1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

Trần Thuý, Kiều Đình Khoan, Nguyễn Thị Mnh Tâm và cộng sự Trần Thuý 1995 Trần Thuý 2000 Trần Thị Hồng Thuý 2005 Nguyễn Văn Thuỷ 2001 Lê Bích Thuỷ 1999 Lê Hữu Trác 1995 Trần Đỗ Trinh 1992 Chu Quốc Trờng, Phan Nh Long 1993 Nguyễn Văn T 1998 Nguyễn Phớc Tơn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.05 MB, 100 trang )


49. Nguyễn Thị Vân Thái 2002


ảnh hởng của liệu pháp T.Đ.C.S lên một số đặc điểm sinh học tại tiết đoạn cột sống trên bệnh nhân viêm quanh khớp vai,
Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 2001-2002 - ViƯn Y häc cỉ trun ViƯt Nam, Tr 696 - 708.

50. Nguyễn Đức Thắng 2002


Về độ dẫn điện sinh vật,
Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 2001-2002,
Viện Y học cổ truyền Việt Nam, Tr. 730-744.

51. Nguyễn Tài Thu, Trần Thuý 1997


Châm cứu sau đại học, Nhà xuất bản Y häc, tr. 25 - 138, 271.

52. Ngun Tµi Thu 2000


“Héi chứng bệnh tạng phủ điều trị bằng châm cứu, Nhà xuất bản Y học, tr.302.

53. Lê Thị Bích Thuận 1999


Nhận xét tác dụng cắt cơn tăng huyết áp của Adalate ngậm dới lỡi, Tạp chí Y
học thực hành, số5, tr.13-15. 54. Phó Đức Thuần, Trần Lệ Dung, Phạm Thị Thuỷ, Văn Quốc Hoa 2002
Bớc đầu tìm hiểu tác dụng hạ huyết áp của lá thiên đầu thống, Kỷ yếu công
trình nghiªn cøu khoa häc2001-2002 - ViƯn Y häc cỉ trun ViƯt Nam, tr. 583-594.

55. TrÇn Th, TrÇn Quang Đạt 1986


Châm loa tai và một số phơng pháp châm khác, Nhà xuÊt b¶n Y học,
tr.105-106.

56. Trần Thuý, Kiều Đình Khoan, Nguyễn Thị Mnh Tâm và cộng sự


Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc chè hạ áp chè hạ áp, Kỷ yếu các công
trình nghiªn cøu khoa häc 2001 - 2002 , ”
ViƯn Y học cổ truyền Việt Nam , tr.
174-185.

57. Trần Thuý 1995


Châm cứu và phơng pháp chữa bệnh không dùng thuốc, Nhà xuất bản Y học, tr.14- 66, 188-199.

58. Trần Thuý 2000


Bệnh tăng huyết áp đối với YHCT, Tạp chí Đông y, số 340, tr. 25.

59. Trần Thị Hồng Thuý 2005


Nghiên cứu tác dụng điều trị tăng huyết áp nguyên phát của địa long , Luận án
tiến sỹ y học - Trờng đại học Y Hà Nội.

60. Nguyễn Văn Thuỷ 2001


Đánh giá tác dụng điện châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát thể Can khí uất kết,
Luận văn thạc sỹ y học - Trờng đại học Y Hà Nội.

61. Lê Bích Thuỷ 1999


Nhận xét tác dụng cắt cơn tăng huyết áp của Adalat ngậm dới lỡi, Tạp chí Y
học thực hành, số 5, tr.13-15.

62. Lê Hữu Trác 1995


Hải Thợng Y tông tâm lĩnh Tập 2, Nhà xuất bản Y học, tr. 138, 171.

63. Trần Đỗ Trinh 1992


Báo cáo tổng kết công trình điều tra dịch tễ học bệnh tăng huyết áp ở Việt Nam,
Tạp chí Y học cổ truyền ViÖt Nam, Sè162, tr.12-14

64. Chu Quèc Trêng, Phan Nh Long 1993


Bấm huyệt chữa bệnh, Nhà xuất bản Qquân đội nhân dân, tr. 87- 89.

65. Nguyễn Văn T 1998


Nghiên cứu của huyệt Tam âm giao và tác dụng của điện châm huyệt này lên một số chỉ số sinh lý,
Luận án tiến sĩ y học - Đại học Y khoa Hà Nội.

66. Nguyễn Phớc Tơng 1989


Châm cứu khoa học trên thế giới và ở Việt Nam, Tạp chí Y häc cỉ trun
ViƯt Nam, Sè 216 – 217, tr.20 – 23.

67. Nguyễn Lân Việt 2001


Phì đại thất trái trong tăng huyết áp, Tạp chí Thông tin y dợc số 1, tr.9-13.

68. Phạm Văn Vinh 2000


Quan niệm hiện nay về điều trị tăng huyết áp, Thời sự y dợc học tháng 12.

69. ViƯn Y häc cỉ trun ViƯt Nam 1979


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (100 trang)

×