Tải bản đầy đủ - 96 (trang)
Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính

Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính

Tải bản đầy đủ - 96trang

các luật lệ, các chuẩn mực kế toán đợc giữ vững, các tài liệu, sổ sách kế toán đợc phản ánh trung thực, hợp lý. Do đó, hoạt động kiểm toán đợc rất nhiều ngời quan tâm, không chỉ đối
với các cơ quan Nhà nớc mà còn cả đối với các nhà đầu t, các nhà quản lý, khách hàng, ngời lao động
Theo đối tợng cụ thể, có thể phân chia kiểm toán thành ba loại: kiểm toán tài chính, kiểm toán nghiệp vụ và kiểm toán liên kết.
Kiểm toán tài chính là hoạt động xác
minh và bày tỏ ý kiến về các bảng khai tài chính của các thực thể kinh tế do những ngời có trình độ nghiệp vụ tơng xứng đảm nhận và dựa trên hệ thống pháp lý đang có hiệu lực .
Kiểm toán tài chính có đối tợng trực tiếp là các Bảng khai tài chính với những
thông tin tổng hợp phản ¸nh nhiỊu mèi quan hƯ kinh tÕ, ph¸p lý cơ thể. Hệ thống bảng khai tài chính gồm: Hệ thống BCTC của doanh nghiệp BCĐKT, BCKQKD, Thuyết minh
BCTC, báo cáo lu chuyển tiền tệ và các báo cáo quyết toán ngân sách, quyết toán công trình XDCB, bảng kê khai tài chính theo luật... Các bảng khai tài chính này đều chứa đựng
những thông tin lập ra tại một thời điểm cụ thể trên cơ sở những tài liệu kế toán tổng hợp và chi tiết dựa theo những quy tắc cụ thể xác định. Với kiểm toán tài chính có hai cách cơ
bản để phân chia các Bảng khai tài chính thành các phần hành kiểm toán: Phân theo khoản mục: Là cách phân chia máy móc từng khoản mục hoặc nhóm
các khoản mục theo thứ tự trong các bảng khai vào một phần hành. Cách chia này đơn giản song không hiệu quả do tách biệt những khoản mục ở vị trí khác nhau nhng có liên
hệ chặt chẽ nhau, chẳng hạn nh HTK và giá vốn hàng bán. Phân theo chu trình: Là cách chia thông dụng hơn căn cứ vào mối liên hệ chặt
chẽ lẫn nhau giữa các khoản mục, các quá trình cấu thành, các yếu tố trong một chu trình chung của hoạt động tài chính. Chẳng hạn, các nghiệp vụ về doanh thu, doanh thu trả lại,
các khoản thu tiền bán hàng và số d các khoản phải thu đều nằm trong chu trình bán hàng thu tiền.

1.1.2. Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính


Cũng nh mọi hoạt động có ý thức khác của con ngời, đặc biệt với tính chất của một hoạt động chuyên sâu cao về nghề nghiệp, kiểm toán cũng có mục đích cùng những
tiêu điểm cần hớng tới. Tập hợp những tiêu điểm hớng tới mục đích đó đợc gọi là hệ thống mục tiêu kiểm toán. Mục tiêu kiểm toán tài chính là giúp cho KTV và công ty kiểm toán
đa ra ý kiến xác nhận rằng BCTC có đợc lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện
Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 44 4
hành, có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính trên các khía cạnh trọng yếu hay không; đồng thời giúp các đơn vị đợc kiểm toán
thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lợng thông tin tài chính của đơn vị.
Mục tiêu kiểm toán đợc chia thành hai loại: Mục tiêu kiểm toán chung và mục tiêu kiểm toán đặc thù.

Mục tiêu kiểm toán chung: đợc chia thành hai loại cụ thể: sự hợp lý chung và các mục tiêu khác.
Mục tiêu hợp lý chung bao hàm việc xem xét, đánh giá tổng thể số tiền ghi trên các khoản mục trên cơ sở cam kết chung về trách nhiệm của nhà quản lý và thông tin thu
đợc qua khảo sát thực tế ở khách thể kiểm toán trong quan hệ với việc lựa chọn các mục tiêu chung khác. Do đó đánh giá sự hợp lý chung cũng hớng tới khả năng sai sót của các
số tiền trên khoản mục. Các mục tiêu chung khác đợc đặt ra tơng ứng với cam kết của nhà quản lý là
hiệu lực, tính trọn vẹn, quyền và nghĩa vụ, chính xác cơ học, phân loại và trình bày. Mục tiêu hiệu lực là hớng xác minh vào tính có thật của số tiền trên các khoản
mục. Mục tiêu trọn vẹn là hớng xác minh vào sự đầy đủ về thành phần nội dung cấu
thành số tiền ghi trên các khoản mục. Cụ thể mục tiêu này liên quan đến tính đầy đủ của các nghiệp vụ, tài sản và vốn cần đợc tính vào khoản mục.
Mục tiêu quyền và nghĩa vụ: bỉ sung cho cam kÕt vỊ qun vµ nghÜa vụ với ý nghĩa xác minh lại quyền sở hữu hoặc sử dụng lâu dài và đợc luật định thừa nhận của tài
sản và nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng dài hạn của các khoản nợ và vốn. Mục tiêu định giá là hớng xác minh vào cách thức và kết quả biểu hiện tài sản,
vốn và các hoạt ®éng chi phÝ, chiÕt khÊu, thu nhËp thành tiền. Nh
vậy, mục tiêu này nghiêng về thẩm tra giá trị thực kể cả cách thức đánh giá theo nguyên tắc kế toán, thực
hiện các phép tính theo phơng pháp toán học. Mục tiêu phân loại là hớng xem xét lại việc xác định các bộ phận, nghiệp vụ đ-
ợc đa vào tài khoản cùng việc sắp xếp các tài khoản trong các BCTC theo bản chất kinh tế của chúng đợc thể hiện bằng các văn bản pháp lý cụ thể đang có hiệu lực.
Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 44 5
Mục tiêu chính xác cơ học là hớng xác minh về sự đúng đắn tuyệt đối qua các con số cộng sổ và chuyển sổ: các chi tiÕt trong sè d céng sè ph¸t sinh cđa tài khoản cần
nhất trí với các con số trên các sổ phụ tơng ứng, số cộng gộp của các tài khoản trùng hợp với số tổng cộng trên các sổ phụ có liên quan; các con số chuyển sổ, sang trang phải thống
nhất. Mục tiêu trình bày hớng xác minh vào cách ghi và thuyết trình các số d hoặc
tổng số phát sinh của tài khoản và các BCTC.

Mục tiêu kiểm toán đặc thù: đợc xác định trên cơ sở mục tiêu chung và đặc điểm của khoản mục hay phần hành cùng cách phản ánh, theo dõi chúng trong
hệ thống kế toán và hệ thống KSNB. Theo đó, mỗi mục tiêu chung có ít nhất một mục tiêu đặc thù.

1.1.3. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính

Tải bản đầy đủ ngay(96 tr)

×