1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

Tình trạng huyết áp của đối tợng nghiên cứu trớc và sau điều trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.05 MB, 100 trang )


mmHg[18] và cũng phù hợp với nghiên cứu của Kiều Xuân Dũng khi điều trị tăng huyết áp cho 40 bệnh nhân bằng châm loa tai[10] nhng cha tác giả nào đề
cập tới những thay đổi của huyết áp cụ thể sau các khoảng thời gian 15, 30,
2h 24h nh của chúng tôi. Sự theo dõi này giúp ta có thể đánh giá đợc thời gian tác dụng của 1 lần hào châm để chúng ta có kế hoạch cho các lần châm tiếp
theo hoặc sẽ có sự kết hợp giữa châm cứu với dùng thuốc. Và cũng là phù hợp với nguyên tắc điều trị của y học cổ truyền cấp trị tiêu, hoãn trị bản. H thì bổ,
thực thì tả. Khi can hoả vợng tức là là thực chứng với tả pháp bệnh sẽ lui và đạt đợc kết quả chữa bệnh.

4.3.4. Tình trạng huyết áp của đối tợng nghiên cứu trớc và sau điều trị


ở nhóm 1 số bệnh nhân tăng huyết áp độ I từ có 5 ngời trớc điều trị chiếm 16,1 tăng lên 26 ngêi chiÕm 83,9, ®é II tõ 26 ngêi chiÕm 83,9
giảm còn 4 ngời chiếm 12,9 và có 1 trờng hợp huyết áp trở về bình thờng. ở nhóm 2 số bệnh nhân tăng huyết áp độ I từ có 4 ngời chiếm 12,9 tăng lên có
28 ngời chiếm 90,3, độ II từ có 27 ngời chiếm 87,1 giảm còn 3 ngời chiếm 9,7. So với trớc điều trị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với P 0,001, giữa
hai nhóm không có sự khác biệt với P 0,05. Qua bảng 3.13 ta thấy sau 15 điều trị độ tăng huyết áp ở cả hai nhóm có
sự thay đổi độ II giảm rõ rệt chứng tỏ hào châm có tác dụng tốt tơng đơng với dùng Nifedipine 10 mmg uống.
Qua bảng 3.14 sau 30 điều trị ta độ tăng huyết áp ở cả hai nhóm có sự thay đổi. ở nhóm 1 huyết áp trở về bình thờng có 5 ngời chiếm 16,1, độ I từ 5
ngời chiếm 16,1 tăng lên 25 ngời chiếm 80,6, độ II từ 26 ngời chiếm 83,9 giảm còn 1 ngời chiếm 3,2. ở nhóm 2 huyết áp trở về bình thêng cã 2 ngêi
chiÕm 6,5, ®é I tõ 4 ngêi chiếm 12,9 tăng lên 29 ngời chiếm 93,5, không còn trờng hợp nào ở độ II. So với trớc điều trị sự thay đổi theo chiều hớng tốt số
bệnh nhân có huyết áp độ II giảm hẳn và một số bệnh nhân huyết áp trở về bình 76
thờng sự thay đổi này có ý nghĩa thống kê với P 0,001, giữa hai nhóm sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p 0,05.
Qua bảng 3.14 ta thấy sau 2h điều trị độ tăng huyết áp ở cả hai nhóm có sự thay đổi, huyết áp trở về bình thờng có 8 ngời chiếm 25,8 , độ II từ 5 ngời
tăng lên 71,0, độ II từ 26 ngời chiếm 83,9 giảm còn 1 ngời chiếm 3,2
nhóm 1 và huyết áp trở về bình thờng có 3 trờng hợp chiếm 9,7 , độ I từ 4 ngời chiếm 12,9 tăng lên 27 ngời chiếm 87,1 , độ II tõ 27 ngêi chiÕm 1
nhãm 2 so víi tríc ®iỊu trị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với P 0,001, giữa hai nhóm sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p 0,05.
Qua bảng 3.15 ta thấy sau 24h điều trị độ tăng huyết áp ở cả hai nhóm có sự thay đổi. ở nhóm 1 bệnh nhân có huyết áp độ I từ 5 ngời chiếm 16,1
tăng lên 22 ngời chiếm 71,0, độ II từ có 26 ngời chiếm 83,9 giảm còn 9 ng- ời chiếm 29 không trờng hợp nào huyết áp trở về bình thờng. ở nhóm 2 huyết
áp trở về bình thờng có 1 ngời chiếm 3,2 , độ I từ 4 ngời chiếm 12,9 tăng lên 19 ngời 61,3, độ II từ 27 ngời chiếm 87,1 giảm còn 11 ngời chiếm 35,5
. Sau điều trị ở cả hai nhóm số bệnh nhân có huyết áp độ II giảm đáng kể so với trớc điều trị sự khác biệt cã ý nghÜa thèng kª víi p 0,001, nhng nếu so với
các khoảng thời gian trớc đó thì huyết áp độ II ở 24h có giảm ít hơn. Giữa hai nhóm sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p 0,05. Điều này càng
chứng tỏ hào châm có tác dụng tốt nhất trong khoảng thời gian từ 15 đến 2h còn sau đó tác dụng của nó giảm dần do đó sẽ có những lần châm tiếp theo để
củng cố và cũng chứng tỏ với pháp bình can tiềm dơng có tác dụng tốt để chữa chứng thực, chữa phần ngọn của bệnh, còn sau đó khi bệnh đã bớt thực chứng
không còn chúng ta sẽ phải kết hợp với các pháp khác để điều trị bệnh. Kết quả của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu của các tác giả Trần Thị
Hồng Thuý bệnh nhân tăng huyết áp độ II chiếm 69,1 sau điều trị bằng địa long tỷ lệ này giảm còn 20,6. và cũng phù hợp với Đỗ Minh Hiền khi nghiên
cứu 39 với 21 bệnh nhân chiếm53,85 tăng huyết áp độ I, 8 bệnh nhân 77
46,15 tăng huyết áp độ II sau điện châm không còn bệnh nhân nào ở độ II, có 3 bệnh nhân tăng huyết áp độ I, và 35 bệnh nhân trở về bình thờng79,48
với p0.001. Qua đây càng khẳng định đợc phơng pháp điều trị không dùng
thuốc có tác dụng điều trị bệnh tăng huyết áp.

4.4. Hiệu quả điều trị


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (100 trang)

×