Tải bản đầy đủ - 96 (trang)
Thuế thu nhập Các vấn đề khác

Thuế thu nhập Các vấn đề khác

Tải bản đầy đủ - 96trang

tháng 12 năm 2005 và kiểm tra báo cáo chênh lệch HTK từ kết quả kiểm kê trớc để đảm bảo rằng không có khoản chênh lệch HTK trọng yếu nào, và bất cứ khoản chênh lệch
HTK nào cũng đã đợc điều chỉnh một cách hợp lý trên các tài khoản Chúng ta sẽ đảm bảo rằng bất cứ HTK bị hỏng nào ngoài HTK hỏng đã đợc
tách theo dõi riêng đã đợc xác định riêng trong suốt quá trình kiểm kê và đợc biên soạn với các thủ tục xoá sổ phù hợp trong các tài khoản cuối năm.

2.2. Phải thu khách hàng


Số ngày thu nợ bình quân xác định tại thời điểm 31122005 là ... ngày so với năm ... ... ngày. Điều này cho thấy ...
Tổng số dự phòng phải thu khó đòi tại thời điểm 31122005 đã tăng giảm 12.016.711 VNĐ, bằng 2,5 năm 2004: 3 trong tổng số các khoản phải thu khách
hàng Qua xem xét trên và rủi ro tiềm tàng của tài khoản này, chúng ta sẽ kiểm tra
tuổi nợ và đảm bảo rằng mức dự phòng phù hợp cho các khoản nợ khó đòi đã đợc lập cho các khoản nợ có tuổi nợ lớn và khó đòi vào cuối năm. Chúng ta cũng sẽ đánh giá liệu dự
phòng chung đã đợc lập trên các tài khoản là thận trọng, không vợt quá, xem xét các yếu tố nh tình hình tài chính hiện tại và ảnh hởng đến ngành mà khách hàng đang hoạt động,
tuổi nợ bình quân,...

2.3. Thuế thu nhập


Các đánh giá về thuế thu nhập đã đợc chấp thuận bởi cục thuế ... tính cho đến năm ...
Chóng ta sÏ thùc hiƯn viƯc kiĨm tra t×nh h×nh thuế thu nhập của công ty vào cuối năm để cập nhật tình trạng thuế của công ty, và xác định bất cứ điều chỉnh nào đợc yêu
cầu đối với các khoản dự phòng vợt quá thấp hơn cho thuế trong các năm trớc

2.4. Các vấn đề khác


2.4.1. Cổ tức phải trả NA
2.4.2. Tái cơ cấu đơn vị NA

3. Kiểm tra phân tích tổng quát


Phạm Thị Kim Anh KiÓm toán 44 72
Chỉ tiêu Năm
2005 Năm trớc
2004 Chênh lệch
Doanh thu Giá vốn hàng bán
Lãi gộp Tỷ lệ lãi gộp DT
Chi phí hoạt động Lợi nhuận trớc thuế
LN trớc thuếDT 19.664.943.496
13.772.372.154 5.782.012.592
29,4 4.496.620.976
1.764.561.309 8,97
17.046.537.000 10.866.606.000
6.168.559.000 36,18
4.021.214.000 2.558.705.000
15,01 2.618.406.496
2.905.766.154 386.546.408
6,78 473.406.976
794.143.691 6,04

4. Môi trờng kiểm soát


Dựa trên cuộc kiểm tra của chúng tôi, không có thay đổi quan trọng nào đối với toàn bộ môi trờng kiểm soát và chúng tôi tiếp tục đánh giá môi trờng kiểm soát là có
hiệu lực

5. Chiến lợc và kế hoạch kiểm toán


Chúng tôi sẽ cập nhật mọi chu trình thờng xuyên quan trọng bán hàng, mua hàng, thu tiền, thanh toán và các hệ thống sản xuất và thực hiện các thử nghiệm xuyên
suốt trong mỗi chu trình. Trên cơ sở luân chuyển, chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm tuân thủ đối với hệ thống bán hàng và mua hàng trong suốt cuộc kiểm toán giữa kỳ. Đối với
khoản mục thấp hơn giới hạn sai sót có thể chấp nhận đợc, chỉ một cấp kiểm toán cao hơn sẽ đợc tiến hành trong suốt cuộc kiểm toán, bao gồm cả việc khớp đúng các số d với
sổ cái và đạt đợc các ý kiến từ phía khách hàng

6. Mức trọng yếu khách hàng PM


Giống nh năm trớc, 0,7 của Doanh thu đã đợc sử dụng để tính mức trọng yếu kế hoạch. Dựa trên số thấp hơn của các chênh lệch kiểm toán đợc lu ý từ năm trớc, sai
sót có thể chấp nhận đợc lập ở mức 75 mức trọng yếu kế hoạch PM và bảng tổng hợp chênh lệch kiểm toán SAD lµ ë møc 30 cđa sai sãt cã thĨ chÊp nhận đợc TE
Phạm Thị Kim Anh KiĨm to¸n 44 73
ChØ tiêu Năm
2005 Năm tr
2004 Mức trọng yếu kế hoạch PM – 0,7 cđa DT 137.654.604,472
119.325.759 Sai sãt cã thĨ chÊp nhËn TE – 75 cña PM
103.240.453,354 89.494.319,25
SAD - 30 cña TE 30.972.136,006
26.848.295.775

7. Nhận


Cho đến ngày ......... B¸o c¸o kiĨm tra giữa kỳ bằng ... Cuối tuần ... năm ... Các thông tin về bán hàng bằng ...
Vốn cổ đồng bằng ... Thu nhập của giám đốc bằng ...
Cuối tuần ... năm ... Mẫu chuẩn và bảng câu hỏi tổng hợp Cuối tuần ... năm ... Báo cáo kiểm toán
Th quản lý Th giải trình
Báo cáo địa phơng cho các cuộc họp chung hàng năm Ngời lập:
KTV chính Ngời kiểm tra:
Chủ nhiệm kiểm toán Ngời phê chuẩn:
Thành viên BGĐ
Bản ghi nhớ kế hoạch kiểm toán của khách hàng XYZ đợc nêu trong phần phụ lục.

2.2.4. Thiết kế chơng trình kiểm toán


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thuế thu nhập Các vấn đề khác

Tải bản đầy đủ ngay(96 tr)

×