1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

Đỗ Minh Hiền 2003 Lu Thị Hiệp 1995 Lu Thị Hiệp 1996 Học viện Y học cổ truyền Trung Quốc2000 Trần Nguyệt Hồng 1993 Đỗ Công Huỳnh, Lê Văn Sơn, Trần Đăng Dong, Trần Trịnh An 1995 Lu Văn Huy dịch Robertl. Rowan 2000 Nguyễn Xuân Hởng 1999 Trịnh Thị Khanh 2000

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.05 MB, 100 trang )


11. Khoa Y học cổ truyền - Đại học Y Hà Nội 2003 Bài giảng y học cổ truyền tập II


,
Nhà xuất bản Y học, tr. 60 - 63

12. Phạm Tử Dơng 2005 Bệnh tăng huyết áp,


Nhà xuất bản Y học, tr.3- 4, 11-37, 48-63.
13. Lê Đính, Diệp Phơng Nga, Hoàng Huyền 1991 Xử lý ổn định cơn huyÕt ¸p cao cÊp diƠn ë bƯnh nh©n cã ti b»ng
Nifedipine
, T¹p chÝ Y häc ViƯt Nam ”
, sè 4, tr. 57-59.
14. Trịnh Quốc Giang 2002 Bí quyết phòng ngừa bệnh tăng huyết áp, Nhà xuất bản Y học, tr. 42- 43.
15. Vũ Đình Hải 2000 Tám lời khuyên đề phòng và chữa tăng huyết áp, Nhà xuất bản Y học.
16. Bùi Mỹ Hạnh, Phạm Thị Minh Đức 1998 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của huyệt Nội quan ở lứa tuổi từ 6 -14,
Tạp chí nghiên cứu y học, 51, tr. 22-28. 17. Hoàng Khánh Hằng, Phạm Thị Minh Đức 1998
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh häc cđa hut Hỵp cèc ë løa ti tõ 6 - 14, Tạp chí nghiên cứu Y học, 51, tr.15-18.

18. Đỗ Minh Hiền 2003


Đánh giá tác dụng điều trị của điện châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ I - II thể đàm thấp theo YHCT,
Luận văn thạc sỹ y học - Trờng đại học Y Hà Nội.

19. Lu Thị Hiệp 1995


So sánh dụng hạ áp của hai công thức huyệt Hành gian - Thiếu phủ và Hành gian - Thái xung,
Tạp chí châm cứu Việt Nam, số 19, tr. 9-13.

20. Lu Thị Hiệp 1996


Nghiên cứu tác dụng hạ áp của công thức huyệt Hành gian, Thái xung, Phong trì, Thái dơng lên chứng tăng huyết áp ,
Tóm tắt luận văn phó tiến sỹ y dợc học - Trờng đại học Y dợc Thành phố Hồ ChÝ Minh.

21. Häc viƯn Y häc cỉ trun Trung Qc2000


“Ch©m cứu học, Nhà xuất bản Y học, tr. 10-21, 81-91, 173.

22. Trần Nguyệt Hồng 1993


Bệnh tăng huyết áp - Một yếu tố nguy hại đối với tim não, Tạp chí Y học Việt
Nam số 4, tr 11-14.

23. Đỗ Công Huỳnh, Lê Văn Sơn, Trần Đăng Dong, Trần Trịnh An 1995


Tìm mối liên quan giữa các huyệt châm cứu và cơ quan nội tạng, Tạp chí
Châm cứu Việt Nam, số 194, tr.28-32.

24. Lu Văn Huy dịch Robertl. Rowan 2000


Hạn chế tăng huyết áp không cần dùng thuốc, Nhà xuất bản Y học, tr.24-27.

25. Nguyễn Xuân Hởng 1999


Đề phòng bệnh cao huyết áp và bệnh tim mạch theo thuyết y học cổ trun”, T¹p chÝ Y häc cỉ trun, sè 299, tr. 4-5.

26. Trịnh Thị Khanh 2000


Một số nhận xét về Hạ huyết áp bằng Nifedipine 10 mmg trên bệnh nhân tai biến mạch máu não do tăng huyết áp,
Tạp chí Y häc thùc hµnh, sè 6, tr 43- 45.

27. Khoa Y học cổ truyền - Trờng đại học Y Hà Néi 2003


“Néi khoa y häc cỉ trun - Dïng cho các đối tợng sau đại học, Nhà xuất bản
Y học, tr.119 - 125.

28. Phạm Gia Khải 1999


Điều trị tăng huyết ¸p ë ViƯt Nam”, T¹p chÝ ViƯn tim m¹ch ViƯt Nam, tr. 1-7.

29. Phạm Gia Khải 1999


Khuyến cáo của WHOISH về xử trí tăng huyết áp, Tạp chí Viện tim mạch
Việt Nam, tr.1-5. 30. Phạm Gia Khải 2002
Tăng huyết áp, chẩn đoán, nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh và sinh lý bệnh, Báo cáo tại đại hội tim mạch học quốc gia Việt Nam lần thứ X.

31. Phạm Gia Khải 2004


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (100 trang)

×