1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >

Pentose: Giới thiệu chung:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.34 MB, 57 trang )


R - CHO OH
-
2CuOH
2
R - COOH +
2 H
2
O Cu
2
O ↓ +
Tác động của các base lên monosaccharide phụ thuộc vào nồng độ và nhiệt độ của các base.
Dưới tác dụng của các dung dịch kiềm yếu như BaOH
2
, CaOH
2
, thì sự dồng phân hóa có thể xảy ra giữa glucoside, mannose, fructose. Hiện tượng này có thể xảy
ra trong cơ thể.
Dung dịch kiềm loãng các monosaccharide mạch thẳng sẽ nhanh chóng biến thành vòng. Trong mơi trường kiềm lỗng ở 37
C các nhóm – endol sẽ di chuyển vào giữa mạch. Trong môi trường co nồng độ kiềm cao hoặc nhiệt độ cao, các
monosaccharide có thể bị phân giải, hiện tượng caramen hình thành, các mạch cacbon dễ bị đứt.
Trong mơi trường kiềm các monosaccharide là chất khử mạnh. Nó có khả năng khử dung dịch Fehling tạo thành Cu
2
O tạo kết tủa đỏ.
Người ta ứng dụng tính chất này để định lượng đường khử theo phương pháp Bectrand.

2.2.3. Một số các monosaccharide quan trọng:


a. Pentose:


Pentose là các monosaccharide chứa 5 cacbon. Pentose hiện diện chủ yếu trong cấu trúc của động vật, thực vật; ngoài ra ở trạng thái tự do ta cũng có thể gặp một số loại.
Các pentose quan trong là: L – Arabinose, D – Xylose, D – Ribose và D – Deroxyribose.
Ngoài ra các D – Ribulose và L – Xylulose cũng thường có mặt trong cấu trúc của thực vật, vi sinh vật và mô động vật.
L – Arabinose:
Trang 9
L – Arabinose có trong thành phần của các polysaccharide như
hemicellulose, các chất nhầy... Pentose này không bị lên men bởi
nấm men, thường tồn tại trong thực vật dạng L:
D – Xylose:
Ít tồn tại ở trạng thái tự do, chủ yếu nằm ở dạng polysaccharide trong
thực vật như: xylan, và trong gỗ, rơm, rạ... Chính vì vậy, khi thủy
phân các nguyên liệu trên ta thu
được D – Xylose. Xylose không bị lên men bởi nấm men, không bị người và động vật đồng hóa, thường
tồn tại ở dạng mạch thẳng D và dạng mạch vòng pyranose 6 cạnh
D – Ribose: D – Ribose là loại monosaccharide thường gặp trong thành phần của nhiều chất quan
trọng cơ thể sống như: acid ribonucleic, vitamin, coenzyme nicotinamide adenin dinucleic NAD.H
2
. Dẫn xuất của Ribose là D –
Dezoxyribose là thành phần quan trọng của acid dezoxyribonucleic,
tham gia trong cấu tạo của AND. Đây là chất có vai trò quan trọng trong một
số đặc tính sinh học của cơ thể sống, đặc biệt là tính di truyền. b.
Hexose:
Hexsose là các monosaccharide chứa 6 cacbon. Đây là loại monosaccharide phổ biến nhất trong tự nhiên, nó là thành phần cơ bản của nhiều polysaccharide.
Các hexose thường tồn tại ở dạng vòng pyranose, dạng furanose ít gặp trừ trường hợp của fructose.
Các hexose điển hình: D – Glucose, D – Galactose, D – Fuctose, D – Mannose, .... D – Glucose:
Trang 10
Đây là loại monosaccharide phổ biến ở thực vật và ở động
vật. Nó có nhiều ở trong nho chín nên còn được gọi là đường
nho. Trong dung dịch, D – Glucose
ở dạng pyranose. Dễ bị lên men bởi nấm men. D – Glucose là thành phần cơ bản cấu tạo nên nhiều loại polysaccharide: tinh bột,
glycogen, cellulose, ... Trong cơ thể người và động vật, D – Glucose là thành phần cố địng trong máu, dễ
dàng được cơ thể con người hấp thụ. Do đó trong nhiều trường hợp, khi cơ thể con người hao hụt lượng đường trong máu, lúc này người ta phải truyền glucose vào.
D – Fructose:
Đây là loại monosaccharide phổ biến ở thực vật. Nó có nhiều ở
trong quả và mật hoa. D – Fructose có khả năng làm quay mặt phẳng
ánh sáng phân cực sang trái nên được gọi là levulose. Khi khử
fructose tạo thành sorbitol và manitol. D – Fructose thường tồn tại dưới dạng fruranose. Dễ bị lên men bởi nấm men.
D – Fructose là thành phần của các disaccharide và các polyfructoside thường gặp trong thực vật.
D – Galactose:
Đây cũng là loại đường thường tồn tại dưới dạng pyranose. D – Galactose có trong thành phần của lactose và các polysaccharide galactan thực vật. Ngồi ra còn
nằm trong thành phần cấu tạo của melibiose và agar-agar. Dẫn xuất của D – Galactose là acid galacturonic nằm trong thành phần của
pectin. D – galactose chỉ bị lên men bởi các loại nấm men đặc biệt.
D – Mannose:
D – Mannose có thể tồn tại ở dạng vòng pyranose.
D – Mannose có trong thành phần của hemicellulose, các chất nhầy,...
Trang 11
Các mannose dễ bị lên men bởi nấm men.

3. OLIGOSACCHARID


Oligosaccharid là tên gọi chung cho các carbohydrat có cấu trúc từ hai đến mười phân tử monosaccharid.

3.1. Disaccharid


Sự tạo thành disaccharide là do sự kết hợp của 2 monose cùng loại hay khác loại nhờ liên kết glucosidic. Liên kết glucosidic có thể được tạo thành giữa -OH glucoside
của monose này với -OH glucoside của monose kia, hay giữa một nhóm -OH glucoside của monose này với -OH không phải -OH glucoside của monose kia. Tùy
thuộc vào sự liên kết mà tính chất cũng khác nhau:
- Kiểu liên kết thứ nhất: hai monosaccharid kết hợp với nhau qua một nhóm -OH glycosid và một nhóm -OH rượu. Trong cấu trúc phân tử của nó vẫn còn một nhóm -
OH glycosid, do đó nó vẫn mang tính khử. Ví dụ đường Lactose.
- Kiểu liên kết thứ hai: hai monosaccharid kết hợp với nhau qua hai nhóm -OH glycosid. Trong cấu trúc phân tử khơng còn nhóm -OH glycosid, do đó nó khơng
mang tính khử. Ví dụ đường Saccharose.
Một số loại disaccharid - Saccharose
Là đường ăn phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Nó có nhiều trong củ cải đường và mía.
Được sử dụng nhiều trong công nghiệp sản xuất đường.
Saccharose được kết hợp bởi
α -D-Glucose và
β -D-Fructose qua liên kết -OH glycosid, do đó nó khơng còn nhóm -OH glycosid tự
do nên khơng có tính khử. Sucrose có vị ngọt sắc, dễ kết tinh, nấm men dể sử dụng.
Là sản phẩm của q trình quang hợp, có thể tổng hợp trực tiếp. Saccharose còn được gọi là sucrose. Là loại đường dễ bị thủy phân dưới tác
dụng của enzym saccharase invertase. Ngoài tác dụng của enzym, saccharose cũng bị thủy phân dưới tác dụng của acid vô cơ HCl 3và nhiệt độ. Sản phẩm tạo thành
là glucose và fructose, trong trường hợp này người ta gọi các đường tạo thành là đường nghịch chuyển đường invert.
Trang 12

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (57 trang)

×