ, cho phộp được huy động vốn trong nội bộ doanh nghiệp

hoặc kờu gọi đầu tư từ bờn ngoài.

+ Ban lỳnh đạo cụng ty cần thường xuyờn theo dừi, kiểm tr, đụn đốc quỏ trỡnh xừy dựng và

tổ chức thực hiện chiến lược. Kịp thời phỏt hiện và cỳ biện phỏp khắc phục những yếu kộm, tồn

tại để cỏc kế hoạch thực hiện diễn ra theo đỳng tiến trỡnh đỳ vạch sẵn. Đồng thời cỳ cỏc biện

phỏp khen thưởng và kỷ luật kịp thời để nừng cao hiệu quả hoạt động và tinh thần trỏch nhiệm

của cỏn bộ thực hiện.

6. Hoàn thiện nghiệp vụ xuất khẩu.

 Về thủ tục hải quan: thủ tục hải quan rất phức tạp và mất nhiều thời gian, do đỳ cụng ty nờn cử

ra cỏn bộ lo thủ tục hải quan, bờn cạnh đỳ thường xuyờn cử họ đi học để tiếp nhận một cỏch

nhanh chỳng cỏc chớnh sỏch về hải quan và thủ tục hải quan.

 Kiểm tra L/C: thanh toỏn trong xuất khẩu là khừu cuối cựng rất quan trọng, là thành quả sau cả

một quỏ trỡnh khỳ khăn vất vả đưa hàng đến với nhà tiờu dựng. Do đỳ, cụng ty phải cử người

cỳ trỡnh độ thụng thạo nghiệp vụ để kiểm tra L/C, nếu khụng phự hợp phải đưa được ra biện

phỏp sử lý kịp thời, trỏnh những sai sỳt đỏng tiếc mà xảy ra tranh chấp sau này.

 Thủ tục thanh toỏn: trong xuất khẩu hàng tơ lụa, cụgn ty luụn phải thực hiện tốt nghiệp vụ

thanh toỏn quốc tế với nhiều phương thức khỏc, đối với mỗi hợp đồng cần lựa chọn phương

thức nào thớch hợp nhất để hai bờn cựng cỳ lợi.

Thanh toỏn với nguồn hàng nờn tạo điều kiện đỳng hạn, thậm chớ nếu cơ sở gặp khỳ khăn

về tài chớnh cỳ thể ứng vốn trước, thủ tục thanh toỏn đơn giản sẽ giỳp cụng ty tạo uy tớn với bạn

hàng trong nước, giữ được nguồn hàng khi khan hiếm.

Trong thanh toỏn với khỏch hàng nhập khẩu, cụng ty nờn chọn phương thức bảo đảm an

toàn nhất, cần thảo luận kỹ với bạn hàng khi ký hợp đồng ngoại thương. Tốt nhất nờn thanh toỏn

bằng L/C khụng huỷ ngang cỳ xỏc nhận bảo lỳnh của ngừn hàng. Khụng nờn chiều theo ý của

người mua mà chấp nhận cỏc phương thức thanh toỏn chậm D/A, D/P... mà khụng đảm bảo chắc

chắn việc người nhập khẩu trả tiền hay khụng, hoặc bị trả chậm hơn thời gian quy định.60Cuối cựng, để cỳ thể thực hiện thành cụng cỏc yờu cầu trờn ngoài sự quyết từm của ban lỳnh

đạo cụng ty cũn cần cỳ sự đoàn kết, trờn dưới một lũng của tập thể cỏn bộ cụng nhừn viờn. Đỳ sẽ

là động lực tốt nhất giỳp cụng ty vượt qua được những bước khỳ khăn khắc nghiệt của mụi trường

cạnh tranh, thực hiện thắng lợi chiến lược mở rộng và phỏt triển thị trường, hoàn thành xuất sắc

mọi nhiệm vụ trong mục tiờu phỏt triển toàn ngành nỳi chung và của doanh nghiệp nỳi riờng

trong tương lai.III. Một số kiến nghị với nhà nước.

Là một ngành nghề tổng hợp mang lại hiệu qủa kinh tế lớn, ngành tơ tằm Việt Nam đỳ và sẽ

gỳp phần khụng nhỏ vào quỏ trỡnh cụng nghiệp hoỏ- hiện đại hoỏ đất nước. Tuy nhiờn, ngành tơ

tằm Việt Nam hiện cũn quỏ nhỏ so với tiềm năng của nỳ và so với ngành tơ lụa của một số nước

trong khu vực và trờn thế giới như Trung Quốc, ấn Độ... Chớnh bởi một phần do thiếu sự quan

từm đỳng mức của nhà nước. Vỡ vậy trong thời gian tới, để thực hiện được phương hướng phỏt

triển ngành đỳ đề ra, đưa ngành tơ tằm lờn ngang tầm với tiềm năng phỏt triển của nỳ, coi đỳ là

một trong những ngành sản xuất quan trọng để phỏt triển nụng nghiệp toàn diện và xừy dựng

thành một nguồn nguyờn liệu dừn tộc vững mạnh, một ngành hàng xuất khẩu chủ lực thu nhiều

ngoại tệ. Nhà nước cần cỳ chớnh sỏch đầu tư thớch hợp:

 Phỏt triển trồng dừu nuụi tằm cỳ chức năng tạo nguyờn liệu cho ươm tơ dệt lụa.

+Cần quy vựng trồng dừu, nuụi tằm tập trung: quy vựng sản xuất dựa trờn cơ sở những vựng

cỳ điều kiện thuận lợi về đất đai, nhừn lực, cỳ tập quỏn và kinh nghiệm trồng dừu nuụi tằm.

Bản thừn cỏc địa phương cỳ phỏt triển dừu tằm sớm xừy dựng quy chế khuyến khớch cỏc

thành phần kinh tế đầu tư vào sản xuất kinh doanh dừu tằm tơ, lụa theo nguyờn tắc chung là cỏc

cơ sở chế biến phải bảo đảm vựng nguyờn liệu cừn đối với cụng suất chế biến và nằm trong quy

hoạch chung của từng địa phương.

Đồng thời, phỏt triển trồng dừu nuụi tằm phải đảm bảo cừn đối với cỏc mặt sản xuất khỏc,

nhất là đối với sản xuất lương thực, khụng lấn diện tớch và kế hoạch nhừn lực trồng cừy lương

thực cũng như cỏc cừy cụng nghiệp khỏc. Ngược lại, cỳ tỏc dụng hỗ trợ cho sản xuất lương thực

và cỏc mặt sản xuất chăn nuụi khỏc.

Nhỡn chung nhà nước cần cỳ chớnh sỏch cụ thể quy vựng phỏt triển trồng dừu nuụi tằm hiệu

quả, tạo nguyờn liệu quý cho cụng nghiệp ươm tơ dệt lụa và xuất khẩu.

+ Nhà nước đẩy mạnh hơn nữa cỏc hỡnh thức đầu tư, liờn doanh liờn kết của nước ngoài vào

cụng nghiệp ươm tơ. Cỳ những chớnh sỏch ưu đỳi, chinh sỏch đầu tư hợp lý để nhà đầu tư coi đừy

là một lĩnh vực, một thị trường ổn định và đầy tiềm năng giỳp họ yờn từm khi đầu tư vào Việt

Nam.

Vốn ngừn sỏch chỉ đẩu tư cho sản xuất trứng giống tằm, cụng tỏc khuyến nụng, một phần hạ

tầng nụng thụn ở vựng cao, vựng sừu và một phần trồng dừu ở vựng cao theo chương trỡnh trồng

5 triệu hecta rừng..

Nhà nước và Ngừn hàng tạo điều kiện duyệt cỏc dự ỏn nhỏ cho hộ nụng dừn được vay vốn

theo chương trỡnh xoỏ đỳi giảm nghốo, vốn, tạo việc làm... để trồng dừu; hỗ trợ xừy nhà nuụi

tằm. Mặt khỏc cho ngành huy động thờm vốn từ cổ phần hoỏ doanh nghiệp nhằm đầu tư đổi mới

cụng nghiệp chế biến khi vựng nguyờn liệu mở rộng.

 Bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhừn lực:

Hiện nay chỳng ta đỳ cơ giới hoỏ ngành ươm tơ, trong tương lai sẽ tiến lờn tự động hỳa.

Nhưng muốn tiến lờn tự động hoỏ chỳng ta phải cỳ thời gian để xừy dựng và chuẩn bị lực lượng61kỹ thuật, nhất là phải đưa kỹ thuật nuụi tằm lờn trỡnh độ cao hơn mới cỳ thể cung cấp được kộn

tốt, phự hợp với yờu cầu của cụng nghiệp ươm tơ.

Về ươm tơ, theo yờu cầu phỏt triển cụng nghiệp ươm tơ, ươm tơ đỳ tỏch khỏi nụng nghiệp

và đi vào cơ giới hoỏ, tự động hoỏ và trở thành một ngành cụng nghiệp. Vỡ vậy, ươm tơ đũi hỏi

phải được tổ chức theo yờu cầu của sản xuất cụng nghiệp, thợ ươm tơ phải cỳ trỡnh độ lành nghề

mới đảm bảo được yờu cầu về chất lượng tơ xuất khẩu và mới cỳ điều kiện tăng năng suất, hạ giỏ

thành.

Rừ ràng vai trũ của con người là vụ cựng quan trọng trong quỏ trỡnh sản xuất tơ. Để hàng

hoỏ sản xuất ra đỏp ứng tốt yờu cầu của người tiờu dựng, ngoài việc trang bị mỏy mỳc thiết bị

phải cỳ những cỏn bộ, cụng nhừn kỹ thuật giỏi. Hiện nay, trong ngành dừu tằm tơ của ta tồn tại

một thực tờ là thiếu những cỏn bộ cụng nhừn kỹ thuật giỏi, chớnh bởi những cơ sở đào tạo đội

ngũ nhừn cụng này chỉ “đếm trờn đầu ngỳn tay”. Thật vậy, hiện VISERI cỳ phối hợp với Đại học

nụng nghiệp I- Hà Nội và Đại học nụng lừm thành phố Hồ Chớ Minh mở bộ mụn dừu tằm nhằm

đào tạo kỹ sư trồng dừu nuụi tằm, phũng trừ dịch bệnh, sản xuất trứng giống; thời gian học 4 năm

với số lượng 100 sinh viờn/năm. Thờm vào đỳ VISERI cỳ trường trung học dạy nghề tại Bảo

Lộc, đào tạo kỹ thuật viờn trung cấp về dừu, tằm, tơ; thời gian học 3 năm, quy mộ 500 học

sinh/năm. Tổng cộng con số 600 học sinh, sinh viờn được đào tạo mỗi năm là một con số quỏ ớt

ỏi so với yờu cầu phỏt triền của cụng nghiệp ươm tơ. Do đỳ muốn phỏt triền ngành dừu tằm tơ

trong tương lai nhà nước cần phải tăng cường mở thờm cỏc cơ sở đào tạo nhằm đỏp ứng một cỏch

tốt nhất nguồn nhừn lực cho sự phỏt triền lớn mạnh của ngành trong tương lai.

 Nhà nước cần cỳ chớnh sỏch về giỏ, thuế quan phự hợp tạo điều kiện cho nghề trồng dừu nuụi

tằm, ươm tơ dệt lụa trong nước phỏt triển.

 Tăng cường cỏc cơ sở nghiờn cứu tạo ra những giống dừu, giống tằm phự hợp với điều kiện

nước ta cho năng suất, chất lượng cao đỏp ứng được yờu cầu chế biến cụng nghiệp.

 Ngoài ra, phải xỏc định rằng để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành dừu tằm tơ Việt Nam phỏt

triển một cỏch vững chắc và mang lại hiệu quả kinh tờ cao cho nền kinh tế thỡ về lừu, về dài

phải đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường tiờu thụ ngoài nước, đặc biệt là cỏc sản phẩm

may mặc từ chất liệu tơ tằm. Muốn vậy, cỏc cơ quan chức năng và ngành dừu tằm tơ phải tổ

chức làm tốt cụng tỏc nghiờn cứu, tiếp cận thị trường, phừn tớch và dự bỏo xu hướng của thị

trường- giỏ cả cỏc sản phẩm tơ tằm của cỏc nước trong khu vực và trờn thế giới, từng bước hội

nhập và phỏt triển trong xu thế chung của nền kinh tế đất nước.62Kết luận

Chiến lược cụng nghiệp hoỏ hướng mạnh vào xuất khẩu là một chiến lược đỳng đắn của

Đảng và Nhà nước ta, tạo điều kiện cho nềnkinh tế phỏt triển và đuổi kịp thời đại. Trong đỳ, xuất

khẩu là một mũi nhọn là bước đi tiờn phong, khai thỏc triệt để lợi thế của đất nước. Đồng thời

hướng ra thị trường nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trờn cơ sở khai thỏc lợi thế so

sỏnh, vừa xuất phỏt từ yờu cầu phỏt triển nội tại của nước ta, vừa cỳ thể nhận được sự “ hưởng

ứng và ủng hộ” của cỏc nước phỏt triển trong khuụn khổ khụng ảnh hưởng tới sự phỏt triển của

cỏc nghành nghề kinh tế ở cỏc nước này.

Căn cứ vào tiềm năng, điều kiện tự nhiờn và kinh tế xỳ hội, dừn số, truyền thống dừn tộc

Việt Nam... Nụng nghiệp từ xưa tới nay là một thế mạnh vốn cỳ của ta và cho đến nay nhiờu lĩnh

vực nụng nghiệp ta đỳ khai thỏc hết tiềm năng. Đất nước ta cũn nghốo vỡ vậy phải đi lờn từ

những gỡ mỡnh sẵn cỳ. Tuy vậy, trong thời đại cụng nghiệp, ta cần phải biết kết hợp phỏt triển

nụng nghiệp và cụng nghiệp, để trỏnh bị loại ra khỏi nền kinh tế toàn cầu đồng thời gỳp phần thực

hiện mục tiờu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước cụng nghiệp. Cỳ thể nỳi dừu tằm

tơ là một trong những ngành đỏp ứng một cỏch tốt nhất yờu cầu trờn, một ngành cũn nhiều tiềm

năng cần được khai thỏc triệt để. Với những đặc điểm kinh tế kỹ thuật riờng cỳ ngành dừu tằm tơ

được đỏnh giỏ là cỳ nhiều ưu điểm để sản xuất và xuất khẩu, rất phự hợp với điều kiện sẵn cỳ của

nước ta hiện nay.

Tuy nhiờn, trong bối cảnh chung tỡnh hỡnh thế giới hiện nay, bờn cạnh những thuận lợi nhất

định, việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng tơ lụa cũng gặp phải nhiều khỳ khăn thỏch thức cả trong và

ngoài nước. Chẳng hạn như trỡnh độ sản xuất thấp kộm nờn hàng hoỏ khỳ đỏp ứng được nhu cầu

của thị trường quốc tế, khả năng trỡnh độ tiếp thị quốc tế kộm cỏi, thiếu kỹ năng và kinh nghiệm

trong hoạt động TMQT, sự cạnh tranh gay gắt giữa cỏc nước cựng sản xuất một mặt hàng trờn thị

trường...

Do đỳ, để cỳ thể đẩy mạnh xuất khẩu hàng tơ lụa ở cụng ty dừu tằm tơ I- Hà Nội, khụng chỉ

sự nỗ lực cố gắng của cụng ty trong việc tỡm hướng đi, biện phỏp phự hợp mà cũn cần phải cỳ sự

tỏc động tớch cực của cỏc cơ quan quản lý Nhà nước. Thỳc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng tơ lụa

ngày càng phỏt triển, tăng nhanh kim ngạch và ngoại tệ cho đất nước, củng cố uy tớn và vị thế của

cụng ty khụng chỉ thị trường trong nước mà trờn toàn thế giới.Tài liệu tham khảo631. Giỏo trỡnh: Thương mại quốc tế (PGS.PTS Nguyễn Duy Bột- NXB thống kờ, Hà Nội1997).

2. Giỏo trỡnh: Marketing thương mại quốc tế (PGS.PTS Nguyễn Duy Bột- Hà Nội- 1997).

3. Giỏo trỡnh: Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế (PGS.PTS Trần Chớ Thành- NXB

Giỏo Dục).

4. Giỏo trỡnh: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (Vũ Hữu Tửu- NXB Giỏo Dục- 2002).

5. Luật thương mại (NXB chớnh trị quốc gia, Hà Nội- 1997).

6. Tạp chớ Thị trường - giỏ cả. số 11-2000: Dừu tơ tằm Việt Nam thực trạng và giải phỏp.

7. Bỏo cỏo tổng kết hàng năm của cụng ty dừu tằm tơ I- Hà Nội và một số tài liệu khỏc.

8. Trang Web: http://www.indiansilk.kar.nic.in64Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (64 trang)

×