1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

Viện Y học cổ truyền Việt Nam 1979 Viện Nghiên cứu y học dân tộc Thợng Hải, Trơng Quốc Bảo, Hải Ngọc dịch Catonig 1970 Fauci AS., Brawald E., Isselbacher KJ. et al 1998, Harrisons s Hyodo M 1985 Ionescu, Tirgoviste Niboyet J.E.H 1973 Soko

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.05 MB, 100 trang )


Châm cứu khoa học trên thế giới và ở Việt Nam”, T¹p chÝ Y häc cỉ trun
ViƯt Nam, Sè 216 217, tr.20 23.

67. Nguyễn Lân Việt 2001


Phì đại thất trái trong tăng huyết áp, Tạp chí Thông tin y dợc số 1, tr.9-13.

68. Phạm Văn Vinh 2000


Quan niệm hiện nay về điều trị tăng huyết áp, Thời sự y dợc học tháng 12.

69. Viện Y học cổ truyền Việt Nam 1979


Châm cứu học Tập 2, Nhà xuất bản y häc, tr. 87- 88.

70. ViƯn Nghiªn cøu y häc dân tộc Thợng Hải, Trơng Quốc Bảo, Hải Ngọc dịch


2000
Chữa bƯnh néi khoa b»ng y häc cỉ trun Trung Qc”, Nhà xuất bản Thanh Hoá, tr.62.
Tiếng anh- pháp 71. Bossy J 1973
“Bases morphoiogiques et functioneles de lanalgesic acupuncturale Giorn, delliaccad, med, di Torino”
, Vol 86, p. 1 – 2.

72. Catonig 1970


“Les projection centrales somato – viscerales et leurs relation aver acupuncure”,
Meridiens, N 11-12.

73. Fauci AS., Brawald E., Isselbacher KJ. et al 1998, Harrisons s


’ princeples of internal medicine, Mc Graw
– Hill New York 14
th
ed.

74. Hyodo M 1985


Ryodoracu treatment, Oska “
”.

75. Ionescu, Tirgoviste


“Theory of mechanism of action in acupuncture”. Am. J. acup, Vol 1, p. 193 - 199.

76. Niboyet J.E.H 1973


“La nesthesie par l’acupuncture, Paris” p. 433.

77. Sokolov B.A, Bezruchenko S.V vµ Kunitstyna L.A9 1978


“A comprerative evaluation of the effect of an extremely high-frequency elecetromagnetic field on carebral hemodynamics in hypertension patients exposed in
diferent refexxogenic areas”, Vorp - curotol - Fizioter Fz Kutl. P.16- 18.
78. Jacobson F, Himmelmann A, BergbrantA, Svensson A 2000 “The effect of transcutanneous electric nerver stimulation in patiens with therapy –
resistant hypertension”, J- Hum - Hypertens. Dec 14 12. P795-798.

79. Rabin Chong P, Niboyet J. E. H, et all 1985 Base experimentals de


“ l lanalgÐsie acupuncture. Nouv. Press mÐd
’ ”
, Vol 14, p. 2021 - 2026.

80. Vucolova Z.P; Oganova A.G vµ Suganova M.V 1998


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (100 trang)

×