Tải bản đầy đủ - 96 (trang)
Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển

Tải bản đầy đủ - 96trang

Phần 2: Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong Kiểm toán báo cáo tài chính do công ty Cổ phần
Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán thực hiện

2.1. Khái quát chung về công ty Cổ phần Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán


2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển


Trớc năm 2004, Công ty có tên là Công ty Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn gọi tắt là Công ty Kiểm toán AFC Sài Gòn. Từ năm 1992 đến năm 1995, Công
ty Kiểm toán AFC Sài Gòn chỉ là chi nhánh phía nam của Công ty dịch vụ t vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC. Năm 1995, để đáp ứng nhu cầu thị trờng dịch vụ kiểm toán,
đặc biệt là nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán của các doanh nghiệp tại các vùng kinh tế, các khu công nghiệp tập trung và các công trình trọng điểm phía nam, để đảm bảo mức
tăng trởng cho công ty và tạo sự cạnh tranh thúc đẩy phát triển thị trờng dịch vụ kiểm toán, ngày 1321995, Bộ trởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 108-TCTCCB
cho phép chuyển chi nhánh thành một công ty kiểm toán độc lập với tên gọi là Công ty Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn Công ty Kiểm toán AFC Sài Gòn, có trụ
sở chính tại số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty có số vốn kinh doanh ban đầu là 6000 triệu đồng 30 vốn ngân sách Nhà nớc cấp và 70
vốn doanh nghiệp tự bổ sung và vốn vay. Trong đó vốn cố định là 5400 triệu đồng, vốn lu động là 600 triệu đồng.
Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 44 28
Công ty Kiểm toán AFC Sài Gòn có các chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Cần Thơ, tại Đồng Nai, công ty cũng đã đặt văn phòng đại diện. Trụ sở chính
của công ty đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 01042001, theo công văn chấp thuận số 5173CV-BTC của Bộ Tài chính,
Công ty kiểm toán AFC Sài Gòn đã đợc kết nạp và trở thành công ty thành viên duy nhất tại Việt Nam của tập đoàn Kiểm toán Quốc tế BDO.
Để phù hợp với sự phát triển của thị trờng và của nền kinh tế trong quá trình chuyển đổi, ngày 19012004, theo quyết định số 263QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành,
Công ty Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn Công ty Kiểm toán AFC Sài Gòn đã đợc chuyển thành Công ty Cổ phần Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán Công ty
Kiểm toán AFC. Công ty có vốn điều lệ là 4850 triệu đồng, trong đó, tỷ lệ vốn cổ phần nhà nớc là 30 vốn điều lệ, tỷ lệ vốn cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên trong công
ty là 70 vốn điều lệ, công ty không bán cổ phần ra ngoài doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của công ty về mặt quy mô và chất lợng, đội ngũ nhân viên
của công ty Kiểm toán AFC cũng đợc nâng cao cả về số lợng cũng nh về chất lợng. Khi mới thành lập công ty chỉ có 35 nhân viên, đến năm 2000, số lợng nhân viên là 150 ngời.
Hiện nay công ty có hơn 200 nhân viên chuyên nghiệp đại học và trên đại học trong và ngoài nớc.
Với phơng châm hoạt động của công ty là phấn đấu trở thành một trong số các
công ty dịch vụ chuyên ngành hàng đầu trên thế giới, cống hiến cho sự thành công của khách hàng trong việc thực hiện mục tiêu kinh doanh của họ, thành công của khách hàng
cũng là thành công của công ty chúng tôi .
Đến nay, tuy công ty mới chỉ thành lập đợc 10 năm, nhng công ty đã tạo đợc một uy tín khá tốt đối với khách hàng, đó chính là nhờ vào
đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty giàu kinh nghiệm và đã trải qua thực tế công việc ngay từ khi thị trờng dịch vụ kiểm toán độc lập mới đợc hình thành tại Việt Nam.

2.1.2. Đặc ®iĨm ho¹t ®éng kinh doanh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quá trình hình thành và phát triển

Tải bản đầy đủ ngay(96 tr)

×