1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Cơng tác tuyển dụng đào tạo đại lý Bảo hiểm Các chế độ chính sách đối với cơng tác Bảo hiểm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.09 KB, 56 trang )


chưa khai thác được. Nghiên cứu đề ra các chế độ khuyến khích vật chất trong khai thác đem lại doanh thu mới, khách hàng mới nhằm phát huy được hiệu
quả cao. Mặt khác đào tạo mới và đào tại lại các nghiệp vụ Bảo hiểm đối với các đại lý để nâng cao trình độ chun mơn và năng lực thực hành. Có các
chế độ chính sách phù hợp để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên liên tục của các đại lý Bảo hiểm phi nhân thọ trong điều kiện thị trường cạnh tranh
cao. - Xây dựng và hoàn thiện quy chế tổ chức quản lý hoạt động đại lý Bảo
hiểm phi nhân thọ trong công ty Bảo hiểm Phú Thọ bao gồm các điều khoản quy định rõ ràng về: Tuyển dụng và ký hợp đồng đại lý, đề ra các điều kiện để
đại lý Bảo hiểm hoạt động trong phạm vi cho phép. Công tác đào tạo đại lý, trang bị nghề nghiệp chuyên môn, kỹ năng, kỹ sảo có thể hành nghề đại lý
Bảo hiểm. Quy định những nhiệm vụ trách nhiệm và các quyền lợi của đại lý Bảo hiểm được hưởng. Việc tổ chức quản lý và sử dụng đại lý Bảo hiểm đảm
bảo chặt chẽ có hiệu quả, phân cơng trách nhiệm rõ ràng cho các đại lý viên Bảo hiểm, các trưởng nhóm, phó tổ trưởng nhiệm vụ trách nhiệm đi đôi với
quyền lợi. Xây dựng các chế độ thi đua khen thưởng các nội quy, quy định đặc biệt là những quy định về chế độ tài chính, hố đơn, chứng từ…. Tổ chức
thực hiện có nề nếp. - Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ trên tất cả các mặt công tác
như: công tác cán bộ, công tác tài chính kế tốn, hành chính quản trị đảm bảo đời sống cán bộ đại lý ổn định gắn bó với cơng ty Bảo hiểm trên cơ sở đóng
góp doanh thu Bảo hiểm mà đại lý đem lại, đảm bảo các hoạt động dịch vụ khách hàng, công tác tuyên truyền quảng cáo thương hiệu của Bảo Việt, công
tác pháp chế thi đua khen thưởng…

III. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHÚ THỌ


1. Công tác tuyển dụng đào tạo đại lý Bo him


SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B 46
T chức đại lý được củng cố và hoàn thiện tại 12 huyện thành thị của tỉnh Phú Thọ từ các phòng đại lý bảo hiểm huyện được phân chia thành các tố
nhóm nhỏ và thực hiện việc xem xét bổ nhiệm các tổ trưởng, tổ phó nhóm trưởng nhóm phó đủ điều kiện điều hành hoạt động của các bộ phận đại lý
theo các kế hoạch doanh thu được công ty giao. Để làm được điều đó cần được chuẩn bị tốt ngay từ khi tuyển dụng mới
chặt chẽ theo yêu cầu của công việc mà định ra chuẩn từ sơ tuyển theo các tiêu chuẩn quy định. Chú ý tuyển chọn tại chỗ theo địa giới hành chính, địa
bàn. Đặc biệt chú ý tuyển chọn những người có khả năng giao tiếp tốt, tính trung thực cao với cơng tác tài chính, với khách hàng và với nghề nghiệp.
- Mở các lớp đào tạo theo các hình thức: ngắn hạn, dài hạn, đào tạo nâng cao cấp I, cấp II vừa làm công tác khai thác vừa tập huấn cho cán bộ đại
lý Bảo hiểm. Tài liệu dùng để đào tạo ngắn ngọn xúc tích sát với thực tế sát với nghiệp vụ Bảo hiểm và phù hợp với đặc điểm kinh tế của địa phương. kết
hợp chặt che giữa lý thuyết và thực hành, đại lý Bảo hiểm phải được đào tạo thường xuyên liên tục chú trọng đến đào tạo các lớp Maketing tăng khả năng
hiểu biết, khả năng giao tiếp với các tầng lớp dân cư và khách hàng. Đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ phải nắm chắc các sản phẩm Bảo
hiểm, biết và giải thích những điều khách hàng cần để làm rõ việc tham gia Bảo hiểm của khách hàng.
Đại lý Bảo hiểm phải được học đầy đủ cơng tác tài chính kế tốn từ các khâu thu phí, nộp phí, thơng qua báo cáo thời gian thu nộp, hoá đơn ấn chỉ
thưo -quy định của Nhà nước. - Nắm vững các quy trình phục vụ sau bán hàng, giải quyết tốt mối
quan hệ cầu nối khách hàng, đại lý. Công ty Bảo hiểm là người được công ty uỷ quyền thay mặt trong giao tiếp khách hàng vì thế cần phải được đào tạo
tòan diện để đại lý có tâm huyết và ý trí phấn đấu với nghề nghiệp.

2. Các chế độ chính sách đối với cơng tác Bảo hiểm


SV: Ngun Hoµng Trung - B¶o hiĨm 43B 47
Chế độ hoa hồng của đại lý Bảo hiểm được hưởng theo quy định thống nhất của Bộ tài chính. Phải xác định thu nhập chính của các đại lý Bảo hiểm
là từ nguồn hoa hồng. Dựa trên doanh thu khai thác Bảo hiểm mà đại lý Bảo hiểm đem lại cho công ty Bảo hiểm.
Đại lý Bảo hiểm được hỗ trợ các chi phí để thuê văn phòng làm việc giao dịch, mở các điểm bán Bảo hiểm, hỗ trợ các trang thiết bị làm việc: bàn
ghế, tủ … các văn phòng phẩm: giấy, mực; chi phí điện thoại,nước sinh hoạt, quảng cáo cho các sản phẩm Bảo hiểm: biển quảng cáo trực tiếp trên các
phương tiện thông tin đại chúng, trong các hội nghị hội thảo … Được hỗ trợ thêm một phần kinh phí khi được giao thêm các nhiệm vụ
như cùng công ty, cán bộ nghiệp vụ tuyên truyền nắm bắt tình hình thu phí Bảo hiểm và thụ lý hồ sơ, giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm và một số
công việc nghiệp vụ khác như: khối giáo viên học sinh, khối Bảo hiểm xã hội, khối doanh nghiệp.
- Chế độ hưởng phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng nhóm phó, hàng tháng theo kết quả doanh thu khai thác của các thành viên
trong bộ phận mình phụ trách. Chế độ về Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế: Đại lý Bảo hiểm Phú Thọ
được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội theo hình thức tự nguyện đóng góp theo các mức khởi điểm tính theo bậc I trung cấp hoặc hơn nữa và theo quy định
đến hạn nâng lương mức đóng góp sẽ cao hơn. Được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế tự nguyện ốm đau thai sản … và được công ty hỗ trợ tiền tham gia Bảo
hiểm kết hợp con người. Các chế độ khác như ngày nghỉ tết âm lịch, dương lịch, ngày quốc tế
lao động, đại lý lấy chồng lấy vợ, chế độ ốm đau bệnh tệt thai sản … được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Cơng ty Bảo hiểm.
Đại lý Bảo hiểm còn được khen thưởng khi có thành tích trong cơng tác, được hưởng các chế độ phúc lợi khác: tham quan nghỉ mát du lịch. Được
bổ nhiệm và thăng tiến trong nghề nghiệp.
SV: NguyÔn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B 48
c tham gia cỏc hoạt động cơng đồn đồn thanh niên, các phong trào thể dục thể thao văn hoá văn nghệ.
Tất cả các chế độ chính sách trên được Cơng ty Bảo hiểm Phú Thọ lượng hoá và cụ thể bằng các văn bản trong từng thời gian từng nghiệp vụ phù
hợp với thị trường Bảo hiểm kinh doanh trong thời kỳ cạnh tranh cao nhằm nâng cao thu nhập cho đại lý trên cơ sở sự đóng góp doanh thu cho Cơng ty
đáp ứng kịp thời cho sự phát triển ngày càng tăng cao của Công ty Bảo hiểm Phú Thọ.

3. Các giải pháp phát triển khu vực thị trường


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×