1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >
Tải bản đầy đủ - 96 (trang)
Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Tải bản đầy đủ - 96trang

Mục tiêu chính xác cơ học là hớng xác minh về sự đúng đắn tuyệt đối qua các con số cộng sổ và chuyển sổ: các chi tiết trong số d cộng số phát sinh của tài khoản cần
nhất trí với các con số trên các sổ phụ tơng ứng, số cộng gộp của các tài khoản trùng hợp với số tổng cộng trên các sổ phụ có liên quan; các con số chuyển sổ, sang trang phải thống
nhất. Mục tiêu trình bày hớng xác minh vào cách ghi và thuyết trình các số d hoặc
tổng số phát sinh của tài khoản và các BCTC.

Mục tiêu kiểm toán đặc thù: đợc xác định trên cơ sở mục tiêu chung và đặc điểm của khoản mục hay phần hành cùng cách phản ánh, theo dõi chúng trong
hệ thống kế toán và hệ thống KSNB. Theo đó, mỗi mục tiêu chung có ít nhất một mục tiêu đặc thù.

1.1.3. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính


Theo nguyên lý chung, trình tự kiểm toán tài chính trải qua 3 bớc cơ bản: Chuẩn bị kiểm toán, thực hành kiểm toán và kết thúc kiểm toán.
B ớc 1
- Chuẩn bị kiểm toán: Từ th mời hoặc lệnh kiểm toán, KTV tìm hiểu khách hàng với mục đích hình thành hợp đồng hoặc kế hoạch chung cho cuộc kiểm toán.
Tiếp đó, KTV cần thu thập các thông tin về khách hàng, tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB của khách thể kiểm toán để xây dựng kế hoạch cụ thể và chơng trình kiểm toán cho
từng phần hành, đồng thời chuẩn bị các phơng tiện cùng lực lợng giúp việc nếu cần cho việc triển khai kế hoạch và chơng trình kiểm toán đã xây dựng.
B ớc 2
- Thực hiện kiểm toán: là sử dụng các phơng pháp kỹ thuật kiểm toán thích ứng với đối tợng kiểm toán cụ thể để thu thập bằng chứng kiểm toán. Đó là quá trình
triển khai một cách chủ động và tích cực các kế hoạch, chơng trình kiểm toán nhằm đa ra những ý kiến xác thực và hợp lý của BCTC trên cơ sở những bằng chứng kiểm toán đầy đủ
và tin cậy. Trong giai đoạn này, KTV cần sử dụng c¸c thđ tơc kiĨm to¸n sau: Thđ tơc kiĨm so¸t: Chỉ đợc thực hiện sau khi tìm hiểu hệ thống KSNB với đánh
giá ban đầu là khách thể kiểm toán có hệ thống KSNB hoạt động có hiệu lực. Khi đó, thủ tục kiểm soát đợc triển khai nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về thiết kế và về
hoạt động của hệ thống KSNB. Chuẩn mực Việt Nam số 500 quy định: Thử nghiệm kiểm
Phạm Thị Kim Anh KiĨm to¸n 44 6
so¸t kiĨm tra hƯ thèng kiĨm soát là việc kiểm tra để thu thập bằng chứng kiểm toán về sự thiết kế phù hợp và sự vận hành hữu hiệu của hệ thống kế toán và hệ thống KSNB
Thủ tục phân tích: là cách thức xem xét các mối quan hệ kinh tế và xu hớng biến động của các chỉ tiêu kinh tế thông qua việc kết hợp giữa đối chiếu trực tiếp, đối
chiếu lôgic, cân đối giữa các trị số bằng tiền của các chỉ tiêu hoặc của các bộ phận
cấu thành chỉ tiêu. Trắc nghiệm phân tích giúp KTV đánh giá khái quát tính hợp lý chung của các xu hớng biến động và các quan hệ kinh tế đồng thời xác định phạm vi và mức độ
áp dụng các trắc nghiệm khác. Thủ tục kiểm tra chi tiết: là việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật của trắc nghiệm
độ tin cậy thuộc trắc nghiệm công việc và trắc nghiệm trực tiếp số d để kiểm toán từng khoản mục hoặc nghiệp vụ tạo nên số d trên khoản mục hay loại nghiệp vụ.
B ớc 3
- Kết thúc kiểm toán : là giai đoạn cuối cùng của kiểm toán BCTC. Trong giai đoạn này, KTV xem xét kết quả từ các bớc trên trong quan hệ hợp lý chung và kiểm
nghiệm trong quan hệ với các sự việc bất thờng, những nghiệp vụ phát sinh sau ngày lập bảng khai tài chính, để từ đó đa ra đợc kết luận cuối cùng và lập báo cáo kiểm toán.
1.2. vai trò và những yêu cầu cơ bản của lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính

1.2.1. Vai trò và ý nghĩa của lập kế hoạch kiĨm to¸n


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Tải bản đầy đủ ngay(96 tr)

×