1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Phòng bảo hiểm phương tiện Phòng bảo hiểm con người

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.09 KB, 56 trang )


Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nghiệp vụ Bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn được phân cơng và đảm bảo hồn thành kế hoạch
doanh thu được cơng ty giao, từ khâu tìm kiếm khách hàng, khai thác, thu phí bảo hiểm, giám định, giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm, quản lý và theo
dõi chặt chẽ các khách hàng tham gia bảo hiểm trên địa bàn được phụ trách, đảm bảo duy trì tốt các khách hàng truyền thống, mở mang các khách hàng
mới. Quản lý cán bộ được phân cấp, quản lý hố đơn ấn chỉ cơng tác kế tốn
thống kê… và các nhiệm vụ khác được lãnh đạo công ty giao. - Theo dõi quản lý hệ thống đại lý Bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn
được phân công phụ trách để có kế hoạch triển khai các hợp đồng bảo hiểm mới và quản lý các rủi ro Bảo hiểm đảm bảo hiệu quả cao.
Thực hiện công tác thu phí đảm bảo đúng qui trình, thực hiện trình tự thu phí, quản lý nộp vào quĩ đúng qui định.
Quản lý việc cấp đơn Bảo hiểm và giấy chứng nhận Bảo hiểm, quản lý thống kê theo các nghiệp vụ thu, chi tài chính trong phân cấp quản lý được
công ty uỷ quyền… quản lý sử dụng các trang thiết bị, văn phòng, quản lý an tồn kho, quĩ, trực tai nạn theo đúng qui định, trực cơ quan an tồn. Ngồi ra
còn thực hiện một số cơng việc khác do giám đốc phân cơng.

3.5. Phòng bảo hiểm phương tiện


Tổ chức và thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm phương tiện đường bộ, đường sông và các nghiệp vụ về trách nhiệm từ việc nghiên cứu thị trường lập
kế hoạch kinh doanh, đề các biện pháp tổ chức thực hiện - xây dựng chính sách khách hàng - giải quyết các quyền lợi cho khách hàng, giám định tổn thất
khi có sự kiện rủi ro xảy ra - giải quyết các hậu quả của tai nạn. - Nghiên cứu thị trường, phối hợp các phòng nghiệp vụ, phòng quản lý
đại lý để tính tốn đưa ra các sản phẩm Bảo hiểm phù hợp và làm công tác xúc tiến thị trường tạo thế chủ động và khả năng cạnh tranh ti u.
SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B 30
Nghiên cứu các biện pháp ngăn chặn thiệt hại phát sinh sau tai nạn, cơng tác đề phòng hạn chế tổn thất, phòng chống khiếu nại gian lận.
Thực hiện các nhiệm vụ khác như tuyên truyền quảng cáo, chế độ tài chính kế tốn quản lý các trang thiết bị theo đúng quy định.
Quản lý chặt chẽ các qui trình về việc giám định xét bồi thường, quản lý theo dõi hoá đơn, ấn chỉ… Thống kê theo dõi tai nạn phát sinh…, thụ lý
giải quyết các hồ sơ tồn. Đề xuất công ty về một số vấn đề liên quan đến công tác bảo hiểm phương tiện tài sản.

3.6. Phòng bảo hiểm con người


- Có chức năng tham mưu cho lãnh đạo công ty và tổ chức thực hiện bảo hiểm con người tại sáu huyện thành thị: TP Việt Trì, Phù Ninh, Thanh
Sơn, Tam Nơng, Thanh Thuỷ và Lâm Thao. Xây dựng kế hoạch khai thác các nghiệp vụ bảo hiểm con người -
nghiên cứu cùng các phòng ban đề ra sản phẩm về Bảo hiểm con người: phù hợp điều kiện kinh tế vùng. Lựa chọn các nghiệp vụ bảo hiểm có hiệu quả.
- Bảo đảm duy trì tốt các hợp đồng về bảo hiểm con người đến kỳ đáo hạn, tìm kiếm khách hàng mới.
- Nghiên cứu các chế độ chính sách khách hàng phù hợp đặc điểm của nghiệp vụ Bảo hiểm con người - tính tốn kỹ hiệu quả của từng nghiệp vụ kịp
thời đề xuất điều chỉnh các điều kiện Bảo hiểm, mức phí bảo hiểm phù hợp với tình hình cạnh tranh của thị trường bảo hiểm.
- Quản lý theo dõi, chỉ đạo và tổ chức hệ thống đại lý trên địa bàn được phân công thực hiện triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm khai thác bảo hiểm,
chi trả tiền bảo hiểm, thụ lý hồ sơ và các công việc bảo hiểm khác theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đã qui định trong quy chế hoạt động đại lý.
- Công tác quản lý các vụ khiếu nại đòi bồi thường chặt chẽ - chống gian lận kịp thời các chính sách quản lý rủi ro bảo hiểm. Tăng cường cơng tác
tun truyền đề phòng hạn chế tai nạn rủi ro - chăm sóc sức khoẻ ban đầu của các đối tượng bảo hiểm.
SV: Ngun Hoµng Trung - B¶o hiĨm 43B 31

3.7. Phòng Bảo hiểm


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×