1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

GIẢI PHÁP HỖ TR KHÁC CỦA CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (483.83 KB, 77 trang )


rõ trách nhiệm của từng khâu. Điều này sẽ giúp cho nhân sự tại mỗi bộ phận nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình nâng cao tinh thần trách nhiệm,
đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao. Nên ban hành bản mô tả công việc của từng chức danh, từng bộ phận để có sự chính xác hơn trong việc
đánh giá hiệu quả làm việc của từng người. Chú trọng công tác đào tạo, tái đào tạo cán bộ về chuyên môn và
phẩm chất đạo đức. Tuyển dụng nhân sự mới kết hợp với việc tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo cho cán bộ cũ về kiến thức nghiệp vụ ngân hàng hiện
đại, phối hợp với các trung tâm đào tạo cán bộ ngân hàng cũng như mời các chuyên gia của các ngân hàng hiện đại trong và ngoài nước.
Có chính sách khen thưởng và kỷ luật một cách công khai, rõ ràng và hợp lý, có chính sách đãi ngộ và đề bạt thích hợp vừa khuyến khích và động
viên kòp thời vừa giữ chân được người tài. Trong việc bổ nhiệm các chức danh liên quan đến công tác tín dụng cần phải lựa chọn được người thích hợp, có
trình độ chuyên môn, năng lực quản trò và phẩm chất đạo đức phù hợp với công việc được giao.

3.2.3 GIẢI PHÁP HỖ TR KHÁC CỦA CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN


Toà án và các cơ quan thi hành án cần tăng cường hỗ trợ các NHTM trong việc xử lý tài sản đảm bảo, nâng cao quyền tự chủ của các NHTM. Cần
có các chế tài quy đònh rõ trách nhiệm của cơ quan thi hành án và thời hạn kê biên phát mãi tài sản, đảm bảo quá trình xử lý được nhanh chóng, tạo điều
kiện thuận lợi để các NHTM rút ngắn thời gian xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi vốn vay.
KẾT LUẬN CHƯƠNG III
Từ cơ sở lý luận về rủi ro, rủi ro tín dụng và rủi ro trong cho vay bất động sản ở chương I, thực trạng về rủi ro và kiểm soát rủi ro trong cho vay
bất động sản ở chương II, chương III luận văn đã đưa ra một số giải pháp nhằm kiểm soát rủi ro trong cho vay bất động sản , bao gồm một số giải pháp
chủ yếu sau: Các giải pháp ở góc độ vó mô: tạo dựng một hành lang pháp lý đồng
bộ, phù hợp nhằm đảm bảo cho thò trường bất động sản phát triển một cách lành mạnh, bền vững, tạo thuận lợi trong việc kiểm soát rủi ro trong đầu tư
bất động sản. Các giải pháp để thu hút vốn cho thò trường bất động sản ngoài nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Tăng cường công tác đònh hướng, điều hành
kiểm soát của NHNN trong lónh vực cho vay bất động sản. Các giải pháp ở góc độ vi mô: Các NHTM cần cơ cấu lại bộ máy tổ
chức trong lónh vực tín dụng cho phù hợp nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng thẩm đònh, quản lý tín dụng cũng như quản trò rủi ro trong hoạt động tín dụng
nói chung và tín dụng bất động sản nói riêng. Chú trọng công tác tuyển dụng nhân sự, tổ chức đào tạo và tái đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nhân sự về
trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Các giải pháp hỗ trợ từ cơ quan thi hành án để đảm bảo quyền tự chủ
và rút ngắn thời gian xử lý tài sản đảm bảo của các NHTM.
KẾT LUẬN CHUNG
Lónh vực bất động sản là một lónh vực đầy tiềm năng và triển vọng, nhu cầu về nhà ơ,û văn phòng cho thuê, nhà xưởng sản xuất… còn rất lớn và
phù hợp với đònh hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Đảng và nhà nước. Giải quyết những khó khăn vướng mắc và khai thông các nguồn
vốn đổ vào thò trường này sẽ góp phần phát triển thò trường bất động sản, khac thác được tiềm năng to lớn của thò trường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng,
công nghiệp hóa, giải quyết được nhu cầu nhà ở cho người dân, nhà xưởng, văn phòng phục vụ cho sản xuất kinh doanh, góp phần vào tăng trưởng kinh
tế của đất nước. Tín dụng ngân hàng luôn là một kênh cung ứng vốn quan trọng cho thò
trường bất động sản, đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển thò trường bất động sản. Tuy nhiên kênh tín dụng này cũng chứa đựng nhiều rủi
ro mang tính hệ thống ảnh hưởng đến thò trường bất động sản và cả nền kinh tế. Việc kiểm soát rủi ro trong cho vay bất động sản là hết sức quan trọng, nó
vừa đảm bảo an toàn vốn tín dụng ngân hàng vừa góp phần vào việc ổn đònh thò trường bất động sản, thò trường tiền tệ ngân hàng cũng như của cả nền
kinh tế nước ta trong giai đoạn phát triển hiện nay. Đây chính là nội dung xuyên suốt của luận văn này.
Qua những vấn đề được trình bày trong luận văn, tôi hy vọng sẽ giúp chúng ta nhìn nhận được tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro tín dụng
trong cho vay bất động sản, những mặt còn hạn chế và một số giải pháp để
thò trường bất động sản phát triển bền vững, cũng như kiểm soát được rủi ro từ nguồn vốn tín dụng này.
Do giới hạn về thời gian nghiên cứu, cũng như kiến thức, kinh nghiệm bản thân còn hạn chế, vì vậy luận văn còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận
được những ý kiến đóng góp chân thành của các thầy cô giáo và bạn đọc để luận văn này được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt
1. TS. Lê Xuân Bá 2003, “Sự hình thành và phát triển thò trường bất động
sản trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam”, NXB Khoa học - Kỹ thuật Hà
Nội. 2.
Báo cáo thường niên của Ngân hàng nhà nước năm 2005, 2006, 2007. 3.
Luật các tổ chức tín dụng số 021997QH10 ngày 12121997; 4.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng số 202004QH11 ngày 15062004.
5. Th.s Bùi Thò Tuyết Mai 2005 “Thò trường quyền sử dụng đất ở Việt
Nam” , NXB Lao động – Xã hội.
6. Quy chế cho vay đối với khách hàng ban hành kèm theo quyết đònh số
16272001Qð-NHNN ngày 31122001 của Ngân hàng nhà nước; 7.
Quyết đònh số 1272005Qð-NHNN ngày 03022005 về sửa đổi bổ sung
quy chế cho vay đối với khách hàng ban hành kèm theo quyết đònh số 16272001Qð-NHNN của Ngân hàng nhà nước.
8. Quyết đònh số 4572005QĐ-NHNN ngày 1942005 của Thống đốc Ngân
hàng nhà nước về việc ban hành Quy đònh về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
9. Quyết đònh số 032007QĐ-NHNN ngày 19012007 của Thống đốc Ngân
hàng nhà nước về việc đổi, bổ sung một số điều của Quy đònh về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo
Quyết đònh số 4572005QĐ-NHNN ngày 1942005 của Thông đốc Ngân hàng nhà nước
10. Quyết đònh số 1570QĐ-TTg ngày 27112006 của Thủ tướng Chính phủ
về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.
11. Mạc San 2008, “Khủng hoảng nợ dưới chuẩn tại Mỹ: từ A đến Z”, báo
điện tử VNeconomy :
http:vneconomy.vn62186P0C6khung-hoang-no- duoi-chuan-tai-my-tu-a-den-z.htm
. 12.
PGS.TS Sử Đình Thành 2006, “Phát triển hệ thống tài chính Việt Nam thời kỳ hậu WTO”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 194.
13. Thời báo kinh tế Việt Nam 2005, 2006, 2007.
14. Website:
www.sbv.gov.vn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
www.horea.org.vn Hiệp hội bất động sản TP HCM
www.hochiminhcity.gov.vn UBND TPHCM
www.diaoconline Trang thông tin mua bán nhà đất
www.icb.com.vn Ngân hàng Công thương Việt Nam
www.vietcombank.com.vn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
www.eab.com.vn Ngân hàng Đông Á
www.sacombank.com.vn Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
www.acb.com.vn Ngân hàng Á Châu
www.vir.com.vn Báo Đầu tư
vnexpress Tin nhanh Việt Nam
www.vneconomy.com.vn Thời báo kinh tế Việt Nam điện tử
www.tintucvietnam.com Tin tức Việt Nam
www.thanhnien.com.vn Báo thanh niên.
Tiếng Anh
1. Miller, Marcus Pongsak Luangaram 1998, “Financial Crisis in East Asia: bank run, asset bubbles and antidotes”
, National Institute Economic Review, No 165.
2. World Bank 1998 “East Asia – The Road to Recovery”. 3. World Bank, World Development Indicators 2002.
4. World Bank, World Economic Outllook, No: 121997, 51998 vaø 32000.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (77 trang)

×