1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

Bộ môn Nội - Trờng đại học Y Hà Nội 1998 Bài giảng bệnh học nội khoa Bộ dợc lý - Trờng đại học Y Hà Nội 2005 Dợc học lâm sàng, Hoàng Bảo Châu 1997 Nội khoa y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học, tr. 177 - 178. Dơng Kế Châu Phạm Tấn Khoa, Lơng Tú Vân dịch 19

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.05 MB, 100 trang )


TàI liệu tham khảo I. Tiếng việt
1. Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Minh Đức, Hoàng Bảo Châu, Chu Quốc Trờng 2004
Nghiên cứu đặc điểm điện trở da tại 12 cặp huyệt nguyên ở ngời trởng thành. Tạp chí nghiên cøu Y dỵc häc cỉ trun ViƯt Nam, sè 13, tr. 20-25.
2. Trơng Việt Bình 1993 Góp phần nghiên cứu châm tê thực nghiệm và tác dụng của châm tê kết hợp
với thuốc hỗ trợ trong phẫu thuật sản phụ khoa,
Luận án PTS khoa học y dợc - Đại học y khoa Hà Nội, tr. 20-22, 89-92.

3. Bộ môn Nội - Trờng đại học Y Hà Nội 1998 Bài giảng bệnh học nội khoa


Tập II, Nhà xuất bản Y học, tr. 106 - 112.
4. Bộ môn nội - Trờng đai học Y Hà nội 1995 Châm cứu và phơng pháp chữa bệnh không dùng thuốc, Nhà xuất bản y häc,
tr.14 - 66, 188 - 199. 5. Bé sinh lý học - Trờng đại học Y Hà Nội 2006
Sinh lý học,
Nhà xuất bản Y học, tr. 197 297.

6. Bộ dợc lý - Trờng đại học Y Hà Nội 2005 Dợc học lâm sàng,


Nhà xuất bản Y học, tr. 383 - 393.

7. Hoàng Bảo Châu 1997 Nội khoa y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học, tr. 177 - 178.


8. Dơng Kế Châu Phạm Tấn Khoa, Lơng Tú Vân dịch 1990 Châm cứu Đại Thành,


Hội Y học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh, Hội Y học dân tộc Tây Ninh kết hợp xuất bản
, Tr 18.
9. Kiều Xuân Dũng 1985 Tác dụng hạ áp của châm điện và so sánh tác dụng hạ áp của phơng pháp châm
điện với phơng pháp nằm nghỉ trên bệnh nhân tăng huyết áp, Luận văn tốt
nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp I - Trờng đại học Y Hà Nội. 10. Kiều Xuân Dũng 2000
Nhận xét ban đầu về tác dụng hạ huyết áp bằng châm loa tai trên 40 bệnh nhân tăng huyết áp,
Kỷ yếu các công trình nghiên cứu khoa học 1995-2005 –
Häc viƯn Y dỵc häc cỉ trun ViƯt Nam
, tr.106-108. 86

11. Khoa Y học cổ truyền - Đại học Y Hà Nội 2003 Bài giảng y học cổ truyền tập II


,
Nhà xuất bản Y học, tr. 60 - 63

12. Phạm Tử Dơng 2005 Bệnh tăng huyết áp,


Nhà xuất bản Y học, tr.3- 4, 11-37, 48-63.
13. Lê Đính, Diệp Phơng Nga, Hoàng Huyền 1991 Xử lý ổn định cơn huyÕt ¸p cao cÊp diƠn ë bƯnh nh©n cã ti b»ng
Nifedipine
, T¹p chÝ Y häc ViƯt Nam ”
, sè 4, tr. 57-59.
14. TrÞnh Quèc Giang 2002 “BÝ quyÕt phòng ngừa bệnh tăng huyết áp, Nhà xuất bản Y học, tr. 42- 43.
15. Vũ Đình Hải 2000 Tám lời khuyên đề phòng và chữa tăng huyết áp, Nhà xuất bản Y học.
16. Bùi Mỹ Hạnh, Phạm Thị Minh Đức 1998 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của hut Néi quan ë løa ti tõ 6 -14”,
T¹p chÝ nghiên cứu y học, 51, tr. 22-28. 17. Hoàng Khánh Hằng, Phạm Thị Minh Đức 1998
Nghiên cứu một số đặc ®iĨm sinh häc cđa hut Hỵp cèc ë løa ti từ 6 - 14, Tạp chí nghiên cứu Y học, 51, tr.15-18.

18. Đỗ Minh Hiền 2003


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (100 trang)

×