1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU NHỮNG NĂM TỚI CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM PHÚ THỌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM PHÚ THỌ NĂM 2005

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.09 KB, 56 trang )


KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHÚ THỌ

I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU NHỮNG NĂM TỚI CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM PHÚ THỌ


a. Đánh giá các cơ hội và thách thức trong kinh doanh - Tiềm năng phát triển của các nghiệp vụ Bảo hiểm:
STT Loại nghiệp vụ
Bảo Việt khai thác
DNBH khác khai thác
Tiềm năng phát triển 2005 tỷ đ 2010 tỷ đ
1 BH tài sản 85
15 12
25 2 BH trách nhiệm
75 25
7.5 17
3 BH con người 80
20 10.5
18 Cộng
30 60
Điều kiện địa lý thuận lợi và cũng gặp một số khó khăn. Dân số 1,3 triệu người so với số người đã tham gia Bảo hiểm thì còn nhiều tiềm năng
nhất là các địa bàn trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn. Thu nhập của mọi tầng lớp dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chưa cao nên việc tham gia Bảo
hiểm cũng còn hạn chế. - Những thách thức: Về điều kiện địa lý phân bố dân cư khơng đồng
đều nên gặp khơng ít khó khăn trong kinh doanh. Sự cạnh tranh từ phía các doanh nghiệp Bảo hiểm khác trên địa bàn sẽ diễn ra ngày càng phức tạp hơn.
Sức ép từ phía khách hàng đòi hỏi nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng cao.
Thanh thủ thời cơ, khắc phục những khó khăn vượt qua thử thách, thích ứng với tình hình mới, tranh thủ sự chỉ đạo của Tổng Công ty Bảo hiểm Việt
Nam, của các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn, thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các tổ chức kinh tế xã hội trên địa bàn tạo ưu thế
trong kinh doanh.
SV: Ngun Hoµng Trung - B¶o hiĨm 43B 43
b. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng về doanh thu, phát triển phải đi đôi với bền vững và hiệu quả, phương châm phục vụ khách hàng tốt nhất để phát
triển.
BẢNG DỰ KIẾN CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG THEO TỪNG NGHIỆP VỤ
STT Loại hình bảo
hiểm 2003
2005 2010
1 Xe cơ giới
8.208 35
11.000 100
23.100 2
Con người 4.549
26 5.700
90 10.800
3 Cháy
1.530 40
2.200 130
5.000 4
XDLĐ 1.244
44 1.800
150 4.500
5 Hàng hải
2.065 40
2.900 130
6.600 6
Tàu sông 923
20 1.100
70 1.800
7 Học sinh
2.940 35
3.900 100
7.800 8
Khác 841
30 1.000
80 600
Cộng 22.300
34 30.000
BQ.16x với luỹ kế 5
năm
60.000

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM PHÚ THỌ NĂM 2005


1. Những mục tiêu phát triển: Tăng trưởng hiệu quả tăng cường công tác quản lý
a. Mục tiêu tăng trưởng Trong năm 2004 doanh thu của công ty là 11,2 tỷ đồng và tăng 2 so
với kế hoạch đề ra vì vậy trong năm 2005 và những năm tới công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu tăng trưởng trên 10 tổng doanh thu của năm 2004
b. Mục tiêu hiệu quả - Tỷ lệ chi bồi thường chung của năm 2004 là 48 nhìn chung là thấp
song trong những năm tới công ty cố gắng giảm tỷ lệ chi bồi thường xuống mức 45.Ngoài ra một số chỉ tiêu khác như :- Tỷ lệ chi quản lý sẽ dao động
trong khoảng 16-17 ; hiệu quả qui ước sấp sỉ 3,5 tỷ đồng
2. Để đạt được những mục tiêu trên thì cơng ty phải thực hiện những mục tiêu chính của cơng ty là
SV: Ngun Hoµng Trung - B¶o hiĨm 43B 44
- Khai thác có doanh thu tăng trưởng nghiên cứu kỹ thị trường Bảo hiểm tại tỉnh Phú Thọ, xu hướng chung để định ra các chủ trương, phương
hướng thích hợp trong việc khai thác: Duy trì và giữ vững các nghiệp vụ truyền thống theo dõi tiếp cận tốt với các khách hàng lớn để duy trì và tái tục
các hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn đúng thời gian. Tranh thủ tìm kiếm các dịch vụ mới, các khách hàng có dự án đầu tư. Đồng thời có những chính sách phù
hợp với khách hàng, khích thích bằng các đòn bẩy kinh tế và hướng tới tất cả các khách hàng tiềm năng trên tất cả các nghiệp vụ, đảm bảo chăm sóc khách
hàng thường xuyên và chu đáo. Đặc biệt là những khách hàng có nhiều tiềm năng, có doanh thu cao, trong điều kiện cạnh tranh cần nắm bắt những thông
tin cần thiết về khách hàng để kịp thời xử lý và giải quyết. - Điều chỉnh cơ cấu phí và các điều kiện Bảo hiểm thích hợp, nhóm
nghiệp vụ nào kinh doanh có lãi thì khuyến khích và ngược lại đánh giá các nghiệp vụ Bảo hiểm bị lỗ nhiều năm cần nghiên cứu thay đổi cho thích hợp
đảm bảo có hiệu quả. - Thực hiện việc đánh giá rủi ro trước khi chấp nhận Bảo hiểm để hạn
chế việc trục lợi Bảo hiểm thiết kế các sản phẩm Bảo hiểm, phạm vi Bảo hiểm, điều kiện Bảo hiểm và biểu phí phải linh hoạt, hợp lý với từng đối
tượng, từng khu vực, phối hợp tốt với các ban ngành có liên quan: Đăng kiểm, cảnh sát giao thông để quản lý chặt chẽ các đối tượng khách hàng có phương
tiện tài sản. Tăng cường công tác giám định hiện trường, xác định rõ thiệt hại ban đầu, biên bản giám định, phản ánh đầy đủ, chính xác khách quan trung
thực và ước những thiệt hại ban đầu, giám sát sửa chữa đảm bảo đúng quy trình chặt chẽ.
- Phát triển đại lý Bảo hiểm phi nhân thọ: củng cố và phát triển mạnh mẽ hệ thống đại lý chuyên nghiệp phi nhân
thọ, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, đảm bảo điều kiện làm việc của đại lý, đầu tư có trọng tâm trọng điểm để hệ thống đại lý hoạt động đồng đều
ở tất cả các xã, phường, huyện thị tới các khách hàng còn nhiều tiềm nng m
SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B 45
cha khai thác được. Nghiên cứu đề ra các chế độ khuyến khích vật chất trong khai thác đem lại doanh thu mới, khách hàng mới nhằm phát huy được hiệu
quả cao. Mặt khác đào tạo mới và đào tại lại các nghiệp vụ Bảo hiểm đối với các đại lý để nâng cao trình độ chun mơn và năng lực thực hành. Có các
chế độ chính sách phù hợp để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên liên tục của các đại lý Bảo hiểm phi nhân thọ trong điều kiện thị trường cạnh tranh
cao. - Xây dựng và hoàn thiện quy chế tổ chức quản lý hoạt động đại lý Bảo
hiểm phi nhân thọ trong công ty Bảo hiểm Phú Thọ bao gồm các điều khoản quy định rõ ràng về: Tuyển dụng và ký hợp đồng đại lý, đề ra các điều kiện để
đại lý Bảo hiểm hoạt động trong phạm vi cho phép. Công tác đào tạo đại lý, trang bị nghề nghiệp chuyên môn, kỹ năng, kỹ sảo có thể hành nghề đại lý
Bảo hiểm. Quy định những nhiệm vụ trách nhiệm và các quyền lợi của đại lý Bảo hiểm được hưởng. Việc tổ chức quản lý và sử dụng đại lý Bảo hiểm đảm
bảo chặt chẽ có hiệu quả, phân cơng trách nhiệm rõ ràng cho các đại lý viên Bảo hiểm, các trưởng nhóm, phó tổ trưởng nhiệm vụ trách nhiệm đi đôi với
quyền lợi. Xây dựng các chế độ thi đua khen thưởng các nội quy, quy định đặc biệt là những quy định về chế độ tài chính, hố đơn, chứng từ…. Tổ chức
thực hiện có nề nếp. - Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ trên tất cả các mặt công tác
như: công tác cán bộ, công tác tài chính kế tốn, hành chính quản trị đảm bảo đời sống cán bộ đại lý ổn định gắn bó với cơng ty Bảo hiểm trên cơ sở đóng
góp doanh thu Bảo hiểm mà đại lý đem lại, đảm bảo các hoạt động dịch vụ khách hàng, công tác tuyên truyền quảng cáo thương hiệu của Bảo Việt, công
tác pháp chế thi đua khen thưởng…

III. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHÚ THỌ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×