Tải bản đầy đủ - 96 (trang)
Một số nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm

Một số nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm

Tải bản đầy đủ - 96trang

3.2. Một số nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm


toán do công ty Cổ phần kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán thực hiện
3.2.1.
Về quy mô, chất lợng và số lợng KTV
Để đẩy nhanh quá trình hội nhập chung của kế toán và kiểm toán Việt Nam, trình độ của KTV cần phải đợc nâng cao ngang tầm các nớc trong khu vực và hớng dần ra thế
giới. Chất lợng của đội ngũ KTV sẽ quyết định chất lợng dịch vụ kiểm toán, quyết định sự phát triển của các công ty kiểm toán nói riêng và toàn bộ ngành kiểm toán non trẻ của
Việt Nam nói chung. Với chủ trơng mở cửa nền kinh tế, khuyến khích đầu t nớc ngoài, các dịch vụ kiểm toán đa dạng với chất lợng cao sẽ tạo môi trờng đầu t ổn định và an toµn
ë ViƯt Nam vµo kinh tÕ thÕ giíi. Víi phơng châm hoạt động:
Thành công của khách hàng cũng là thành công của công ty chúng tôi, Công ty Kiểm toán AFC hiểu rằng việc mở rộng quy mô, nâng cao chất
lợng nhân viên tức là nâng cao đợc chất lợng dịch vụ thu hút đợc nhiều khách hàng và
tăng đợc tính cạnh tranh với các hãng kiểm toán trong nớc và quốc tế nên công ty đã luôn coi yêu cầu về chất lợng nhân viên và chiến lợc đào tạo nhân viên là hàng đầu. Là một
thành viên của tập đoàn Kiểm toán quốc tế BDO, công ty thờng xuyên đợc học hỏi các kỹ thuật nghiệp vụ, các chuẩn mực quốc tế thông dụng, các kỹ năng quản lý chuyên sâu đối
với một công ty có tầm cỡ quốc tế. Bên cạnh đó, hàng năm Công ty cũng liên tục mở các kỳ thi tuyển nhân viên mới, đồng thời tổ chức lớp học đào tạo lại nhân viên cũ, giúp họ
tiếp cận nhanh chóng với những kỹ thuật tiên tiến, những chuẩn mực mới đợc ban hành.
3.2.2. Về quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại công ty Cổ phần Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán
Thế giới không ngừng vận động và biến đổi. Mọi cá nhân, mọi tổ chức xã hội luôn phải cố gắng tự hoàn thiện về mọi mặt. Tự thoả mãn, hài lòng với chính mình là là
con đờng ngắn nhất dẫn tới sự tụt hậu. Công ty Kiểm toán AFC cũng không phải là một ngoại lệ. Để đứng vững trên thơng trờng, Công ty Kiểm toán AFC cũng luôn phải hoàn
thiện và phát triển chính mình. Qua thời gian thực tập tại Công ty Kiểm toán AFC em xin đa ra một số nhận xét và ý kiến nhằm hoàn thiện hơn công tác lập kế hoạch kiểm toán
trong kiểm toán BCTC của Công ty nh sau: 32.2.1. Ưu điểm:
Phạm Thị Kim Anh KiÓm toán 44 87
Công ty Kiểm toán AFC đã thực hiện lập kế hoạch kiểm toán theo đúng nh trình tự các bớc công việc trong chuẩn mực đã đề cập đến. Đầu tiên, KTV phải nhận diện lý do kiểm
toán của công ty khách hàng từ đó đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán. Khi đã quyết định chấp nhận kiểm toán cho công ty khách hàng thì Ban GĐ lựa chọn nhóm kiểm toán
thích hợp. Các KTV trong nhóm thu thập các thông tin cơ sở và các thông tin về nghĩa vụ pháp lý của công ty khách hàng. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ nh phỏng vấn Ban
GĐ và nhân viên của công ty khách hàng, quan sát thực tế, KTV sẽ đa ra đánh giá về hệ thống KSNB tại đơn vị khách hàng nh hệ thống kiểm soát này có tồn tại không và sự tồn
tại của nó có đảm bảo tính hiệu lực không. KTV cũng đã đa ra ớc lợng về mức trọng yếu đối với BCTC cũng nh đánh giá rủi ro kiểm toán đối với từng khoản mục trên BCTC từ đó
có thể tập trung vào những khoản mục cã chøa ®ùng nhiỊu gian lËn sai sãt nh»m thu đợc bằng chứng đáng tin cậy.
3.2.2.2. Nh ợc điểm
:

Thứ nhất: Về hồ sơ kiểm toán
Cơ sở kiến nghị:
Hồ sơ kiểm toán bao gồm hồ sơ kiểm toán chung và hồ sơ kiểm toán năm, đó là tất cả các tài liệu KTV lập và thu thập đợc trong một cuộc kiểm toán. Theo chuẩn mực kiểm
toán Việt Nam sô 230 : Trong quá trình kiểm toán, KTV phải lập hồ sơ kiểm toán đầy đủ
và chi tiết sao cho KTV khác hoặc ngời có trách nhiệm điều tra soát xét đọc sẽ hiểu đợc toàn bộ về cuộc kiểm toán. Trong thực tế, tại Công ty Kiểm toán AFC, một số thủ tục có
đợc thực hiện trong quá trình kiểm toán nhng không đợc lu trong hồ sơ kiểm toán, hay
một số giấy tờ đợc lập ra nhng cha đợc hoàn thiện. Điều này đợc thể hiện rất rõ trong giai đoạn lập kế hoạch. Đối với việc đánh giá tÝnh träng u, nÕu chØ dùa theo hå s¬ kiĨm toán,
ngời đọc sẽ hiểu rằng KTV chỉ đánh giá mức trọng yếu chung các chu trình trên BCTC, mà không phân chia mức trọng yếu đó cho từng chu trình cụ thể trên BCTC, nhng trong
thực tế, KTV Công ty Kiểm toán AFC có tiến hành ớc lợng mức trọng yếu cho toàn bộ BCTC rồi phân chia mức trọng yếu đó cho từng khoản mục, từng chu trình căn cứ vào
đánh giá chủ quan của KTV. Đối với các thủ tục phân tích, thực tế KTV Công ty Kiểm toán AFC luôn kết hợp phân tích các thông tin tài chính và thông tin phi tài chính, nhng
việc phân tích các thông tin phi tài chính rất ít đợc thể hiện trên hồ sơ kiểm toán. Sự không
Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 44 88
đầy đủ của hồ sơ kiểm toán gây khó khăn rất nhiều trong công việc kiểm tra soát xét, cũng nh trong việc tham khảo cho các cuộc kiểm toán sau.
Hớng giải quyết:
Hồ sơ kiểm toán không chỉ là tài liệu lu trữ bằng chứng, mà nó còn trợ giúp trong việc lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán; việc kiểm tra, soát xét và đánh giá chất lợng công
việc kiểm toán; việc xử lý các phát sinh sau cuộc kiểm toán. Vì vậy, việc hoàn thiện hồ sơ kiểm toán là một công việc rất cần thiết trong mỗi cuộc kiểm toán. Ngoài việc thu thập và
lu trữ lại trong quá trình thực hiện, Công ty Kiểm toán AFC cần phải phân công trách nhiệm cho một KTV hoặc một nhóm KTV hoàn thiện các hồ sơ này sau mỗi cuộc kiểm
toán. Hồ sơ kiểm toán phải đảm bảo thu thập và lu trữ đầy đủ mọi tài liệu, thông tin cần thiết liên quan đến cuộc kiểm toán đủ để làm cơ sở cho việc hình thành ý kiến của KTV và
chứng minh rằng cuộc kiểm toán đã đợc thực hiện theo đúng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, cũng nh các chuẩn mực quốc tế đợc chấp nhận tại Việt Nam.

Thứ hai: Về tài liệu minh chứng sự hiĨu biÕt cđa KTV vỊ hƯ thèng KSNB cđa kh¸ch hàng
Cơ sở của kiến nghị:
Trong bớc tìm hiểu về môi trờng kiểm soát và hệ thống KSNB tại đơn vị khách hàng, KTV của Công ty Kiểm toán AFC chủ yếu vận dụng các kỹ thuật nh phỏng vấn và quan
sát để thu thập bằng chứng chứng minh s hiểu biết của mình.Tài liệu minh chứng sự hiểu biết này đợc KTV tóm tắt qua bảng trả lời 12 câu hỏi xem biểu 2.4 và một số bảng tờng
thuật mô tả về cơ cấu KSNB của khách hàng. Đối với KTV thùc hiƯn, viƯc sư dơng b¶ng t- êng tht để ghi chép lại những gì mình phỏng vấn, quan sát đợc về hệ thống KSNB của
khách hàng sẽ gặp khó khăn vì rất khó mô tả những chi tiết của cơ cấu KSNB bằng các từ rõ ràng và đơn giản, làm ngời đọc dễ hiểu mà vẫn cung cấp đầy đủ thông tin cho quá trình
phân tích có hiệu quả các quá trình kiểm soát và đánh giá rủi ro kiểm soát. Đối với ngời soát xét hồ sơ kiểm toán, nếu chỉ xem qua những câu trả lời này, ngời soát xét sẽ không
biết đợc nhóm kiểm toán đã thu thập những thông tin này bằng cách nào và trình tự thực hiện nh thế nào
Hớng giải quyết
Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 44 89
Ngoài các phơng pháp đang đợc áp dụng trong thực tế hiện nay, KTV Công ty Kiểm toán AFC có thể sử dụng bổ sung lu đồ để mô tả sự vận động liên tiếp của chứng từ, sổ
sách và quá trình kiểm soát chúng qua các ký hiệu và hình vẽ. Lu đồ sẽ cung cấp một cái nhìn khái quát và súc tích về hệ thống KSNB của khách hàng, rất có ích cho KTV khi
đánh giá. Lu đồ ®ỵc lËp tèt gióp cho KTV nhËn diƯn dƠ dàng những thiếu sót trong hệ thống KSNB khi vận hành, từ đó sẽ đa ra ý kiến t vấn cho khách hàng để hoàn thiện hơn.
Bên cạnh đó việc mô tả bằng lu đồ cũng giúp cho ngời soát xét hồ sơ đợc dễ dàng , có cái nhìn tổng quan hơn về hệ thống KSNB của khách hàng đợc kiểm toán. Với lu đồ, khi có
sự thay ®ỉi trong hƯ thèng KSNB, KTV còng cã thĨ dƠ dàng sửa đổi và cập nhật, tiết kiệm thời gian cho KTV, từ đó giảm bớt chi phí cho cuộc kiểm toán.

3.2.3. Về chính sách và chế độ kế toán, kiĨm to¸n ViƯt Nam hiƯn nay


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm

Tải bản đầy đủ ngay(96 tr)

×