1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI CHO VAY THÀNH LẬP BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (483.83 KB, 77 trang )


động xấu và cần phải dự báo biến động thò trường để đề xuất biện pháp quản lý rủi ro phù hợp;
- Dựa vào mục đích đầu tư bất động sản: Đối tượng đầu tư bất động sản với mục đích đầu cơ có mức độ rủi ro cao hơn so với khách hàng đầu tư bất động
sản để phục vụ nhu cầu thật sự ví dụ như: mua nhà để ở, vì đối tượng đầu cơ sẽ góp phần làm tăng rủi ro cũng như gây biến động thò trường bất động sản.
Chính vì vậy các NHTM cần tập trung vốn tín dụng bất động sản vào các khách hàng vay bất động sản để phục vụ nhu cầu nhà ở thật sự, hạn chế tập
trung vốn tín dụng vào đối tượng đầu cơ. Tuỳ từng thời điểm và sự biến động của thò trường bất động sản, các
NHTM nên giới hạn một tỷ lệâ cho vay dựa trên giá trò tài sản đảm bảo là bất động sản cho phù hợp: khi thò trường bất động sản ổn đònh và phát triển, tỷ lệ
cho vay dựa trên gía trò bất động sản có thể ở mức tương đối cao khoảng 70 giá trò bất động sản, tuy nhiên khi thò trường bất động sản có chiều hướng
biến động xấu hoặc có dấu hiệu đóng băng như hiện nay thì nên giảm tỷ lệ này xuống còn khoảng 50. Điều này vừa giảm thiểu rủi ro khi giá bất động
sản sụt giảm mạnh vừa tăng được tỷ trọng vốn tự có tham gia của khách hàng vay, hạn chế rủi ro trong cho vay bất động sản.
Tổ chức thống kê, theo dõi chặt chẽ các hoạt động cho vay bất động sản, các biến động trên thò trường bất động sản để kòp thời đề xuất hướng
kiểm soát rủi ro trong cho vay, bảo đảm an toàn trong hoạt động cấp tín dụng.

3.2.2.2 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI CHO VAY


Tuân thủ đúng các nguyên tắc và điều kiện cấp tín dụng trong hoạt động cho vay của các NHTM theo quy đònh của pháp luật, thẩm đònh tính
tuân thủ về các quy đònh pháp luật về đất đai, đầu tư và xây dựng, xem xét, quyết đònh cho vay các dự án đầu tư bất động sản trên cơ sở các chủ đầu tư có
năng lực tài chính và phương án kinh doanh khả thi, có khả năng hoàn trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn, có biện pháp phòng ngừa rủi ro do biến động của giá
cả bất động sản; Tăng cường công tác kiểm tra về mục đích sử dụng vốn, tình hình sử
dụng vốn của các khách hàng vay, tài sản đảm bảo. Các nội dung kiểm tra bao gồm:
- Tiến độ giải ngân cho dự án, phương án vay vốn; - Tình hình sử dụng vốn vay theo mục đích vay vốn;
- Kết quả, hiệu quả thực hiện dự án, phương án vay vốn; - Hiện trạng về tài sản bảo đảm tiền vay: trò giá và tính thanh khoản
của tài sản; - Tình hình tài chính, tình hình thu nhập, nguồn trả nợ của khách hàng;
- Tình hình trả nợ gốc và lãi; - Thông tin về thò trường bất động sản;
Để thực hiện tốt việc kiểm tra, cán bộ ngân hàng cần căn cứ vào các nguồn sau:
- Các báo cáo tài chính của khách hàng theo đònh kỳ tháng, quý, năm đối với khách hàng vay là doanh nghiệp;
- Các báo cáo, chứng từ liên quan đến việc sử dụng vốn vay; - Bảng theo dõi quá trình cho vay, trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng;
- Qua tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với Khách hàng; - Các thông tin về thò trường trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Các nguồn thông tin khác có liên quan đến khoản vay và Khách hàng.

3.2.2.3 THÀNH LẬP BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐẢM BẢO


Các NHTM cần thành lập bộ phận đònh giá tài sản đảm bảo. Giá trò tài sản đònh giá vừa phù hợp với giá thò trường vừa đảm bảo an toàn về tính
thanh khoản của tài sản khi có biến động. Để làm được điều này thì nhân sự trong công việc này phải là người có chuyên môn, am hiểu về giá thò trường
của tài sản cũng như khả năng dự báo biến động về giá trò của tài sản đảm bảo.
Ngoài việc đònh giá tài sàn đảm bảo tiền vay, bộ phận này phải thường xuyên cập nhật những biến động liên quan đến các tài sản nhận đảm bảo,
thông báo kòp thời đến bộ phận quản lý tín dụng để cáo biện pháp kòp thời nhằm đảm bảo an toàn tín dụng.
Đối với bộ phận thẩm đònh tài sản là bất động sản. Cần phải thường xuyên theo dõi biến động thò trường bất động sản, giá cả thò trường, am hiểu
quy đònh của pháp luật về nhà đất, nắm bắt được thông tin về quy hoạch từng khu vực, đònh kỳ tổ chức đònh giá lại tài sản đảm bảo phù hợp với giá thò
trường tại từng thời điểm.
3.2.2.4. TỔ CHỨC CÁC BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG THEO NGÀNH
Mỗi NHTM cần tổ chức quản lý tín dụng theo ngành, thành lập các bộ phận thẩm đònh tại các chi nhánh theo ngành kinh tế, theo đối tượng khách
hàng, các bộ phận tái thẩm đònh, quản lý tín dụng cũng được tổ chức theo
ngành. Mô hình này sẽ giúp cho công việc thẩm đònh tín dụng chuyên sâu hơn vì nhân viên thẩm đònh tín dụng theo từng ngành, từng đối tượng khách
hàng sẽ am hiểu rõ về hoạt động của khách hàng và ngành nghề sản xuất, rút ngắn thời gian thẩm đònh và nâng cao chất lượng thẩm đònh tín dụng. Đồng
thời việc quản lý theo ngành hoặc đối tượng khách hàng sẽ giúp các NHTM đánh giá được mức độ rủi ro tín dụng trong từng ngành kinh tế, từng đối tượng
khách hàng chính xác hơn nhằm đưa ra các chính sách tín dụng kòp thời, qua đó xác đònh giới hạn tín dụng cho từng nhóm khách hàng, thành phần kinh tế,
ngành kinh tế, phù hợp với “khẩu vò” rủi ro của từng ngân hàng.

3.2.2.5. VỀ ĐÀO TẠO ĐỘ NGŨ CÁN BỘ NGÂN HÀNG


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (77 trang)

×