1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Phòng tài chính kế tốn Phòng quản lý đại lý Phòng phục vụ khách hàng số 1:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.09 KB, 56 trang )


3. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban Cơng ty bảo hiểm Phú Thọ 3.1. Phòng Tổng hợp
a. Chức năng tham mưu cho lãnh đạo công ty và tổ chức thực hiện các mặt công tác như công tác tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, tuyên truyền
quảng cáo, pháp chế thi đua khen thưởng. b. Các nhiệm vụchính: Cơng tác tổ chức cán bộ như: Xây dựng mơ hình
tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh trình phê duyệt, xây dựng nội quy lao động, nội quy cơ quan, hợp đồng thoả ước lao động, xây dựng bản quy định
chức năng, nhiệm vụ quy định phân cấp với các phòng ban. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí cán bộ phục vụ cho cơng tác kinh doanh.
Tham mưu cho lãnh đạo về quản lý toàn diện đối với cán bộ thuộc quyền quản lý theo phân cấp như bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại theo nhiệmkỳ,
miễn nhiệm đối với lãnh đạo các phòng, xếp chuyển chức danh, chuyển ngạch, xếp lương, nâng lương…
Thực hiện các công việc khác như kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, quy hoạch cán bộ.
Thực hiện cơng tác hành chính quản trị như: Cơng văn, kho, quỹ, ấn chỉ các loại…
Công tác tuyên truyền, sáng chế, thi đua khen thưởng.

3.2. Phòng tài chính kế tốn


Làm chức năng tham mưu cho lãnh đạo công ty về kế hoạch tài chính hàng năm như:
- Kế tốn thu chi - Kế toán các loại vốn bằng tiền, nghĩa vụ với nhà nước
- Kế toán vật tư ấn chỉ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, cơng đồn. - Kế tốn các khoản cơng nợ
Về cơng tác tài chính của công ty như: Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản mua sắm tài sản, kế hoạch kinh doanh của cơng ty tháng, q, năm - kiểm
SV: Ngun Hoµng Trung - B¶o hiĨm 43B 28
tra và giám sát việc thực hiện các chế độ hoá đơn, ấn chỉ, quản lý thu chi và thực hiện các công việc khác trong quy định của ngành, cấp trên.

3.3. Phòng quản lý đại lý


Có chức năng tham mưu cho lãnh đạo cơng ty và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Công tác tuyển dụng và đào tạo quản lý đại lý phi nhân thọ lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm theo nhu cầu của từng địa bàn, thông báo thi
tuyển thu nhận hồ sơ dự tuyển và các công việc khác liên quan đến tuyển đại lý, xây dựng tiêu chuẩn của đại lý viên, tổ trưởng tổ phó đại lý, tổng đại lý,
đại lý tổ chức. - Xây dựng các chế độ chính sách đối với hoạt động đại lý: nghiên cứu
các tài liệu hướng dẫn của Tổng cơng ty để xây dựng các chính sách áp dụng cho đại lý chuyên nghiệp và đại lý bán chuyên, đại lý tổ chức, tổng đại lý, các
định mức khoán doanh thu, chính sách kinh tế, tiền lương hoa hồng theo nghiệp vụ, chính sách thu hút cán bộ, các chế độ hỗ trợ khác đối với tổ
trưởng, tổ phó, học nghề… Xây dựng mơ hình trả lương, nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế…
- Duy trì tổ chức hoạt động đại lý như: xây dựng quy trình thu phí, cấp hố đơn, ấn chỉ. Nghiên cứu các sản phẩm bảo hiểm và đề xuất với lãnh đạo
công ty thực hiện công tác xúc tiến thị trường, quản lý các chế độ chính sách đào tạo, chế độ phối hợp…
- Thực hiện các công tác khác: Thi đua khen thưởng, đề bạt, xây dựng tiêu chuẩn thi đua, tiêu chuẩn tổ trưởng, tổ phó… ngồi ra còn thực hiện một
số chức năng nhiệm vụ khác do công ty phân cơng.

3.4. Phòng phục vụ khách hàng số 1:


Có chức năng tham mưu cho ban giám đốc công ty và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn 6 huyện thị: TX Phú Thọ,
Thanh Ba, Đoan Hùng, Hạ Hoà, Cẩm Khê và Yên Lập. - Thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp nh:
SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B 29
Lp k hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nghiệp vụ Bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn được phân cơng và đảm bảo hồn thành kế hoạch
doanh thu được cơng ty giao, từ khâu tìm kiếm khách hàng, khai thác, thu phí bảo hiểm, giám định, giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm, quản lý và theo
dõi chặt chẽ các khách hàng tham gia bảo hiểm trên địa bàn được phụ trách, đảm bảo duy trì tốt các khách hàng truyền thống, mở mang các khách hàng
mới. Quản lý cán bộ được phân cấp, quản lý hoá đơn ấn chỉ cơng tác kế tốn
thống kê… và các nhiệm vụ khác được lãnh đạo công ty giao. - Theo dõi quản lý hệ thống đại lý Bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn
được phân công phụ trách để có kế hoạch triển khai các hợp đồng bảo hiểm mới và quản lý các rủi ro Bảo hiểm đảm bảo hiệu quả cao.
Thực hiện cơng tác thu phí đảm bảo đúng qui trình, thực hiện trình tự thu phí, quản lý nộp vào quĩ đúng qui định.
Quản lý việc cấp đơn Bảo hiểm và giấy chứng nhận Bảo hiểm, quản lý thống kê theo các nghiệp vụ thu, chi tài chính trong phân cấp quản lý được
cơng ty uỷ quyền… quản lý sử dụng các trang thiết bị, văn phòng, quản lý an tồn kho, quĩ, trực tai nạn theo đúng qui định, trực cơ quan an toàn. Ngồi ra
còn thực hiện một số cơng việc khác do giám đốc phân cơng.

3.5. Phòng bảo hiểm phương tiện


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×