1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

Nguyễn Bá Quang 2004 Vũ Thờng Sơn 2004 Nguyễn Thị Vân Thái 2002 Nguyễn Đức Thắng 2002 Nguyễn Tài Thu, Trần Thuý 1997 Nguyễn Tài Thu 2000 Lê Thị Bích Thuận 1999 Trần Thuý, Trần Quang Đạt 1986

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.05 MB, 100 trang )


40. Lê Quý Ngu 1997


Từ điển huyệt vị châm cứu, Nhà xuất bản Thuận hoá, tr.170-171, 214-218.

41. Lê Quý Ngu 1997


Nhĩ châm, Nhà xuất bản Thuận hoá, tr.9, 12-13, 103.

42. Phan Thị Nhung 1999


Nghiên cứu sự thay đổi về dấu hiệu lâm sàng và một số chỉ số sinh học sau châm cứu ở bệnh nhân di chứng nhồi máu não,
Luận văn thạc sỹ y học - Trờng đại học Y Hà Nội.

43. Đặng Vạn Phớc 1999


Những bài học lâm sàng rút ra từ kết quả điều trị tối u bệnh tăng huyết áp, Tạ
p chí Y học Việt nam, số 12, tr. 12-15

44. Nguyễn Bá Quang 2004


Điều trị cao huyết áp thể Can hoả vợng bằng điện châm, Tạp chí Y học thực
hành, số6, tr.2-4 45. Phạm Nguyễn Sơn, Đỗ Thanh Quang, Hoàng Minh Châu, Vũ Điện
Biên, Phạm Thái Giang1999
Đặc điểm tăng huyết áp ở những bệnh nhân điều trị tại khoa A2 bệnh viện trung ơng Quân đội, T¹
p chÝ Y häc ViƯt Nam, sè 12, tr. 33.

46. Vũ Thờng Sơn 2004


Nghiên cứu độ thông điện và điện trë mét sè hut ë bƯnh nh©n liƯt nưa ngêi do tai biến mạch máu não,
Tạp chí Sinh lý học, tập 8, số 2 tr. 53-58.
47. Lê Văn Sửu, Nguyễn Tấn Phong 2000 Chẩn đoán nguyên nhân chóng mặt bằng phơng pháp đo nhiệt độ các huyệt
tỉnh trên các đờng kinh”,
T¹p chÝ sinh lý häc, tËp 4, sè1, tr 24-29.
48. Nguyễn Thị Vân Thái 1996 ảnh hởng của điện châm lên ngỡng cảm giác đau và một số đặc điểm của huyệt
châm cứu,
Luận án tiến sĩ khoa học sinh học - Đại học quốc gia Hà Nội. 90

49. Nguyễn Thị Vân Thái 2002


ảnh hởng của liệu pháp T.Đ.C.S lên một số đặc điểm sinh học tại tiết đoạn cột sống trên bệnh nhân viêm quanh khớp vai,
Kỷ yếu công trình nghiªn cøu khoa häc 2001-2002 - ViƯn Y häc cỉ trun ViƯt Nam, Tr 696 - 708.

50. Ngun §øc Thắng 2002


Về độ dẫn điện sinh vật,
Kỷ yếu công trình nghiªn cøu khoa häc 2001-2002,
ViƯn Y häc cỉ trun ViƯt Nam, Tr. 730-744.

51. Nguyễn Tài Thu, Trần Thuý 1997


Châm cứu sau đại học, Nhà xuất bản Y học, tr. 25 - 138, 271.

52. Nguyễn Tài Thu 2000


Hội chứng bệnh tạng phủ điều trị bằng châm cứu, Nhà xuất bản Y học, tr.302.

53. Lê Thị Bích Thuận 1999


Nhận xét tác dụng cắt cơn tăng huyết áp của Adalate ngậm dới lỡi, Tạp chí Y
học thực hành, số5, tr.13-15. 54. Phó Đức Thuần, Trần Lệ Dung, Phạm Thị Thuỷ, Văn Quốc Hoa 2002
Bớc đầu tìm hiểu tác dụng hạ huyết áp của lá thiên đầu thống, Kỷ yếu công
trình nghiên cứu khoa häc2001-2002 - ViƯn Y häc cỉ trun ViƯt Nam, tr. 583-594.

55. Trần Thuý, Trần Quang Đạt 1986


Châm loa tai vµ một số phơng pháp châm khác, Nhà xuất bản Y học,
tr.105-106.

56. Trần Thuý, Kiều Đình Khoan, Nguyễn Thị Mnh Tâm và cộng sù


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (100 trang)

×