Tải bản đầy đủ - 96 (trang)
Tổng kết quy trình lập kế hoạch kiểm toán

Tổng kết quy trình lập kế hoạch kiểm toán

Tải bản đầy đủ - 96trang

2.3. Tổng kết quy trình lập kế hoạch kiểm toán


Lập kế hoạch là giai đoạn đầu tiên của một cuộc kiểm toán. Đây là giai đoạn rất quan trọng, quyết định sự thành công của cuộc kiểm toán. Công ty kiểm toán AFC đã và
đang có rất nhiều khách hàng khác nhau. Trong phạm vi chuyên đề này, em đã chọn hai công ty khách hàng là công ty ABC và công ty XYZ để mô tả về quy trình lập kế hoạch
kiểm toán của công ty. Nhìn chung quy trình lập kế hoạch kiểm toán ở hai công ty này đêu đợc thực hiện theo sơ đồ sau:
Sơ đồ 2.2. Trình tự lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC của Công ty Kiểm toán AFC
Phạm ThÞ Kim Anh KiĨm to¸n 44 79
B­íc 1: TiÕp nhËn yêu cầu của khách hàng
Bước 2: Khảo sát yêu cầu của khách hàng
Bước 3: Gửi thư báo giá
Bước 4: Nhận hồi báo và lập hợp đồng kiểm toán
Bước 5: Tổ chức nhóm kiểm toán
Bước 6: Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng
Tìm hiểu về hệ thống kế toán và hệ thống KSNB Phân tích sơ bộ Báo cáo tài chính
Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán Kiểm tra tính hoạt động liên tục
Lập kế hoạch kiểm toán tổng hợp
Bước 7: Thiết kế chương trình kiểm toán
Tuy nhiên, đây là hai công ty khách hàng có nhiều đặc điểm khác nhau nên trong quá trình lập kế hoạch cũng có nhiều điểm khác nhau:
ABC là khách hàng thờng xuyên, XYZ là khách hàng mới nên quy trình lập
kế hoạch của ABC đơn giản hơn so với XYZ Năm 2005 là năm thứ 4 Công ty Kiểm toán AFC cung cấp dịch vụ kiểm toán
cho khách hàng ABC. Do đó, những thông tin về khách hàng nh: đặc điểm hoạt động kinh doanh, bộ máy quản lý, bộ máy kế toán, hệ thống KSNB, quy mô hoạt động, thị trờng hoạt
động, ... về cơ bản Công ty Kiểm toán AFC đã tìm hiểu đợc từ những năm trớc. Công việc lập kế hoạch kiểm toán của KTV chỉ là tìm hiểu những biến đổi của công ty trong năm tài
chính 2005 và từ đó dựa vào kế hoạch đã lập trong năm trớc để lập nên kế hoạch kiểm toán cho năm nay.
Còn đối với khách hàng XYZ, năm 2005 là năm đầu tiên Công ty Kiểm toán AFC cung cấp dịch vụ kiểm toán, hơn nữa đây cũng là năm đầu tiên XYZ chuyển sang
loại hình công ty cổ phần. Vì vậy KTV phải thu thập tất cả những thông tin về công ty bằng cách quan sát, ®iỊu tra, hay pháng vÊn trùc tiÕp nh÷ng ngêi cã liên quan.
ABC hoạt động trong lĩnh vực SXKD, XYZ hoạt động trong lĩnh vực xây lắp
nên quy trình lập kế hoạch cũng có một số điểm khác nhau: -
Về việc phân công nhóm kiểm toán KTV thực hiện kiểm toán cho khách hàng ABC phải là những KTV có chuyên
môn trong lĩnh vực SXKD, hơn nữa công ty ABC là khách hàng cũ nên nhóm kiểm toán đ- ợc phân công chính là nhóm kiểm toán của năm tài chính trớc
Công ty XYZ hoạt động trong lĩnh vực xây lắp nên nhóm kiểm toán phải bao gồm những KTV có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực xây lắp. Việc phân công nhóm
kiểm toán thích hợp là một nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của cuộc kiểm toán, vì vậy công việc phân công cần đợc chọn lựa một cách kỹ càng.
- Về việc đánh giá tính trọng yếu
Công ty ABC là một công ty TNHH, DT hàng năm của công ty là tơng đối ổn định, vì vậy KTV đã chọn DT làm chỉ tiêu tính mức trọng yếu. Hơn nữa, quy mô hoạt
động của ABC không lớn, do đó tỷ lệ trọng yếu đợc KTV đánh giá ở mức trung bình 0,7DT
Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 44 80
Công ty XYZ mới đợc chuyển thành công ty Cổ phần trong năm tài chính 2005, Công ty Kiểm toán chỉ tiến hành công việc kiểm toán BCTC của công ty từ tháng 7
năm 2005, vì vậy KTV lựa chọn tài sản là chỉ tiêu để tính mức trọng yếu của khách hàng. Hơn nữa, XYZ là một công ty cổ phần, có quy mô hoạt động khá lớn, do đó tỷ lệ trọng
yếu đợc KTV đánh giá ở mức cao 2tài sản
Phần 3: Một số kiến nghị về lập kế hoạch kiểm toán do công ty Cổ phần kiểm toán và t vấn tài
chính kế toán thực hiện
3.1.
Thuận lợi và khó khăn trong quy trình lập kế hoạch kiểm toán do Công ty Cổ phần Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán thùc hiÖn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng kết quy trình lập kế hoạch kiểm toán

Tải bản đầy đủ ngay(96 tr)

×