1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Nông - Lâm - Ngư >

Kiểm tra kết quả chiết tách DNA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.75 MB, 32 trang )


Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương

3. Kết quả và thảo luận


Hình 1: Kiểm tra DNA sau chiết tách
1. IR24; 2. IRBB1; 3. IRBB2; 4. IRBB3; 5. IRBB4, 6. IRBB5; 7. IRBB7 8. IRBB10; 9. IRBB11; 10. IRBB14; 11. IRBB21

3.1. Kiểm tra kết quả chiết tách DNA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương
3.2. Xác định gen kháng Xa4 trong dòng IRBB4 3.2. Xác định gen kháng Xa4 trong dòng IRBB4
Hình 2. Điện di sản phẩm PCR xác định gen Xa4 trong dòng IRBB4 Hình 2. Điện di sản phẩm PCR xác định gen Xa4 trong dòng IRBB4
1. Marker; 2. IR 24 nhiễm chuẩn không chứa gen; 3-12: các cây xác định gen
200 bp 500 bp
150 bp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Phản ứng của các cá thể trong
dòng IRBB4 với chủng 3A Phản ứng của các cá thể trong
dòng IRBB4 với chủng 2A
Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương
Bảng 1: Kết quả lây nhiễm các cá thể dòng IRBB4 với chủng vi khuẩn 2A và 3A
S S
S S
S S
S S
S S
3A R
R R
R R
R R
R R
R 2A
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
Cây
Chủng
R: Resistance Kháng; S: Succeptable Nhiễm
Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương
3.3. Xác định gen kháng xa5 trong dòng IRBB5 3.3. Xác định gen kháng xa5 trong dòng IRBB5
Hình 3: Điện di sản phẩm PCR gen xa5 sử dụng cặp mồi RG556
1: Marker; 2: IRBB5 chuẩn, 3: IR24 không chứa gen; 4-13 các cây NC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
500 bp 400 bp
Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương
Bảng 2: Kết quả lây nhiễm các cá thể dòng IRBB5 với chủng vi khuẩn 3A, 4 và 5A
Cây
Chủng
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
2A R
R R
R R
R R
R R
S 4
R R
R R
R R
R R
R S
5A R
R R
R R
R R
R R
S
Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Phản ứng của các cá thể trong dòng IRBB5 với chủng 4
Phan Thị Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Văn Công, Hoàng Văn Dương

3.4. Xác định gen kháng Xa7 trong dòng IRBB7


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (32 trang)

×