Tải bản đầy đủ - 96 (trang)
C¬ cÊu tỉ chøc

C¬ cÊu tỉ chøc

Tải bản đầy đủ - 96trang

Nộp ngân sách 2579
3628 4857
Biêủ 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh tại Hà Nội 2003 2005
Đơn vị: triệu ĐVN
Chỉ tiêu 2003
2004 2005
Doanh thu 3.400
4.600 6.000
Chi phÝ 3.211
4.312 5.500
Lỵi nhn sau th 136
207 360
Qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây, có thể nhận thấy tình hình kinh doanh của công ty khá ổn định, doanh thu và lợi nhuận của công
ty đều tăng qua các năm. Lợi nhuận năm 2004 tăng 62 so với năm 2003, lợi nhuận năm 2005 tăng 74 so với năm 2004.
Tuy nhiên ta có thể nhận thấy chi phí hoạt ®éng kinh doanh so víi doanh thu cđa c«ng ty cũng khá lớn năm 2005, chi phí chiếm 91 doanh thu, do đó, nếu có thể giảm
bớt đợc phần chi phí hoạt động kinh doanh thì lợi nhuận của công ty sẽ tăng lên đáng kể.

2.1.3. Cơ cấu tổ chức


2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán
Hớng tới mục tiêu hiệu quả, hợp lý, gọn nhẹ và chặt chẽ, nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển lâu dài, bộ máy quản lý của công ty Kiểm toán AFC đợc tổ chức hết sức
rõ ràng, đơn giản, mà vẫn đảm bảo sự thống nhất từ trên xuống Công ty có một văn phòng chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và 2 chi nhánh tại
Hà Nội và Cần Thơ. Chi nhánh tại Hà Nội gồm 3 Phòng nghiệp vụ và bộ phận hành chính tài vụ. Chi nhánh tại Cần Thơ chỉ tổ chức thành các nhóm kiểm toán do qui mô tại thời
điểm hiện tại cha lớn Bộ máy quản lý của Công ty Kiểm toán AFC đợc xây dựng theo mô hình tập
trung. Đứng đầu là GĐ ngời trực tiếp điều hành về mọi hoạt động trong công ty, đồng
Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 44 32
thời chịu trách nhiệm trớc các cơ quan nhà nớc về các hoạt động đó. GĐ công ty đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Công ty có 3 phó GĐ: 1 phó GĐ công ty kiêm
GĐ trụ sở chính của công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, 1 phó GĐ công ty kiêm GĐ của chi nhánh tại Hà Nội đồng thời là phó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, 1 phó GĐ
công ty kiêm GĐ của chi nhánh tại Cần Thơ đồng thời là uỷ viên của hội đồng quản trị. Văn phòng chính công ty gồm 6 phòng nghiệp vụ, ngoài ra còn có phòng phát
triển kinh doanh, bộ phận đào tạo trực tiếp bên ngoài trực thuộc công ty và bộ phận t vấn BDO
- Các phòng nghiệp vụ
Các phòng nghiệp vụ tại trụ sở chính của công ty đều có chức năng kiểm toán tài chính và đều có mô hình giống nhau, gồm có: Trởng phòng, các phó phòng, các KTV và
các trợ lý kiểm toán. Trởng phòng là ngời chịu trách nhiệm trớc GĐ về hoạt động của phòng. Các phòng nghiệp vụ có đặc điểm khác biệt là không phân chia theo mảng nghiệp
vụ chuyên trách mà có thể độc lập đảm đơng theo yêu cầu khách hàng. -
Phòng Phát triển kinh doanh Hiện nay công ty chỉ có duy nhất một phòng phát triển kinh doanh trực thuộc và
đặt tại trụ sở chính của công ty, có chức năng nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện các dịch vụ công ty đang cung cấp, xây dựng chiến lợc phát triển, củng cố và tạo lập thêm các mối
quan hệ với các đối tác của công ty... -
Bộ phận đào tạo bên ngoài Hiện nay công ty cũng chỉ có duy nhất một bộ phận này tại thành phố Hå ChÝ
Minh, gåm nhiỊu chuyªn gia cã kinh nghiƯm trong lĩnh vực giảng dạy, cũng nh trong quá trình công tác về các lĩnh vực tài chính kế toán, kiểm toán đợc mở rộng để đào tạo và huấn
luyện những cá nhân, tổ chức có nhu cầu nâng cao, hoàn thiƯn nghiƯp vơ. -
Bé phËn t vÊn BDO Bé phËn này gồm các chuyên gia về t vấn đợc đào tạo bởi BDO, thực hiện chức
năng t vấn cho khách hàng do BDO chuyển qua, đó là những khách hàng lớn, có tính nhạy cảm cao.
2.1.3.2. Tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh tại Hà Nội Bộ máy quản lý của chi nhánh tại Hà Nội của Công ty Kiểm toán AFC đợc thể
hiện trên sơ đồ 2.2.
Phạm ThÞ Kim Anh Kiểm toán 44 33
Bộ máy quản lý của chi nhánh cũng đợc tổ chức theo mô hình tập trung. Ban GĐ của chi nhánh gồm 3 ngời:
-
Bà Đỗ Thị ánh Tuyết: Phó GĐ công ty kiêm GĐ chi nhánh, GĐ chi nhánh là ngời điều hành mọi hoạt động của chi nhánh và chịu trách nhiệm
trớc GĐ công ty về mọi hoạt động của chi nhánh
-
Bà Mai Lan Phơng và ông Nguyễn Nh Tiến là 2 phó GĐ chi nhánh. Phó GĐ chi nhánh là ngời giúp việc cho GĐ chi nhánh, chịu trách nhiệm về
những công việc đợc GĐ giao cho, đồng thời chịu trách nhiệm về công tác nghiệp vụ của các phòng nghiệp vụ. Hai phó GĐ cùng điều hành chung
đối với cả 3 phòng nghiệp vụ.
Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh tại Hà Nội của Công ty Kiểm toán AFC
Trong chi nhánh của Công ty Kiểm toán AFC tại Hà Nội hiện nay có 3 phòng nghiệp vụ là: Phòng nghiệp vụ 1, phòng nghiệp vụ 2,phòng nghiệp vụ 3 và 1 bộ phận hành
chính - tài vụ. Các phòng nghiệp vụ không phân chia theo chức năng, nên về cơ bản chức năng nhiệm vụ của 3 phòng là giống nhau, đều thực hiện chức năng cụ thể về kiểm toán, t
vấn và tài chính kế toán, là bộ phận trực tiếp mang lại doanh thu cho công ty và là nhân tố quyết định sự phát triển của công ty. Cụ thể:
- Phòng nghiệp vụ 1 gồm có 15 nhân viên, trong đó có 6 KTV, chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ về kiểm toán BCTC, t vấn và định giá
Phạm Thị Kim Anh KiĨm to¸n 44 34
Ban Gi¸m ®èc chi nh¸nh
P. nghiƯp vơ 1
P. nghiƯp vơ 2
P. nghiƯp vơ 3
P. nghiƯp vơ 3
- Phßng nghiƯp vơ 2 gồm 14 nhân viên, trong đó có 4 KTV, chủ u thùc hiƯn c¸c nhiƯm vơ vỊ kiĨm to¸n BCTC, t vấn, định giá và các báo cáo
quyết toán vốn đầu t XDCB - Phòng nghiệp vụ 3 gồm 12 nhân viên, trong đó có 3 KTV, chủ u thùc
hiƯn c¸c nhiƯm vơ vỊ kiĨm to¸n BCTC, b¸o cáo quyết toán vốn đầu t XDCB và định giá
Bộ phận hành chính tài vụ gồm có 6 nhân viên, thực hiện tất cả các chức năng về kế toán, hành chính, quản trị, nhân sự, th ký, văn th, lái xe... Trong đó chị Tạ Thị Bích H-
ờng là ngời chuyên phụ trách về công tác kế toán kiêm trởng bộ phận.
2.2. Thực tế quá trình lập kế hoạch kiểm toán do công ty Cổ phần Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán
thực hiện 2.2.1. Giới thiệu về khách hàng
2.2.1.1. Về Công ty ABC
Công ty ABC lµ mét doanh nghiƯp Nhµ níc cđa ViƯt Nam đợc thành lập theo pháp luật của nớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo Quyết định số 738QĐ-
TCCQ do UBND thành phố cấp ngày 24 tháng 03 năm 1993. Trụ sở chính: Thị trấn An Dơng Huyện An Dơng Hải Phòng
Hình thức sở hữu vốn: Công ty liên doanh Vốn góp: 1.770.300 USD, trong đó:
Bên Việt Nam góp 33 vốn 584.199USD Bên nớc ngoài góp 67 vốn 1.186.101USD
ABC là một khách hàng thờng xuyên của Công ty Kiểm toán AFC. Năm 2005 là năm thứ t liên tiếp công ty Kiểm toán AFC cung cấp dịch vụ kiểm toán cho ABC
2.2.1.2. Về Công ty XYZ
Công ty XYZ đợc cổ phần hoá từ một Doanh nghiệp Nhà nớc theo Quyết định số 1156QĐ - BXD ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Bộ trởng Bé X©y dùng
Trơ së chÝnh: NhËt T©n – T©y Hå Hà Nội
Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 44 35
Hình thức sở hữu vốn: Vốn điều lệ khi thành lập bằng 11.000 triệu VNĐ, trong đó: Vốn cổ phần của Nhà nớc: 3.850 triệu ĐVN 35
Vốn cổ đông : 7.150 triệu ĐVN 65 Công ty là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có t cách pháp nhân, hoạt động
kinh doanh phù hợp với quy định của luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nớc
Công ty XYZ là một công ty cổ phần mới đợc thành lập và đây là năm đầu tiên đ- ợc cung cấp dịch vụ kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AFC

2.2.2. Các công việc thùc hiƯn tríc khi kiĨm to¸n


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C¬ cÊu tỉ chøc

Tải bản đầy đủ ngay(96 tr)

×